Procedūra : 2019/2670(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0223/2019

Pateikti tekstai :

B8-0223/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 53k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl naujausių pokyčių, susijusių su „Dyzelgeito“ skandalu</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0223/2019

B8‑0223/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl naujausių pokyčių, susijusių su „Dyzelgeito skandalu“

(2019/2670(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB[1],

 atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantį ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos[2],

 atsižvelgdamas į Variklinių transporto priemonių techninio komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalį, 2015 m. spalio 28 d. pateiktą nuomonę,

 atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/427, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6)[3],

 atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/646, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6)[4],

 atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008[5],

 atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004[6],

 atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 2 d. Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto galutinį pranešimą,

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 4 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo[7],

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 7 d. Europos Audito Rūmų apžvalginį pranešimą dėl ES atsako į „Dyzelgeito“ skandalą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1. mano, kad Reglamentu (ES) Nr. 2018/858 reikšmingai patobulinama teisės aktų sistema, pagal kurią kilo „Dyzelgeito“ skandalas, ir užtikrinamos mažiau taršios ir palankesnės aplinkai transporto priemonės bei atkuriamas vartotojų pasitikėjimas;

2. pažymi, kad Reglamentu (ES) 2018/858, Reglamentu (EB) Nr. 692/2008 ir kitais susijusiais teisės aktais nustatyti tvirtesni ir tikroviškesni bandymo metodai, skirti teršalų, pvz., azoto oksidų (NOx) ir CO2, išmetamam kiekiui matuoti; užtikrinama aukštesnė transporto priemonių bandymų kokybė ir didesnis nepriklausomumas; taip pat sudaroma galimybė vykdyti geresnę jau naudojamų automobilių priežiūrą;

3. vis dėlto pripažįsta, kad naujos taisyklės pagal Reglamentą (ES) 2018/858 įsigalios 2020 m. rugsėjo 1 d. ir kad todėl daugelis transporto priemonės tipo patvirtinimo ir bandymus atliekančių institucijų kokybės, nepriklausomumo ir priežiūros patobulinimų dar netaikomi;

4. primena, jog 2015 m. spalio 28 d. valstybės narės susitarė, kad realiomis važiavimo sąlygomis (angl. RDE) išmetamų NOx teršalų kiekio matavimai būtų privalomi naujiems automobiliams nuo 2017 rugsėjo mėn., o visoms naujoms transporto priemonėms – nuo 2019 m. rugsėjo mėn.;

5. primena, kad 2017 m. birželio 1 d. Komisija taip pat pradėjo taikyti griežtesnę ir tikroviškesnę laboratorinių bandymų procedūrą – pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (angl. WLTP), parengtą kartu su JT Europos ekonomikos komisija (UNECE), skirtą lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamam CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms matuoti, kuri privalomai taikoma naujų modelių automobiliams nuo 2017 m. rugsėjo mėn., o visiems naujiems automobiliams – nuo 2018 m. rugsėjo mėn.;

6. pabrėžia, jog ES reguliavimo režimas yra pirmas pasaulyje, pagal kurį taikomi šie du pirmiau minėti papildomi bandymai, kuriais užtikrinama, kad ES parduodami automobiliai būtų mažataršiai tiek laboratorinėmis, tiek kelio sąlygomis, ir kovojama su nesąžiningu elgesiu atliekant automobilių išmetamų teršalų bandymus kelyje;

7. ragina Komisiją toliau mažinti ES automobilių išmetamo NOx kiekį, kasmet peržiūrint atitikties koeficientą, kaip numatyta realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo komiteto procedūros dokumentų rinkinyje ir atsižvelgiant į technologijų pokyčius, siekiant kuo greičiau jį sumažinti iki 1;

8. vis dėlto pažymi, kad vien nustatant vis griežtesnes ribas kenksmingiems oro teršalams negalima veiksmingai pagerinti oro kokybės, kaip matyti iš didelio Europos Teisingumo Teismo nagrinėtų pažeidimo bylų skaičiaus; pažymi, kad veiksminga politika turi apimti ilgalaikių ir integruotų oro kokybės gerinimo planų, kurie būtų remiami skiriant pakankamą finansavimą, įgyvendinimą;

9. susirūpinęs pažymi, kad kai kurios valstybės narės arba jų vietos valdžios institucijos pradėjo taikyti neproporcingas priemones, pvz., apribojimus, taikomus senesnėms dyzelinėms transporto priemonėms, ir dėl to tokių transporto priemonių savininkai patiria kasdienių sunkumų, šios transporto priemonės nuvertėjo ir gerokai padaugėjo senesnių bei labai taršių transporto priemonių mažas pajamas gaunančiose valstybėse;

10. pabrėžia, kad siekiant pagerinti oro kokybę ir visuomenės sveikatą, apsaugoti mūsų aplinką ir padidinti ES konkurencingumą globalizuotame pasaulyje, būtina, konsultuojantis su automobilių sektoriumi, pereiti prie švaresnio ir efektyvesnio mobilumo;

11. ragina Komisiją ir toliau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis siekiant ateityje rasti geriausią transporto priemonių išmetamų teršalų reglamentų variantą ir paspartinti perėjimą prie švaresnio ir tvaresnio mobilumo;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

[1] O L 151, 2018 6 14, p. 1.

[2] OL L 199, 2008 7 28, p. 1.

[3] OL L 82, 2016 3 31, p. 1.

[4] OL L 109, 2016 4 26, p. 1.

[5] OL L 175, 2017 7 7, p. 1.

[6] OL L 345, 2017 12 27, p. 1.

[7] OL L 298, 2018 8 23, p. 140.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas