Menetlus : 2019/2670(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0223/2019

Esitatud tekstid :

B8-0223/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 53k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0223/2019

B8‑0223/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta

(2019/2670(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/858 (mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ)[1],

 võttes arvesse komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust[2],

 võttes arvesse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõike 1 alusel loodud mootorsõidukite tehnilise komitee 28. oktoobri 2015. aasta arvamust,

 võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/427, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega[3],

 võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega[4],

 võttes arvesse komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008[5],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004[6],

 võttes arvesse autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni 2. märtsi 2017. aasta lõppraportit,

 võttes arvesse oma 4. aprilli 2017. aasta soovitust nõukogule ja komisjonile autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal[7],

 võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2019. aasta teabedokumenti ELi reaktsiooni kohta nn Dieselgate’i skandaalile,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1. on veendunud, et määrus (EL) 2018/858 tähistab olulist arengut õigusraamistikus, milles Dieselgate’i skandaal aset leidis, kuna see muudab sõidukid puhtamaks ja keskkonnasõbralikumaks ning taastab tarbijate usalduse;

2. märgib, et määrustega (EL) 2018/858 ja (EÜ) nr 692/2008 ja muude nendega seotud õigusaktidega kehtestatakse kindlamad ja usaldusväärsemad katsemeetodid selliste saasteainete nagu lämmastikoksiidide (NOx) ja CO2 heitkoguste mõõtmiseks, need muudavad sõidukite katsetamise kvaliteetsemaks ja sõltumatumaks ning parandavad juba kasutatavate sõidukite järelevalvet;

3. tunnistab siiski, et määrusega (EL) 2018/858 kehtestatud uued reeglid jõustuvad 1. septembril 2020, mistõttu mitmed sõidukite tüübikinnituse ja katsetamisega tegelevate asutuste kvaliteeti, sõltumatust ja järelevalvet parandavad meetmed ei ole veel jõustunud;

4. tuletab meelde, et 28. oktoobril 2015 otsustasid liikmesriigid muuta tegelikus liikluses tekkiva NOx heite mõõtmise uute sõidukimudelite puhul kohustuslikuks 2017. aasta septembrist ja kõigi teiste sõidukite jaoks 2019. aasta septembrist;

5. tuletab meelde, et 1. juunil 2017 kehtestas komisjon ka rangema ja realistlikuma laboratoorse kontrolli menetluse – koostöös ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga (UNECE) välja töötatud kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse sõiduautode ja furgoonautode CO2-heite ja kütusekulu mõõtmiseks, ning et see tehti kõigi uute sõidukimudelite jaoks kohustuslikuks 2017. aasta septembrist ja kõigi uute sõidukite jaoks kohustuslikuks 2018. aasta septembrist;

6. juhib tähelepanu sellele, et ELi reguleerimiskord on maailmas esimene omataoline, kus võetakse kasutusele kaks eelnimetatud täiendavat katset, mis tagavad, et ELis müüdavate sõidukite heitkogused on madalad nii laborikatsetel kui ka tegelikus liikluses, ning aitavad ära hoida pettusi tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste mõõtmisel;

7. kutsub komisjoni üles jätkama ELi sõidukite NOx-heite vähendamist, vaadates igal aastal tehnoloogia arengut arvestades läbi tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) teises komiteemenetluse paketis ette nähtud vastavusteguri, et vähendada seda tegurit võimalikult kiiresti üheni;

8. märgib siiski, et Euroopa Liidu Kohtusse jõudnud rikkumismenetluste suur hulk näitab, et kahjulikele õhusaasteainetele üha rangemate piirnormide kehtestamine ei ole iseenesest tulemuslik õhukvaliteedi parandamise meetod; märgib, et tulemuslik tegevuspoliitika peab hõlmama pikaajaliste ja integreeritud õhukvaliteedi parandamise kavade rakendamist ja seda toetavaid piisavaid rahalisi vahendeid;

9. märgib teatava murega, et mõned liikmesriigid või nende kohalikud omavalitsused on kehtestanud ebaproportsionaalseid meetmeid, näiteks piiranguid vanematele diiselmootoriga sõidukitele, mis tekitavad igapäevaseid praktilisi probleeme nende omanikele, vähendavad selliste sõidukite väärtust ning stimuleerivad vanemate ja saastavate sõidukite laialdasemat kasutuselevõtmist vaesemates riikides;

10. rõhutab, et õhukvaliteedi ja rahvatervise parandamiseks, meie keskkonna kaitsmiseks ja üleilmastuvas maailmas ELi konkurentsivõime tõstmiseks tuleb autotööstusega konsulteerides üle minna puhtamale ja tõhusamale liikuvusele;

11. kutsub komisjoni üles koos liikmesriikide ja muude sidusrühmadega ka edaspidi jätkuvalt optimeerima sõidukite heitkoguseid käsitlevaid õigusnorme ning kiirendama üleminekut puhtamale ja kestlikumale liikuvusele;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

[1] ELT L 151, 14.6.2018, lk 1.

[2] ELT L 199, 28.7.2008, lk 1.

[3] ELT L 82, 31.3.2016, lk 1.

[4] ELT L 109, 26.4.2016, lk 1.

[5] ELT L 175, 7.7.2017, lk 1.

[6] ELT L 345, 27.12.2017, lk 1.

[7] ELT C 298, 23.8.2018, lk 140.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave