Procedure : 2019/2628(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0227/2019

Ingediende teksten :

B8-0227/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 52k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de noodsituatie in Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}namens de ECR-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de noodsituatie in Venezuela

(2019/2628(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, en met name zijn resolutie van 3 mei 2018 over de verkiezingen in Venezuela[1], zijn resolutie van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land met Colombia en Brazilië[2], zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela[3] en zijn resolutie van 31 januari 2019 over de situatie in Venezuela[4],

 gezien de verklaring van 24 februari 2019 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (VV/HV) namens de EU over de recente gebeurtenissen in Venezuela,

 gezien de verklaring van 26 januari 2019 van de VV/HV namens de EU over de situatie in Venezuela,

 gezien de verklaring van 10 januari 2019 van de VV/HV namens de EU over het nieuwe mandaat van president Maduro,

 gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Venezuela als gevolg van een politieke crisis kampt met een ongekende multidimensionale crisis die steeds meer Venezolanen treft;

B. overwegende dat de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen verklaard heeft dat meer dan drie miljoen Venezolanen sinds 2014 het land zijn ontvlucht; overwegende dat de uittocht uit Venezuela grotendeels het gevolg is van de humanitaire crisis, maar dat vele Venezolanen ook gevlucht zijn voor het harde optreden van de regering, dat geleid heeft tot duizenden willekeurige arrestaties, de vervolging van honderden burgers door militaire rechtbanken, en foltering en andere vormen van mishandeling van gevangenen;

C. overwegende dat de Venezolaanse bevolking geconfronteerd wordt met ernstige tekorten aan geneesmiddelen, medische benodigdheden en voedsel, wat het recht op gezondheid en voedsel ernstig ondermijnt en leidt tot een verhoogde moeder- en kindersterfte, een dramatische toename van infectieziekten en een hoge graad van voedselonzekerheid en ondervoeding van kinderen;

D. overwegende dat de weigering van het regime om de internationale humanitaire noodsituatie te erkennen afgelopen maand geleid heeft tot een escalatie van de spanningen; overwegende dat er zorgwekkende meldingen zijn van onrusten, geweld, en een stijgend slachtofferaantal, vooral in de grensgebieden;

E. overwegende dat een nationale black-out begin maart de verdere achteruitgang van de gezondheidsdiensten en de voedsel- en watervoorziening in de hand heeft gewerkt;

F. overwegende dat gemaskerde inlichtingenagenten op 21 maart 2019 Roberto Marrero hebben gearresteerd, een belangrijke medewerker en de kabinetschef van de interim-president van Venezuela, Juan Guaidó; overwegende dat Marrero beschuldigd wordt van het plannen van "sabotage" tegen ambtenaren, en aangeklaagd wordt voor terrorisme;

G. overwegende dat Billy Six, een Duitse journalist, naar verluidt midden november 2018 gearresteerd werd en in een militaire gevangenis wordt vastgehouden op beschuldiging van spionage, verzet en het niet respecteren van veiligheidszones; overwegende dat hij op 15 maart 2019 onder voorwaarden werd vrijgelaten en het land mocht verlaten; overwegende dat in 2019 alleen al minstens 19 journalisten gevangen zijn genomen; overwegende dat op 15 maart 2019 bericht werd dat Tomasz Surdel, de correspondent van de Poolse krant Gazeta Wyborcza voor Venezuela, hardhandig aangevallen was in zijn auto in Caracas, naar verluidt door de speciale actietroepen van de Venezolaanse staatspolitie;

H. overwegende dat de Venezolaanse regering op 6 maart 2019 de Duitse ambassadeur heeft gelast het land te verlaten, onder beschuldiging van niet aflatende pogingen om zich in binnenlandse zaken te mengen;

I. overwegende dat internationale en regionale partners, met inbegrip van de EU, hebben toegezegd te helpen om de voorwaarden te scheppen voor een vreedzaam, geloofwaardig en inclusief politiek proces waar alle relevante Venezolaanse actoren aan deelnemen;

J. overwegende dat de EU herhaaldelijk heeft aangedrongen op herstel van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela via een geloofwaardig politiek proces;

K. overwegende dat op 23 maart 2019 twee Russische militaire vliegtuigen zijn geland op de grootste luchthaven van Venezuela, naar verluidt met tientallen strijdkrachten en grote hoeveelheden materiaal;

1. is uiterst bezorgd over de aanhoudende verslechtering van de situatie in Venezuela; betuigt nogmaals zijn solidariteit met het Venezolaanse volk;

2. herhaalt zijn erkenning van Juan Guaidó als de legitieme interim-president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en spreekt zijn volledige steun uit voor diens routekaart; spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de Nationale Vergadering, het enige legitieme democratische orgaan van Venezuela, waarvan de bevoegdheden moeten worden hersteld en geëerbiedigd;

3. dringt er bij de rechtshandhavings- en veiligheidsorganen nadrukkelijk op aan zich terughoudend op te stellen, het gebruik van geweld te voorkomen en humanitaire hulp toe te staan; veroordeelt dat irreguliere gewapende groepen worden ingezet om burgers en wetgevers die zich inspannen voor het verdelen van de bijstand, te intimideren;

4. is verheugd over het feit dat de EU het afgelopen jaar al meer dan 60 miljoen EUR aan humanitaire en ontwikkelingshulp heeft uitgetrokken, en roept de EU en haar lidstaten op om deze inspanningen de komende tijd aan te houden;

5. veroordeelt de arrestatie van Roberto Marrero en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating;

6. is verheugd over de vrijlating van Duits journalist Billy Six; veroordeelt de opsluiting van meerdere journalisten die de situatie in Venezuela volgen en roept op tot hun onmiddellijke vrijlating; veroordeelt de gewelddadige aanval op Pools journalist Tomasz Surdel en roept de Venezolaanse autoriteiten op onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar de gerichte aanval en de verantwoordelijken te identificeren;

7. veroordeelt de verbanning van de Duitse ambassadeur uit Venezuela;

8. herhaalt zijn oproep tot vrije, transparante en geloofwaardige verkiezingen op basis van een overeengekomen kalender, gelijke voorwaarden voor alle actoren, transparantie en internationale waarneming;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige tijdelijke president alsook de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

[1] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.

[2] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.

[3] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.

[4] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0061.

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019Juridische mededeling