Procedure : 2019/2628(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0226/2019

Ingediende teksten :

B8-0226/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0226/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 59k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de noodsituatie in Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}namens de S&D-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0226/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de noodsituatie in Venezuela

(2019/2628(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Venezuela, met name die van 27 februari 2014 over de situatie in Venezuela[1], van 18 december 2014 over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela[2], van 12 maart 2015 over de situatie in Venezuela[3], van 8 juni 2016 over de situatie in Venezuela[4], van 27 april 2017 over de situatie in Venezuela[5], van 8 februari 2018 over de situatie in Venezuela[6], van 3 mei 2018 over de verkiezingen in Venezuela[7], en van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn landsgrenzen met Colombia en Brazilië[8], van 25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela[9] en van 31 januari 2019 over de situatie in Venezuela[10],

 gezien het mandaat van de Internationale Contactgroep over Venezuela, zoals op 30 januari 2019 goedgekeurd door het secretariaat-generaal van de Raad,

 gezien de opmerkingen van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini tijdens de persconferentie na de eerste, constituerende vergadering van de Internationale Contactgroep over Venezuela op 7 februari 2019,

 gezien de opmerkingen van de commissaris belast met Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, Neven Mimica, namens de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini over de situatie in Venezuela op 12 maart 2019,

 gezien de verklaring van 21 maart 2019 van de woordvoerder over de recentste ontwikkelingen in Venezuela,

 gezien Besluit (GBVB) 2018/1656 van de Raad van 6 november 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in Venezuela[11], waarmee de gerichte beperkende maatregelen die momenteel van kracht zijn worden verlengd tot 14 november 2019,

 gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

 gezien het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest, goedgekeurd op 11 september 2001,

 gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

 gezien het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,

 gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

 gezien de grondwet van Venezuela,

 gezien het rapport van de Nationale Vergadering van Venezuela over de gebeurtenissen die plaatsvonden bij de Venezolaanse grens gedurende de pogingen om humanitaire hulp het land binnen te brengen[12],

 gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de situatie op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in Venezuela blijft verslechteren; overwegende dat steeds meer mensen Venezuela om uiteenlopende redenen verlaten, waaronder de onzekerheid en het geweld, de mensenrechtenschendingen en de verslechtering van de rechtsstaat, het gebrek aan voedsel, geneesmiddelen of toegang tot onmisbare sociale diensten, het verlies aan inkomsten en de toenemende armoede;

B. overwegende dat volgens het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten (UNHCR) 87 % van de Venezolaanse bevolking in armoede leeft, waarvan 61,2 % in extreme armoede; overwegende dat een landelijke, in 2018 door drie vooraanstaande Venezolaanse universiteiten uitgevoerde studie de conclusie heeft getrokken dat 80 % van de Venezolaanse huishoudens met een onzekere voedselbevoorradingssituatie te maken had, en dat alle respondenten in 2017 gemiddeld elf kilo waren afgevallen;

C. overwegende dat de VS op 23 februari na een verzoek daartoe van interim-president Juan Guaidó geprobeerd heeft humanitaire hulp ter waarde van 20 miljoen USD vanuit Colombia en Brazilië Venezuela binnen te brengen, maar dat die pogingen uiteindelijk zijn mislukt; overwegende dat de regering van Venezuela de grenzen met de buurlanden 48 uur vóór de hierboven bedoelde pogingen had gesloten; overwegende dat Venezuela ook alle verbindingen over zee met het dichtbij gelegen Nederlandse Caraïbische eiland Curaçao, waar ook hulp bijeen was gebracht, heeft verbroken; overwegende dat het Internationale Rode Kruis en de Rode Maan Beweging in hun gezamenlijke verklaring hebben aangegeven dat zij in deze geen rol kunnen vervullen en daarbij verwijzen naar de door hen gedeelde 'fundamentele beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid';

D. overwegende dat de VS op 28 januari 2019 een nieuw pakket maatregelen tegen Petróleos de Venezuela S.A. (de staatsoliemaatschappij van Venezuela, PdVSA) heeft afgekondigd; overwegende dat het Amerikaanse burgers tot 28 april 2019 vrijstaat alle transacties aan te gaan, respectievelijke alle activiteiten te ondernemen die verband houden met de aankoop en de invoer van aardolie- en aardolieproducten van de PdVSA; overwegende dat Amerikaanse burgers na afloop van deze afbouwperiode van 90 dagen geen aardolie- of aardolieproducten van de PdVSA of enige andere entiteit die zij rechtstreeks of onrechtstreeks controleert, mogen kopen, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van het Office of Foreign Assets Control (OFAC); overwegende dat voorafgaand aan deze gebeurtenissen ongeveer 40 % van alle Venezolaanse exporten de VS als bestemming had, dat de VS de grootste in contact geld betalende klant van de PdVSA was én een voorname bron van productie-inputs; overwegende dat de speciale VN-rapporteur over de negatieve gevolgen van de unilaterale dwangmaatregelen op 31 januari 2019 onder verwijzing naar Venezuela heeft gezegd dat 'dwang van hetzij militaire, hetzij economische aard nooit mag worden gebruikt om een regeringswisseling in een soeverein land uit te lokken. Het opleggen van sancties door buitenlandse mogendheden om een gekozen regering omver te werpen, is een schending van alle beginselen van het internationaal recht'[13];

E. overwegende dat een op 7 maart 2019 begonnen landelijke stroomstoring in heel Venezuela voor chaos heeft gezorgd, vliegvelden en ziekenhuizen heeft platgelegd, de telefoon- en internetverbindingen heeft verbroken, en de watervoorziening tot stilstand heeft gebracht; overwegende dat volgens de Kamer van Koophandel van Maracaibo zo'n 500 bedrijven in de beroering zijn geplunderd en dat talrijke mensen bij botsingen tussen plunderaars, bewakingspersoneel, bendeleden en de veiligheidstroepen gewond zijn geraakt;

F. overwegende dat de gezondheidszorginfrastructuur van het land er door de stroomstoring niet op vooruit is gegaan en dat de stroomuitval een bedreiging voor de volksgezondheid en de veiligheid van de bevolking van Venezuela vormde; overwegende dat het tekort aan geneesmiddelen en medische spullen, de sluitingen van fundamentele diensten in ziekenhuizen en de emigratie van medisch personeel de operationele capaciteit van de steeds verder hebben ondermijnd;

G. overwegende dat de gevolgen van de crisis voor de volksgezondheid moeilijk te kwantificeren zijn, aangezien het Venezolaanse Ministerie van Volksgezondheid in 2016 gestopt is met het publiceren van de voornaamste volksgezondheidsstatistieken; overwegende dat het aantal kindersterftes in de periode 2012-2016 met 63 % is gestegen en de moedersterfte met meer dan 50 %; overwegende dat uitbraken van ziekten die middels vaccinatie kunnen worden voorkomen, zoals de mazelen en difterie, zich sinds 2016 over de hele regio hebben uitgebreid; overwegende dat Venezuela in de jaren 2016-2017 de sterkste stijging van het aantal gevallen van malaria in de hele wereld had en dat het aantal gevallen van tuberculose in het land in 2015 het grootst was in 40 jaar; overwegende dat in 2017 en 2018 de meeste patiënten met een hiv-besmetting niet meer werden behandeld als gevolg van een gebrek aan medicijnen[14];

H. overwegende dat de uitbraken en het oprukken van epidemieën van besmettelijke ziekten als gevolg van de uitholling van de basisgezondheidszorgdiensten een bedreiging vormen voor de gezondheid van het land en de regio, die onderdak biedt aan 90 % van de 3 miljoen Venezolanen het land sinds 2015 zijn ontvlucht; overwegende dat de Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen (UNHCR) verwacht dat het aantal migranten tegen eind 2019 5 miljoen zal oplopen indien de situatie niet verandert;

I. overwegende dat drie leden van de EVP-fractie van het Europees Parlement op 18 februari 2019 de toegang tot het land is ontzegd; overwegende dat de Duitse ambassadeur bij Venezuela op 7 maart 2019 te verstaan is gegeven dat hij het land binnen 48 uur moet verlaten;

J. overwegende dat de Europese Raad op 31 januari 2019 een besluit heeft genomen houdende de oprichting van een Internationale Contactgroep over Venezuela; overwegende dat de groep krachtens haar mandaat tot doel heeft 'binnen een beperkte tijdsspanne van 90 dagen onder de belangrijkste internationale actoren tot overeenstemming over en een beter gecoördineerde aanpak van de situatie in Venezuela te komen, gericht op het vinden van een vreedzame en democratische oplossing van de huidige crisis [...] middels het houden van nieuwe verkiezingen met volledige garanties voor een vrij en eerlijke verkiezingsproces, met waarneming door internationale onafhankelijke waarnemers. Het is niet de bedoeling bemiddelaar te zijn, maar een politieke dynamiek te ondersteunen die de Contactgroep vervolgens verder kan begeleiden en bestendigen';

K. overwegende dat de EU er onverminderd van overtuigd is dat een vreedzame politieke democratische oplossing de enige duurzame uitweg uit de Venezolaanse crisis is en via de Internationale Contactgroep in verbinding staat met internationale en regionale partners; overwegende dat de eerdere pogingen om de crisis middels een proces van onderhandelingen en dialoog op te lossen geen tastbare resultaten hebben opgeleverd;

L. overwegende dat de Internationale Contactgroep, anders dan de Groep van Lima of het Mechanisme van Montevideo, het enige politieke initiatief is dat toegang heeft tot alle belanghebbende partijen in Venezuela, de regio en de internationale gemeenschap; overwegende dat de Contactgroep momenteel werkt aan de oprichting van een 'werkgroep voor de implementatie van internationale bijstand' onder de vlag van de VN, zodat gespecialiseerde organen – met inachtneming van internationale beginselen en op basis van een op de behoeften stoelende benadering – humanitaire hulp kunnen verlenen; overwegende dat het de bedoeling is de ruimte voor de levering van neutrale en onpartijdige hulp aan diegenen die er behoefte aan hebben, met inachtneming van de overeengekomen internationale beginselen, zeker te stellen en te vergroten;

M. overwegende dat de Internationale Contactgroep ook een 'werkgroep verkiezingen' heeft opgericht, die bijgestaan wordt door verkiezingsdeskundigen; overwegende dat vrije en eerlijke verkiezingen alleen mogelijk zijn na de benoeming van nieuwe leden van de Venezolaanse instellingen die een voorname rol vervullen bij het toezicht op die verkiezingen, zoals de Nationale Kiesraad en het Hooggerechtshof, naast andere instellingen zoals de Algemene Rekenkamer; overwegende dat een ander belangrijk element het herstellen van het passief en het actief kiesrecht voor alle politieke leiders en partijen is;

N. overwegende dat de Venezolaanse veiligheidstroepen de afgelopen dagen meerdere leden van het kabinet van interim-president Guaidó, en zelfs leden van zijn familie, hebben opgepakt, teneinde hem politiek te verzwakken; overwegende dat de Venezolaanse veiligheidstroepen op 21 maart 2019 de kabinetschef van Juan Guaidó, Roberto Marrero, hebben opgepakt en met geweld de woning van Sergio Vergara, een lid van de Nationale Vergadering voor de provincie Táchira, zijn binnengedrongen, hetgeen neerkomt op een schending van zijn parlementaire immuniteit;

1. spreekt zijn solidariteit met en onvoorwaardelijke steun voor de bevolking van Venezuela uit, die zucht onder de gevolgen van een ernstige humanitaire en politieke crisis;

2. herinnert aan zijn eerdere standpunt om elk voorstel of elke poging om de crisis door middel van geweld of militair ingrijpen op te lossen, categorisch van de hand te wijzen; bekrachtigt zijn eerdere standpunten dat een vreedzame, democratische en inclusieve oplossing de enige duurzame uitweg is uit de huidige politieke impasse en de ernstige sociale en humanitaire crisis die daar het gevolg van is;

3. spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de Nationale Vergadering, het legitieme democratische orgaan van Venezuela, waarvan de bevoegdheden moeten worden hersteld en geëerbiedigd, net als de prerogatieven en de veiligheid van haar leden; dringt aan op erkenning en eerbiediging van de constitutionele rol van de Nationale Vergadering; steunt het verzoek van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie om voorzorgsmaatregelen ten gunste van de leden van de Algemene Vergadering te nemen;

4. dringt aan op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle personen die opgepakt zijn op grond van het feit dat zij familieleden zijn van interim-president Guaidó, of leden van zijn team; herhaalt zijn reeds eerder geformuleerde verzoeken aan de regering van Venezuela om onmiddellijk een eind te maken aan de repressie tegen politieke leiders, journalisten en leden van de oppositie;

5. verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) via de Internationale Contactgroep samen te blijven werken met de oppositie, de regering, en de internationale en de regionale actoren, teneinde twee belangrijke doelstellingen te verwezenlijken, namelijk: ten eerste de levering van humanitaire hulp aan Venezuela in overeenstemming met internationaal overeengekomen beginselen, en ten tweede de totstandbrenging van overeenstemming onder de belangrijkste betrokken partijen over de factoren die nodig zijn voor een vreedzame uitweg uit de crisis en de manieren waarop het land tot een vreedzame en democratische oplossing kan komen middels nieuwe en geloofwaardige presidentsverkiezingen;

6. verzoekt de EDEO actief bij te dragen aan een overeenkomst over de levering van humanitaire hulp en ervoor te zorgen dat dit verloopt via de Verenigde Naties in overeenstemming met de internationaal overeengekomen beginselen; steunt de 'werkgroep voor de implementatie van internationale bijstand' en herinnert aan zijn eerdere oproepen voor de snelle levering van humanitaire hulp aan Venezuela, teneinde het lijden van de bevolking te verlichten; verzoekt de instellingen van de EU het uiterste te doen om ervoor te zorgen dat ter plekken EU-hulp wordt geboden en veroordeelt de regering van Venezuela voor het sluiten van de grenzen van het land voor hulp, in weerwil van de behoeften van de bevolking;

7. beveelt aan dat de EDEO er bij haar inspanningen gericht op het sluiten van humanitaire en politieke overeenkomsten voor het oplossen van de crisis in Venezuela naar streeft maximale ondersteuning te krijgen van de landen in de regio, alsmede de actieve participatie van de VN;

8. onderkent dat de Cubaanse autoriteiten in het verleden een cruciale rol hebben gespeeld bij regionale crises en verzoekt de EDEO samen met Cuba te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een vreedzame, democratische en via onderhandelingen tot stand gebrachte oplossing voor de crisis in kwestie;

9. steunt het werk van de 'werkgroep verkiezingen' van de Internationale Contactgroep en roept alle partijen op de handen ineen te slaan bij de ontwikkeling van vertrouwenwekkende maatregelen zoals de vrijlating van politieke gevangenen, de opheffing van het verbod op politici van de oppositie en de vorming van een evenwichtige Nationale Kiesraad; verwacht dat zodra aan deze voorwaarden is voldaan en er uitzicht op een politieke, democratische en vreedzame oplossing van de crisis is, gestart moet worden met een proces van bemiddeling voor een politieke dialoog tussen Venezolanen, als zijnde de enige mogelijke manier om de crisis op te lossen;

10. verzoekt de Venezolaanse autoriteiten een onderzoek te initiëren naar de gebeurtenissen op 23 en 24 februari 2019, teneinde boven tafel te krijgen wie de verantwoordelijken zijn voor de vermeende gewonden onder de inheemse Pemón-gemeenschap; steunt het verzoek van de Nationale Vergadering aan de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie om voorzorgsmaatregelen ten gunste van de inheemse Pemón-gemeenschap te nemen;

11. looft het werk van internationale organisaties, burgerplatforms en gezondheidsprofessionals op het gebied van hulpverlening om verlichting te brengen in de situatie in Venezuela; steunt het verzoek van de Nationale Vergadering aan de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie om voorzorgsmaatregelen ten gunste van gezondheidsprofessionals te nemen en herinnert de Venezolaanse regering eraan dat zij bescherming moet bieden aan humanitaire organisaties en hun personeel ter plaatse;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige interim-president alsook de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

[1] PB C 285 van 29.8.2017, blz. 145.

[2] PB C 294 van 12.8.2016, blz. 21.

[3] PB C 316 van 30.8.2016, blz. 190.

[4] PB C 86 van 6.3.2018, blz. 101.

[5] PB C 298 van 23.8.2018, blz. 137.

[6] PB C 463 van 21.12.2018, blz. 61.

[7] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.

[8] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.

[9] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.

[10] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0061.

[11] PB L 276 van 7.11.2018, blz. 10.

[12] Bolivariaanse Republiek Venezuela, 2019, ‘Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria’ https://comunidadenmovimiento.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019Juridische mededeling