Postup : 2019/2670(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0223/2019

Predkladané texty :

B8-0223/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski </Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0223/2019

B8‑0223/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES[1],

 so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel[2],

 so zreteľom na stanovisko Technického výboru – motorové vozidlá zriadeného (TCMV) podľa článku 40 ods. 1 smernice 2007/46/ES z 28. októbra 2015,

 so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)[3],

 so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)[4],

 so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008[5],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004[6],

 so zreteľom na záverečnú správu Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle z 2. marca 2017,

 so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle[7],

 so zreteľom na informačný dokument Európskeho dvora audítorov zo 7. februára 2019 o reakcii EÚ na škandál Dieselgate,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. domnieva sa, že nariadenie (EÚ) 2018/858 predstavuje významné zlepšenie legislatívneho rámca, počas platnosti ktorého došlo ku škandálu „Dieselgate“, čo bude znamenať, že vozidlá budú šetrnejšie k životnému prostrediu a obnoví sa dôvera spotrebiteľov;

2. konštatuje, že nariadením (EÚ) 2018/858, nariadením (ES) č. 692/2008 a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi sa zavádzajú spoľahlivejšie a realistickejšie testovacie metódy na meranie znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka (NOx) a emisie CO2, zabezpečujú vyššiu kvalitu a nezávislosť testovania vozidiel a umožňujú lepšiu kontrolu vozidiel, ktoré už sú v prevádzke;

3. uznáva však, že nové pravidlá v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/858 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020 a že mnohé zlepšenia v oblasti kvality, nezávislosti a dohľadu nad typovým schvaľovaním vozidiel a skúšobných orgánov preto zatiaľ nenadobudli účinnosť;

4. pripomína, že 28. októbra 2015 sa členské štáty dohodli, že meranie NOx emisií za skutočných jazdných podmienok (RDE) bude povinné pre všetky nové modely automobilov od septembra 2017 a pre všetky nové vozidlá od septembra 2019;

5. pripomína, že 1. júna 2017 Komisia zároveň zaviedla prísnejší a realistickejší laboratórny postup testovania, celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké úžitkové vozidlá (WLTP) vyvinutý v spolupráci s Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN) na meranie emisií CO2 a spotreby paliva automobilov a dodávkových vozidiel, ktorý sa stal povinným pre všetky nové modely automobilov od septembra 2017 a pre všetky nové automobily od septembra 2018;

6. poukazuje na to, že regulačný systém EÚ je prvý na svete, ktorým sa zavádzajú uvedené dve doplnkové skúšky zabezpečujúce, že automobily predané v EÚ budú mať nízke emisie v laboratórnych, ako aj v cestných podmienkach, a ktorým sa zároveň prispeje k boju proti podvodom pri testovaní emisií vozidiel v cestných podmienkach;

7. vyzýva Komisiu, aby naďalej znižovala emisie NOx produkované vozidlami EÚ tým, že každý rok preskúma faktor zhody, ako je stanovené v druhom RDE balíku komitológie a v súlade s technologickým vývojom, aby ho čo najskôr a podľa možnosti do roku 2021 znížila na 1;

8. poznamenáva však, že stanovovanie čoraz prísnejších limitov na prítomnosť látok škodlivých pre zdravie v ovzduší nie je samo o sebe účinnou metódou zlepšovania kvality ovzdušia, ako preukazuje aj vysoký počet postupov v prípade nesplnenia povinnosti na Súdnom dvore Európskej únie; konštatuje, že účinná politika musí zahŕňať vykonávanie dlhodobých a integrovaných plánov zlepšovania kvality ovzdušia podporovaných primeranými finančnými zdrojmi;

9. vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré členské štáty alebo ich miestne orgány zaviedli neprimerané systémy, ako napríklad zákaz týkajúci sa starších vozidiel s naftovým motorom, čo spôsobuje ťažkosti v každodennom živote, stratu hodnoty vozidiel a výrazné zvýšenie počtu starších a veľmi znečisťujúcich vozidiel v členských štátoch s nízkymi príjmami;

10. zdôrazňuje, že v záujme zlepšenia kvality ovzdušia a verejného zdravia, ochrany životné prostredie a zvýšenia konkurencieschopnosti EÚ v globalizovanom svete je potrebný prechod na čistejšiu a účinnejšiu mobilitu v konzultácii s automobilovým priemyslom;

11. vyzýva Komisiu, aby naďalej spolupracovala s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami s cieľom optimalizovať emisné normy pre vozidlá v budúcnosti a urýchliť prechod na ekologickejšiu a udržateľnejšiu mobilitu;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.

[3]Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2016, s. 1.

[5] Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1.

[7]Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 140.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie