Postup : 2019/2670(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0222/2019

Predkladané texty :

B8-0222/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0329

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0222/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 59k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gerben‑Jan Gerbrandy</Depute>

<Commission>{ALDE}v mene skupiny ALDE</Commission>

<Depute>Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano</Depute>

<Commission>{EFDD}v mene skupiny EFDD</Commission>

<Depute>Kathleen Van Brempt, Seb Dance</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Bas Eickhout, Karima Delli</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0222/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu[1],

 so zreteľom na svoje rozhodnutie (EÚ) 2016/34 zo 17. decembra 2015 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle[2],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel[3],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá[4],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES[5],

 so zreteľom na nariadenie Komisie 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)[6],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe[7],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle[8],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle[9] (na základe predbežnej správy Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle),

 so zreteľom na záverečnú správu Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle z 2. marca 2017,

 so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle[10],

 so zreteľom na informačný dokument Európskeho dvora audítorov zo 7. februára 2019 o reakcii EÚ na škandál Dieselgate,

 so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16[11]

 so zreteľom na odporúčanie Európskeho ombudsmana vo veci 1275/2018/EWM,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o Európe, ktorá chráni: čistom ovzduší pre všetkých[12],

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Parlament požiadal Komisiu o podrobnú správu o opatreniach, ktoré prijala Komisia a členské štáty v súvislosti so závermi a odporúčaniami Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (ďalej len „výbor EMIS“);

B. keďže 18. októbra 2018 komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska zaslala list bývalej predsedníčke výboru EMIS, ktorý obsahoval tabuľku následných opatrení prijatých Komisiou v reakcii na žiadosť o „podrobnú správu o opatreniach, ktoré prijala Komisia a členské štáty v súvislosti so závermi a odporúčaniami výboru EMIS“;

C. keďže cieľom tabuľky pripojenej k tomuto listu bolo iba riešenie otázok nastolených v odporúčaniach a nie záverov výboru EMIS, najmä pokiaľ ide o prípady nesprávneho úradného postupu a porušenia práva EÚ; keďže komisárka Bieńkowska niekoľkokrát zdôraznila v tabuľke, že niektoré otázky uvedené v odporúčaniach nepatria do jej právomoci;

D. keďže 12. októbra 2018 európsky ombudsman potvrdil sťažnosť poslanca Európskeho parlamentu a dospel k záveru, že odmietnutie Komisie poskytnúť verejnosti prístup ku všetkým pozíciám zástupcov členských štátov v súvislosti s informáciami o životnom prostredí predstavuje nesprávny úradný postup;

E. keďže toto obštrukčné správanie zo strany Komisie viedlo k výraznému spomaleniu činnosti výboru EMIS a okrem iných negatívnych vplyvov obmedzilo množstvo informácií, ktoré majú poslanci EP k dispozícii pri vypočúvaní zástupcov Komisie;

F. keďže 13. decembra 2018 Všeobecný súd Európskej únie rozhodol a potvrdil opatrenia prijaté mestami Paríž, Brusel a Madrid (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16) a čiastočne zrušil nariadenie Komisie č. 2016/646, ktorým sa stanovili nadmerne vysoké limity emisií dusíka pri skúškach nových ľahkých osobných a úžitkových vozidiel;

G. keďže 22. februára 2019 sa Komisia rozhodla odvolať proti tomuto rozsudku, čo môže posunúť termín stanovený Súdnym dvorom dovtedy, kým budú môcť zostať v platnosti tzv. faktory zhody;

H. keďže 6. decembra 2016 sa Komisia rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti proti siedmim členským štátom, konkrétne Českej republike, Nemecku, Grécku, Litve, Luxembursku, Španielsku a Spojenému kráľovstvu, za to, že nezriadili sankčné systémy s cieľom odradiť výrobcov automobilov od porušovania právnych predpisov v oblasti emisií z automobilov, alebo že neuložili takéto sankcie v prípade spoločnosti Volkswagen;

I. keďže 17. mája 2017 Komisia začala ďalší postup v prípade nesplnenia povinnosti týkajúci sa stratégií regulácie emisií, ktoré uplatňuje skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a neplnenia povinností Talianska vo veci prijatia nápravných opatrení a uloženia sankcií tomuto výrobcovi;

J. keďže napriek tomu, že tieto postupy, ktoré stále prebiehajú proti Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu, sa začali pred viac ako dvoma rokmi, Komisia ich ešte stále neposunula ďalej než po získavanie ďalších informácií od členských štátov prostredníctvom dodatočných formálnych výziev;

K. keďže sa javí, že niektoré členské štáty v tejto súvislosti v plnej miere nespolupracujú s Komisiou;

L. keďže v tlačovej správe vydanej 16. októbra 2018 o pracovnom programe Európskeho dvora audítorov (EDA) za rok 2019 predseda Európskeho dvora audítorov Klaus-Heiner Lehne oznámil, že Európsky dvor audítorov preskúma prístup EÚ k meraniu emisií vozidiel s cieľom „určiť, či EÚ plní, čo sľúbila“;

M. keďže v informačnom dokumente Európskeho dvora audítorov zo 7. februára 2019 o reakcii EÚ na škandál Dieselgate poukázal EDA na to, že na cestách je ešte stále veľký počet vozidiel, ktoré spôsobujú veľké znečistenie ovzdušia, a poznamenal, že prebiehajúce zvolávania vozidiel, ako aj aktualizácie softvéru iniciované v tejto súvislosti, majú obmedzený vplyv na emisie NOx;

N. keďže Nemecko požaduje od nemeckých výrobcov automobilov, aby majiteľom vozidiel ponúkli výmenný program alebo úpravu hardvéru systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR);

O. keďže dedičstvo vysoko znečisťujúcich naftových vozidiel zostáva vo veľkej miere nevyriešené, pretože tieto vozidlá budú mať naďalej mnoho rokov nepriaznivý vplyv na kvalitu ovzdušia, ak Komisia a členské štáty neprijmú účinné koordinované opatrenia na zníženie škodlivých emisií týchto vozidiel, najmä v oblastiach, do ktorých sa tieto vozidlá vyvážajú vo veľkom množstve;

P. keďže podľa informácií, ktoré členské štáty poskytli Komisii, sa zvolávacie kampane v členských štátoch týkajú len obmedzeného počtu automobilov týchto značiek: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel a Suzuki;

Q. keďže viaceré mimovládne organizácie a médiá uviedli, že modely niekoľkých iných značiek vykazujú podozrivé emisie alebo prekročujú limity znečistenia stanovené v právnych predpisoch EÚ;

R. keďže niektoré členské štáty, konkrétne Bulharsko, Maďarsko, Írsko, Slovinsko a Švédsko, stále nezaslali Komisii žiadne informácie o svojich zvolávacích kampaniach;

S. keďže reakcia Komisie na škandál Dieselgate zahŕňala nielen revíziu smernice 2007/46/ES, ale aj návrh smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov (COM (2018) 0184); keďže tento návrh je kľúčom k zaisteniu toho, aby spotrebitelia mali jasné práva a mohli podnikať spoločné kroky; keďže tento spis patrí medzi mnohé, ktoré sú blokované v Rade;

T. keďže predseda Juncker navrhol revíziu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[13], aby boli členské štáty zaviazané k väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o ich pozície na úrovni výboru; keďže transparentnejším postupom na prijatie skúšky emisií pri skutočnej jazde (RDE) by sa členským štátom bývalo zabránilo v nenáležitom zdržaní postupu, ako je vysvetlené v záveroch výboru EMIS; keďže aj tento spis patrí medzi mnohé, ktoré sú blokované v Rade;

U. keďže v nadväznosti na vyšetrovanie, ktoré uskutočnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), dospeli Európska investičná banka a Volkswagen AG k dohode na podprojektovej časti úveru vo výške 400 miliónov EUR, ktorý bol poskytnutý v roku 2009 a v plnej výške splatený načas vo februári 2014;

V. keďže podľa tejto dohody Európska investičná banka ukončí svoje vyšetrovanie a spoločnosť Volkswagen AG sa za to dobrovoľne nezúčastní na žiadnom projekte Európskej investičnej banky počas obdobia vylúčenia v dĺžke 18 mesiacov;

Povinnosti Komisie

1. pripomína, že podľa článku 17 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii sa Komisia „ako celok zodpovedá Európskemu parlamentu“; preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia ako celok nepredložila Parlamentu podrobnú správu o záveroch a odporúčaniach výboru EMIS;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že list komisárky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbiety Bieńkowskej adresovaný bývalej predsedníčke výboru EMIS je nedostatočný, pretože nie všetky otázky patria do pôsobnosti komisárky, ako sa uvádza v liste, a list sa nezaoberá závermi výboru EMIS;

3. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zaslala Parlamentu podrobnú správu schválenú celým kolégiom, ako to požaduje Parlament vo svojom uznesení, ktorá bude riešiť nielen odporúčania, ale aj jadro vyšetrovacej práce parlamentného vyšetrovania, t. j. závery výboru EMIS, najmä pokiaľ ide o prípady nesprávneho úradného postupu a porušenia práva EÚ; domnieva sa, že Komisia by mala vyvodiť jasné politické dôsledky na základe záverov výboru EMIS;

4. konštatuje, že v odporúčaní ombudsmana sa potvrdzuje, že Komisia výrazne bráni v práci oficiálneho parlamentného vyšetrovacieho výboru; domnieva sa, že Komisia by z tohto zlyhania mala vyvodiť jasné politické závery;

5. vyzýva Komisiu, aby umožnila prístup k zápisniciam zo schôdzí technických výborov všeobecne, a najmä jej technického výboru pre motorové vozidlá;

6. vyzýva Komisiu, aby zverejnila usmernenia týkajúce sa zvolávania vozidiel, v ktorých podrobne uvedie, ako musia zvolané vozidlá dosiahnuť súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ, vrátane úpravy hardvéru v prípadoch, keď aktualizácie softvéru nedokážu zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov;

7. vyzýva Komisiu, aby do usmernení zahrnula opatrenia na zabezpečenie toho, aby vysoko znečisťujúce vozidlá nezostali v obehu na trhu s jazdenými vozidlami a to ani v iných členských štátoch a tretích krajinách;

8. vyzýva Komisiu, aby monitorovala zriadenie a vykonávanie dohľadu nad trhom zo strany členských štátov v súlade s nariadením (EÚ) 2018/858;

9. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci v prvej fáze konania o porušení povinnosti proti Nemecku, Luxembursku, Spojenému kráľovstvu a Taliansku, keďže tieto konania sa začali pred viac ako dvoma rokmi, a aby vydala odôvodnené stanoviská;

10. víta rozsudok SDEÚ z 13. decembra 2018, v ktorom dospel k záveru, že Komisia nemala právomoc v rámci druhého balíka RDE meniť emisné limity NOx stanovené v norme Euro 6; konštatuje, že SDEÚ takisto dospel k záveru, že Komisia neposkytla dostatočné technické vysvetlenie, prečo je potrebné upraviť emisné limity NOx zavedením faktorov zhody; domnieva sa, že emisné limity NOx stanovené v normách Euro 6 je nutné splniť za normálnych podmienok používania, a že zodpovednosť Komisie spočíva v návrhu skúšok RDE tak, aby odrážali skutočné emisie;

11. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie odvolať sa proti rozsudku Súdneho dvora vo veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16 a žiada Komisiu, aby v súvislosti s nedávnym vývojom zvrátila svoje rozhodnutie;

12. žiada Komisiu, aby informovala Parlament, ak rozhodnutie o odvolaní posunie termín stanovený Súdnym dvorom Európskej únie, do ktorého môžu zostať v platnosti faktory zhody;

13. vyzýva Komisiu, aby rešpektovala v súčasnosti platné emisné limity, stanovené v nariadení 715/2007, ktoré sa majú dodržiavať v podmienkach skutočnej jazdy podľa tohto nariadenia, a aby nezaviedla žiadne nové korekčné koeficienty (t. j. faktory zhody), ktoré by tieto zákonné limity zmiernili;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa úradu OLAF v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci pôžičky EIB s názvom Antrieb RDI pre spoločnosť Volkswagen AG nebola nikdy zverejnená, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnými opatreniami, ktoré prijala EIB;

Povinnosti členských štátov

15. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne poskytli všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie správy o opatreniach prijatých Komisiou a členskými štátmi v súvislosti so závermi a odporúčaniami výboru EMIS;

16. vyjadruje poľutovanie nad rôznymi prístupmi a chýbajúcou koordináciou zo strany členských štátov, pokiaľ ide o zvolávanie vozidiel a ponuku výmenných programov; domnieva sa, že tieto rôzne prístupy oslabujú záujmy spotrebiteľov, ochranu životného prostredia, zdravie občanov a fungovanie vnútorného trhu;

17. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne uskutočnili potrebné opatrenia na zvolanie alebo stiahnutie z trhu veľkého počtu veľmi znečisťujúcich vozidiel, a aby plne spolupracovali s Komisiou na spoločnom prístupe k zvolávacím akciám na základe usmernení Komisie;

18. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výmenný program a požiadavky na úpravu hardvéru pre nemeckých výrobcov automobilov v Nemecku sa neuplatňujú ani mimo Nemecka ani na iných výrobcov automobilov v Únii;

19. vyzýva členské štáty a výrobcov automobilov, aby koordinovali povinné dodatočné úpravy hardvéru v prípade nevyhovujúcich naftových vozidiel vrátane úpravy hardvéru s SCR, a to s cieľom znížiť emisie oxidu dusičitého (NO2) a očistiť existujúci vozový park; domnieva sa, že náklady na tieto úpravy by mal niesť zodpovedný výrobca automobilov;

20. vyzýva tie členské štáty, ktoré doteraz neposkytli Komisii žiadne informácie o svojich programoch zvolávania, aby tieto informácie bezodkladne poskytli;

21. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinnosť kontrol dohľadu nad trhom a testovali vozidlá v obehu nad rámec parametrov RDE s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia neoptimalizovali vozidlá na tieto RDE skúšky s využitím ich vlastných zariadení, ako sa navrhuje v informačnom dokumente Európskeho dvora audítorov;

22. vyzýva členské štáty zapojené do príslušných konaní vo veci porušenia povinnosti, aby v plnej miere spolupracovali s Komisiou a poskytli jej všetky potrebné informácie;

23. vyzýva členské štáty, aby zabránili výrobcom automobilov využívať nové možnosti flexibility v rámci laboratórnej skúšky celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) ako prostriedku na zníženie emisií CO2;

24. pripomína členským štátom, aby zabezpečili, že všetci predajcovia automobilov budú používať len hodnoty CO2 podľa WLTP, aby sa zabránilo nejasnostiam pre spotrebiteľov, a zdôrazňuje, že členské štáty by mali upraviť zdaňovanie vozidiel a daňové stimuly podľa hodnôt WLTP pri rešpektovaní zásady, že WLTP by nemalo mať negatívny vplyv na spotrebiteľov;

25. naliehavo vyzýva Radu Európskej únie, aby prevzala zodpovednosť a urýchlene prijala všeobecný prístup k návrhu smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a k návrhu na revíziu nariadenia č. 182/2011;

26. vyzýva predsedu Európskej rady a predsedu Komisie, aby sa zúčastnili na prvom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v apríli 2019 s cieľom odpovedať na všetky zostávajúce otázky týkajúce sa záverov a odporúčaní výboru EMIS, odporúčania ombudsmana a ďalších prvkov tohto uznesenia;

 

°

° °

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

[1] Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2016, s. 13.

[3] Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1.

[7] Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.

[8] Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 11.

[9] Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 21.

[10] Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 140.

[11] Rozsudok Súdneho dvora z 13. decembra 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid/Komisia, T-339/16, T-352/16 a T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

[12] Prijaté texty, P8_TA(2019)0186.

[13]Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie