Procedura : 2019/2628(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0227/2019

Teksty złożone :

B8-0227/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0227/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 52k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans‑Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0225/2019

B8‑0227/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli

(2019/2628(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności rezolucje z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli[1], z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią[2], z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[3] oraz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[4],

 uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel z dnia 24 lutego 2019 r. wydane w imieniu UE na temat ostatnich wydarzeń w Wenezueli,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 26 stycznia 2019 r. wydane w imieniu UE w sprawie sytuacji w Wenezueli,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel z dnia 10 stycznia 2019 r. wydane w imieniu UE w sprawie nowej kadencji prezydenta Nicolása Maduro,

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w wyniku kryzysu politycznego Wenezuela stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu na wielu płaszczyznach, który wpływa na coraz większą liczbę jej obywateli;

B. mając na uwadze, że według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców od 2014 r. ponad 3 mln Wenezuelczyków uciekło z kraju; mając na uwadze, że exodus ludności Wenezueli jest w znacznej mierze spowodowany kryzysem humanitarnym, lecz wielu Wenezuelczyków uciekło także z powodu rządowych represji, które doprowadziły do tysięcy arbitralnych aresztowań, do postawienia setek cywilów przed sądami wojskowymi oraz do torturowania i innego brutalnego traktowania osób zatrzymanych;

C. mając na uwadze, że Wenezuelczycy zmagają się z groźnymi niedoborami leków, artykułów medycznych i żywności, poważnie naruszającymi ich prawo do opieki zdrowotnej i żywności, a także prowadzącymi do wyższej śmiertelności matek i noworodków, do drastycznego wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz do dotkliwego braku bezpieczeństwa żywnościowego i do niedożywienia dzieci;

D. mając na uwadze, że odmowa reżimu, by sytuację uznać za międzynarodowy kryzys humanitarny, w ubiegłym miesiącu spowodowała eskalację napięć; mając na uwadze, że niepokoją doniesienia o rozruchach, aktach przemocy i rosnącej liczbie ofiar, zwłaszcza na terenach przygranicznych;

E. mając na uwadze, że ogólnokrajowa przerwa w dostawie energii elektrycznej na początku marca przyczyniła się do dalszego pogorszenia sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej oraz dostaw żywności i czystej wody;

F. mając na uwadze, że 21 marca 2019 r. zamaskowani agenci wywiadu aresztowali Roberta Marrera, głównego doradcę i szefa gabinetu tymczasowego prezydenta Wenezueli Juana Guaidó; mając na uwadze, że Marrero został oskarżony o planowanie „aktów sabotażu” przeciwko urzędnikom i że postawiono mu zarzut terroryzmu;

G. mając na uwadze, że według doniesień niemiecki dziennikarz Billy Six został aresztowany w połowie listopada 2018 r. i był przetrzymywany w więzieniu wojskowym pod zarzutem szpiegostwa, buntu oraz naruszenia stref bezpieczeństwa; mając na uwadze, że uwolniono go pod pewnymi warunkami 15 marca 2019 r. i zezwolono mu na opuszczenie kraju; mając na uwadze, że w samym tylko 2019 r. aresztowano co najmniej 19 dziennikarzy; mając na uwadze, że 15 marca 2019 r. poinformowano, iż Tomasz Surdel, korespondent „Gazety Wyborczej” w Wenezueli, został brutalnie zaatakowany podczas jazdy samochodem w Caracas, według doniesień przez siły specjalne wenezuelskiej policji państwowej;

H. mając na uwadze, że w dniu 6 marca 2019 r. rząd Wenezueli nakazał niemieckiemu ambasadorowi opuszczenie kraju, zarzucając mu powtarzające się akty ingerencji w sprawy wewnętrzne;

I. mając na uwadze, że partnerzy międzynarodowi i regionalni, w tym UE, zobowiązali się do pomocy w stworzeniu warunków do pokojowego, wiarygodnego i pluralistycznego procesu politycznego angażującego wszystkie zainteresowane strony w Wenezueli;

J. mając na uwadze, że UE wielokrotnie wzywała do przywrócenia demokracji i praworządności w Wenezueli w drodze wiarygodnego procesu politycznego;

K. mając na uwadze, że 23 marca 2019 r. na głównym lotnisku Wenezueli wylądowały dwa rosyjskie samoloty wojskowe, według doniesień z dziesiątkami żołnierzy i znaczną ilością sprzętu na pokładzie;

1. jest głęboko zaniepokojony dalszym pogarszaniem się sytuacji w Wenezueli; raz jeszcze wyraża solidarność z obywatelami Wenezueli;

2. potwierdza, że uznaje Juana Guaidó za prawowitego tymczasowego prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, oraz wyraża pełne poparcie dla jego planu działania; ponownie wyraża pełne poparcie dla Zgromadzenia Narodowego, które jest jedynym prawomocnym i demokratycznym organem władzy w Wenezueli i którego uprawnienia powinny być przywrócone i szanowane;

3. usilnie apeluje do organów porządku publicznego i bezpieczeństwa o powściągliwość, unikanie używania siły oraz wpuszczenie pomocy humanitarnej; potępia wykorzystywanie nielegalnych bojówek do zastraszania obywateli i parlamentarzystów dystrybuujących pomoc;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ubiegłym roku UE przeznaczyła już ponad 60 mln EUR na pomoc humanitarną i rozwojową, oraz wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby kontynuowały to wsparcie w nadchodzącym czasie;

5. potępia aresztowanie Roberta Marrera i wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia;

6. z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie niemieckiego dziennikarza Billy’ego Sixa; potępia zatrzymanie innych dziennikarzy, które relacjonowali sytuację w Wenezueli, i wzywa do ich natychmiastowego uwolnienia; potępia brutalną napaść na polskiego dziennikarza Tomasza Surdela i wzywa władze wenezuelskie, aby niezwłocznie przeprowadziły dochodzenie w sprawie tej zaplanowanej napaści i zidentyfikowały sprawców;

7. potępia wydalenie ambasadora Niemiec z Wenezueli;

8. ponownie wzywa do przeprowadzenia wolnych, przejrzystych i rzetelnych wyborów prezydenckich w oparciu o uzgodniony kalendarz, na warunkach sprawiedliwych dla wszystkich stron, zgodnie z zasadą przejrzystości i przy obserwacji międzynarodowej;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prawowitemu tymczasowemu prezydentowi Republiki i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, rządom i parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

[1] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.

[2] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.

[3] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.

[4] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0061.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019Informacja prawna