Postup : 2019/2606(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0219/2019

Predkladané texty :

B8-0219/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0316

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0219/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 61k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)</Titre>

<DocRef>(D060866/01 – 2019/2606(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Zodpovední poslanci: <Depute>Pavel Poc, Bas Eickhout, Kateřina Konečná</Depute>


B8‑0219/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

(D060866/01 – 2019/2606(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje povolenie na určité používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES[1] (ďalej len „nariadenie REACH“), a najmä na jeho článok 64 ods. 8,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík (RAC) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC)[2] podľa článku 64 ods. 5 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1907/2006,

 so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2005 zo 17. decembra 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP)[3],

 so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie [4],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006[5],

 so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-837/16[6],

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

 so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 svojho rokovacieho poriadku,

A. keďže DEHP bol v roku 2008 bol pridaný do kandidátskeho zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH[7] z dôvodu jeho klasifikácie ako látky poškodzujúcej reprodukciu;

B. keďže DEHP bol v roku 2011 zaradený do prílohy XIV nariadenia REACH[8] v dôsledku tejto klasifikácie, jeho rozšíreného používania a vysokého objemu výroby v Únii[9] s dátumom zákazu 21. februára 2015;

C. keďže spoločnosti, ktoré chcú naďalej používať DEHP, museli do augusta 2013 predložiť žiadosť o povolenie; keďže Grupa Azoty, ktorá svoju žiadosť predložila pred týmto termínom, mohla pokračovať v používaní DEHP až do rozhodnutia o povolení stanoveného v článku 58 nariadenia REACH;

D. keďže Komisii boli doručené stanoviská výborov RAC a SEAC v januári 2015; keďže oneskorenie Komisie pri navrhovaní rozhodnutia de facto viedlo k tomu, že používanie DEHP sa po dátume zákazu tolerovalo viac ako štyri roky;

E. keďže v roku 2014 sa zistilo, že DEHP má vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém zvierat a ľudí; keďže kandidátsky zoznam bol v roku 2014 náležite aktualizovaný[10] so zreteľom na životné prostredie, a v roku 2017[11] so zreteľom na ľudské zdravie;

F. keďže nariadením (EÚ) 2018/2005 sa obmedzovalo používanie DEHP a iných ftalátov v mnohých výrobkoch na základe neprijateľného rizika pre ľudské zdravie; keďže výbor RAC v súvislosti s týmto obmedzením zdôraznil skutočnosť, že „z posúdenia neistoty vyplýva, že nebezpečenstvá a tým aj riziká vyplývajúce z týchto štyroch ftalátov sa môžu podceňovať“[12];

G. keďže nariadením (EÚ) 2018/2005 sa obmedzovalo používanie DEHP a iných ftalátov vo väčšine výrobkov, pričom sa vyňali určité žiadosti; keďže okrem vývozu prípravkov s obsahom DEHP má preto návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie osobitný význam pre tieto vyňaté žiadosti;

H. keďže takéto žiadosti by však mohli predstavovať neprijateľné riziko pre životné prostredie, najmä z toho dôvodu, že DEHP má vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém;

I. keďže prvoradým cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vzhľadom na jeho odôvodnenie 16, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie[13];

J. keďže podľa článku 55 a odôvodnenia 12 nariadenia REACH je hlavným cieľom autorizácie nahradenie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy bezpečnejšími alternatívnymi látkami alebo technológiami;

K. keďže podľa článku 62 ods. 4 písm. d) nariadenia REACH je žiadateľ povinný poskytnúť správu o chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou I;

L. keďže v tomto prípade boli v stanovisku výboru RAC zistené závažné nedostatky v informáciách, ktoré poskytol žiadateľ[14];

M. keďže výbor RAC a Komisia dospeli k záveru, že žiadateľ nepreukázal, že riziko bolo primerane kontrolované podľa článku 60 ods. 2; keďže výbor RAC tiež dospel k záveru, že na rozdiel od článku 60 ods. 10 sa riziko neznížilo na takú nízku úroveň, aká je technicky a prakticky možná;

N. keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uznávajú „obmedzené informácie o expozícii na pracovisku“[15], ale namiesto toho, aby zamietol povolenie v súlade s článkom 60 ods. 7 vyžaduje, aby žiadateľ poskytol chýbajúce údaje vo svojej správe o preskúmaní 18 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia[16];

O. keďže úlohou správy o preskúmaní ustanovenej v článku 61 nie je poskytnúť spoločnostiam viac času na vyplnenie medzier v informáciách, ktoré mali byť poskytnuté na začiatku, ale zabezpečiť, aby informácie, ktoré boli pôvodne poskytnuté v žiadosti, boli po stanovenom období stále aktuálne, a to najmä pokiaľ ide o dostupnosť nových alternatív;

P. keďže Všeobecný súd jasne uviedol, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 60 ods. 8 a 9 nemôžu byť zákonne použité na nápravu prípadných nedostatkov alebo chýbajúcich informácií poskytnutých žiadateľom o povolenie[17];

Q. keďže v článku 60 ods. 4 sa stanovuje povinnosť preukázať, že sociálno-ekonomické prínosy používania látky prevažujú nad rizikom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, a že nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívne látky;

R. keďže v stanovisku výboru SEAC boli zdôraznené závažné nedostatky v sociálno-ekonomickej analýze, ktorú predložil žiadateľ, čo sa prejavilo aj v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie[18];

S. keďže vzhľadom na článok 55 a článok 60 ods. 4 musí žiadateľ preukázať, že neexistujú žiadne vhodné alternatívy pre použitia, na ktoré podal prihlášku;

T. keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uznáva, že použitie 2 nebolo dostatočne konkrétne[19]; keďže výbor SEAC zistil závažné nedostatky v uplatňovaní, pokiaľ ide o dostupnosť alternatív[20][21];

U. keďže nie je legitímnym dôvodom, aby sa žiadateľ spoliehal na svoje postavenie výrobcu látky a neposkytol dostatočné informácie o vhodnosti alternatív pre použitie uvedené v žiadosti;

V. keďže z dôvodu nedostatočných údajov, ktoré boli poskytnuté, člen výboru SEAC oficiálne nesúhlasil so záverom výboru SEAC o nedostatku vhodných alternatív[22];

W. keďže článok 60 ods. 5 nemožno vykladať v tom zmysle, že vhodnosť alternatív z hľadiska žiadateľa je jedinečným a rozhodujúcim faktorom; keďže článok 60 ods. 5 neobsahuje úplný zoznam informácií, ktoré sa majú zohľadniť pri analýze alternatív; keďže v článku 60 ods. 4 písm. c) sa tiež vyžaduje, aby sa zohľadnili informácie z príspevkov tretích strán; keďže informácie poskytnuté v rámci verejnej konzultácie už v tom čase odhalili dostupnosť alternatív na uvedené použitia[23];

X. keďže Všeobecný súd pripomenul Komisii, že na legálne udelenie povolenia podľa článku 60 ods. 4 musí overiť dostatočné množstvo podstatných a overiteľných informácií s cieľom dospieť k záveru, že buď nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy pre ktorékoľvek z použití uvedených v žiadosti, alebo že zostávajúce neistoty týkajúce sa nedostatku dostupných alternatív k dátumu prijatia povolenia sú zanedbateľné[24];

Y. keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie uvádza ako dôvod pre oneskorenie jeho prijatia zohľadnenie „nových dostupných informácií z procesu obmedzenia“[25]; keďže je preto prekvapujúce, že v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa nezohľadnila dostupnosť alternatív, ktoré sú jasne zdokumentované v dokumentácii o obmedzení[26]; keďže alternatívy uvedené v návrhu na obmedzenie sú relevantné aj pre použitia uvedené v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie[27];

Z. keďže samotný žiadateľ oznámil, že sa teraz odklonil od používania ortoftalátov vrátane DEHP[28];

AA. keďže Komisia napokon nezohľadnila skutočnosť, že DEHP bol oficiálne uznaný ako endokrinný disruptor ovplyvňujúci ľudské zdravie a životné prostredie; keďže Komisia mala túto informáciu zohľadniť v kontexte sociálno-ekonomického posúdenia podľa článku 60 ods. 4, pretože výhody odmietnutia povolenia sú inak podhodnotené;

AB. keďže povolenie navrhované Komisiou je teda v rozpore s článkom 60 ods. 4 a článkom 60 ods. 7 nariadenia REACH;

AC. keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie by odmeňoval oneskorencov a negatívne ovplyvňoval spoločnosti, ktoré investovali do alternatív[29];

AD. keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uvádza, že „Komisia vzala na vedomie“ uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015; keďže mnohé štrukturálne nedostatky pri vykonávaní kapitoly o povolení nariadenia REACH, ktoré Parlament zdôraznil v tomto uznesení, tiež poškodzujú súčasný návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie[30];

AE. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade[31] opätovne zdôraznil, že „prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje prísne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva a pokiaľ možno postupné vyraďovanie látok vzbudzujúcich obavy, a to najmä ak existujú alebo budú vyvinuté bezpečnejšie alternatívy“;

1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1907/2006;

2. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia a aby predložila nový návrh na zamietnutie žiadosti o povolenie;

3. vyzýva Komisiu, aby urýchlene ukončila používanie DEHP v rámci všetkých nevyriešených žiadostí, najmä vzhľadom na skutočnosť, že sú dostupné bezpečnejšie alternatívy k mäkkému PVC a k DEHP;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ L 322, 18.12.2018, s. 14.

[4] Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[5] Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 96.

[8] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2011 zo 17. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2011, s. 2).

[12] „Z posúdenia neistoty vyplýva, že nebezpečenstvá a tým aj riziká vyplývajúce z týchto štyroch ftalátov sa môžu podceňovať. Hladiny DNEL pre ftaláty DEHP a BBP môžu byť nižšie, ako v súčasnosti odvodené hladiny. Mnohé experimentálne a epidemiologické štúdie naznačili možné účinky na imunitný systém, metabolický systém a neurologický vývoj. Niektoré z týchto štúdií naznačujú, že reprodukčná toxicita nemusí byť najcitlivejším koncovým bodom a že vybrané hladiny DNEL nemusia dostatočne chrániť pred týmito ďalšími účinkami. Výbor členských štátov navyše potvrdil, že tieto štyri ftaláty sú endokrinnými disruptormi súvisiacimi s ľudským zdravím a Komisia zvažuje ich identifikáciu ako látky vzbudzujúce rovnaké obavy podľa článku 57 písm. f) nariadenia REACH. To vyvoláva ďalšie neistoty v súvislosti s rizikom týchto látok.“ Pozri https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 9.

[13] Vec C-558/07, S.P.C.M. SA a ďalší/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ods. 45, ECLI:EU:C:2009:430

[14] „Výbor RAC vyhodnocuje, že údaje o expozícii uvedené v správe o chemickej bezpečnosti nie sú reprezentatívne pre rozsiahly rozsah žiadosti. Z tohto dôvodu nie je možné, aby výbor RAC vychádzal z odôvodneného posúdenia expozície. Nasledujúce hodnotenia sú založené iba na nedostatočnej databáze a majú malý význam pre nasledujúce posúdenie rizika – pozri stanovisko výboru RAC k používaniu 2, s. 10.

[15] Návrh rozhodnutia, ods. 17.

[16] Návrh rozhodnutia, ods. 17.

[17] Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, vec T-837/16, ods. 82 – 83, ECLI:EU:T:2019:144.

[18] „kvantitatívne posúdenie vplyvu pokračujúceho používania na ľudské zdravie nebolo možné z dôvodu obmedzených dostupných informácií“ – návrh rozhodnutia, ods. 5.

[19] Návrh rozhodnutia, ods. 18.

[20] „záver žiadateľa o vhodnosti a dostupnosti alternatív … nie je dostatočne odôvodnený“ – stanovisko výboru SEAC o používaní 2, s. 18.

[21] „posúdenie alternatív sa osobitne nezaoberá rôznymi situáciami, na ktoré sa vzťahuje veľmi široký rozsah pôsobnosti tejto žiadosti a preto nepreukazuje, že alternatívy nie sú technicky realizovateľné“ – stanovisko výboru SEAC o používaní 2, s. 19.

[24] Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, vec T-837/16, ods. 86, ECLI:EU:T:2019:144.

[25] Návrh rozhodnutia, ods. 3.

[26] „Technicky realizovateľné alternatívy s nižším rizikom sú v súčasnosti dostupné za podobné ceny pre všetky použitia v rozsahu pôsobnosti tohto návrhu“ – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66

[27] https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 69 – pozri „žiadosti“ v tabuľke zahŕňajúcej aj vonkajšie použitia

[30] Pozri najmä odôvodnenia N, O, P a R tohto uznesenia.

[31] Prijaté texty, P8_TA(2018)0353.

Posledná úprava: 25. marca 2019Právne oznámenie