Процедура : 2019/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0223/2019

Внесени текстове :

B8-0223/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Даниел Далтон, Болеслав Г. Пеха, Зджислав Краснодембски</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0223/2019

B8‑0223/2019

Резолюция на Европейския парламент относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

(2019/2670(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО[1],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства[2],

 като взе предвид становището, представено на 28 октомври 2015 г. от Техническия комитет по моторните превозни средства“ (ТКМПС/TCMV), създаден съгласно член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[3],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[4],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията[5],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004[6],

 като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор от 2 март 2017 г.,

 като взе предвид своята препоръка от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[7],

 като взе предвид информационния документ на Европейската сметна палата от 7 февруари 2019 г. относно отговора на ЕС на скандала „Дизелгейт“,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

1. счита, че Регламент (ЕС) 2018/858 представлява значително подобрение на законодателната рамка, в контекста на която се разрази скандалът „Дизелгейт“, като направи превозните средства по-чисти и по-съобразени с околната среда и възстанови доверието на потребителите;

2. отбелязва, че Регламент (ЕС) 2018/858, Регламент (ЕО) № 692/2008 и останалото законодателство, имащо отношение по въпроса, въвеждат по-солидни и реалистични методи за измерване на замърсители като азотни оксиди (NOx) и емисии на CO2; осигурява по-високо качество и независимост на изпитването на превозните средства; и предоставя възможност за подобрено наблюдение на автомобилите, които вече са в движение;

3. признава обаче, че новите правила съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 влизат в сила на 1 септември 2020 г. и че следователно много от подобренията по отношение на качеството, независимостта и надзора на органите за типово одобрение и изпитване на превозните средства все още не са влезли в сила;

4. припомня, че на 28 октомври 2015 г. държавите членки се съгласиха, че измерванията на емисиите в реални условия на движение на NOx ще бъдат задължителни за новите модели автомобили от септември 2017 г., както и за всички нови превозни средства — от септември 2019 г.;

5. припомня, че на 1 юни 2017 г. Комисията въведе също така по-стриктна и по-реалистична процедура за лабораторни изследвания, Хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP), разработена съвместно с Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), за измерване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на леките и лекотоварните автомобили, която стана задължителна за всички нови модели автомобили от септември 2017 г., както и за всички нови автомобили от септември 2018 г.;

6. посочва, че регулаторният режим на ЕС е първият в света, който въвежда двата допълващи се теста, които гарантират, че продадените в ЕС коли са с ниски емисии както в лабораторни, така и в пътни условия, и водят борба с измамното поведение при изпитванията на емисиите от превозните средства при пътни условия;

7. призовава Комисията да продължи да намалява емисиите на NOx от автомобилите в ЕС, като прави преглед на фактора на съответствие, както е предвидено във втория пакет относно изпитването за емисии в реални условия на движение, разглеждан съгласно процедурата на комитология, ежегодно и в съответствие с технологичното развитие, така че той да бъде сведен до 1 възможно най-скоро;

8. отбелязва обаче, че установяването на все по-строги ограничения за наличието на вредни замърсители на въздуха само по себе си не е ефективен метод за подобряване на качеството на въздуха, както се вижда от големия брой производства за установяване на неизпълнение на задължения, заведени пред Съда на Европейския съюз; отбелязва, че една ефективна политика трябва да включва прилагането на дългосрочни и интегрирани планове за подобряване на качеството на въздуха, подкрепени с достатъчни финансови ресурси;

9. изразява известна загриженост, че някои държави членки или техни местни органи са въвели непропорционални схеми, като например ограничения по отношение на по-стари дизелови превозни средства, което води до ежедневни затруднения за техните собственици, загуба на стойност на съответните превозни средства и значително навлизане на по-стари и силно замърсяващи превозни средства в държавите членки с ниски доходи;

10. подчертава, че за да се подобри качеството на въздуха и общественото здраве, да се защити околната среда и да се повиши конкурентоспособността на ЕС в глобализирания свят, е необходимо преминаване към по-чиста и по-ефикасна мобилност в консултация с автомобилния сектор;

11. призовава Комисията да продължи да работи заедно с държавите членки и други заинтересовани страни за оптимизиране на нормативната уредба за емисиите от превозни средства в бъдеще и за ускоряване на прехода към по-чиста и по-устойчива мобилност;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1.

[2] ОВ L 199, 28.7.2018 г., стр. 1.

[3] ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1.

[4] ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1.

[5]  ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1.

[6] ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1.

[7] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация