Postup : 2019/2670(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0223/2019

Předložené texty :

B8-0223/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski </Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0223/2019

B8‑0223/2019

Usnesení Evropského parlamentu o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES[1],

 s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla[2],

 s ohledem na stanovisko Technického výboru pro motorová vozidla zřízeného podle čl. 40 odst. 1 směrnice 2007/46/ES, které bylo doručeno dne 28. října 2015,

 s ohledem na nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6)[3],

 s ohledem na nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6)[4],

 s ohledem na nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008[5],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004[6],

 s ohledem na závěrečnou zprávu vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu ze dne 2. března 2017,

 s ohledem na své doporučení Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu[7],

 s ohledem na informační dokument Evropského účetního dvora ze dne 7. února 2019 o reakci EU na skandál „dieselgate”,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1. domnívá se, že nařízení (EU) 2018/858 představuje zásadní zlepšení legislativního rámce, v němž ke skandálu Dieselgate došlo, a díky tomuto zlepšení budou vozidla čistější a šetrnější k životnímu prostředí a dojde k obnovení důvěry spotřebitelů;

2. konstatuje, že nařízení (EU) 2018/858, nařízení (ES) č. 692/2008 a další související právní předpisy přinášejí spolehlivější a realističtější zkušební metody pro měření znečišťujících látek, jako jsou emise oxidů dusíku (NOX) a CO2; zajistí lepší kvalitu a větší nezávislost zkoušení vozidel; a umožní lepší dozor nad automobily, které již jsou v provozu;

3. uznává nicméně, že nová pravidla podle nařízení (EU) 2018/858 vstoupí v platnost dne 1. září 2020, a že proto řada ze zlepšení v oblasti kvality a nezávislosti schvalování typu vozidla a dohledu nad ním, jakož i v oblasti zkušebních orgánů ještě nenabyla účinku;

4. připomíná, že dne 28. října 2015 členské státy souhlasily s tím, že by od září 2017 mělo být měření emisí NOX v reálném provozu povinné pro nové modely automobilů a od září 2019 pak pro všechna nová vozidla;

5. připomíná, že dne 1. června 2017 Komise rovněž zavedla přísnější a realističtější postup laboratorních zkoušek, jímž je celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP), vyvinutý ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN), pro měření emisí CO2 osobních a dodávkových automobilů a jejich spotřebu paliva, které je od září 2017 povinné pro všechny nové modely automobilů a od září 2018 pro všechny nové automobily;

6. zdůrazňuje, že regulační režim EU je prvním na světě, v němž byly obě výše zmíněné zkoušky zavedeny, což zajišťuje, že automobily prodávané v EU mají nízké emise jak v laboratorních podmínkách, tak ve skutečném provozu, a bojuje se tak proti podvodnému jednání při zkouškách emisí vozidel ve skutečném provozu;

7. vyzývá Komisi, aby i nadále snižovala emise NOX automobilů v EU tím, že bude každoročně přezkoumávat faktor shody, který je stanoven ve druhém balíčku projednávání ve výborech, pokud jde o emise v reálném provozu, a to v souladu s technologickým vývojem, s cílem jej snížit na 1 co nejdříve;

8. konstatuje nicméně, že stanovování stále přísnějších limitů pro přítomnost škodlivých znečišťujících látek v ovzduší není samo o sobě účinnou metodou ke zlepšení kvality ovzduší, jak dokazuje velký počet řízení o nesplnění povinnosti projednávaných Evropským soudním dvorem; konstatuje, že účinná politika musí zahrnovat provádění dlouhodobých a integrovaných plánů pro zlepšování kvality ovzduší s podporou odpovídajících finančních zdrojů;

9. s určitými obavami podotýká, že některé členské státy (nebo jejich místní orgány) zavedly nepřiměřená opatření, jako jsou omezení pro starší vozidla se vznětovým motorem, což pro majitele takových vozidel vede ke každodenním obtížím, ke znehodnocení těchto vozidel a v zemích s nižšími příjmy také k významnému nárůstu používání starších vozidel, které více znečišťují;

10. zdůrazňuje, že v zájmu zlepšení kvality ovzduší a veřejného zdraví, ochrany životního prostředí a povzbuzení konkurenceschopnosti EU v globalizovaném světě je nezbytný přechod na čistější a účinnější mobilitu po konzultaci s automobilovým průmyslem;

11. vyzývá Komisi, aby v budoucnu pokračovala ve spolupráci s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami na optimalizaci právních předpisů pro vozidla v oblasti emisí a urychlila přechod na čistější a udržitelnější mobilitu;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.

[2] Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.

[3] Úř. věst. L 82, 31.3.2016, s. 1.

[4] Úř. věst. L 109, 26.4.2016, s. 1.

[5] Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1.

[6] Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1.

[7] Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 140.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění