Процедура : 2018/2965(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0230/2019

Внесени текстове :

B8-0230/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0328

<Date>{26/03/2019}26.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0230/2019</NoDocSe>
PDF 239kWORD 71k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0017/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия </Titre>

<DocRef>(2018/2965(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sophia in ’t Veld</Depute>

<Commission>{LIBE}от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B8-0230/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

(2018/2965(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид членове 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид становището по въпроси, свързани с назначаването на съдии от конституционния съд на Словашката република, прието от Венецианската комисия на нейното 110-о пленарно заседание (Венеция, 10 – 11 март 2017 г.),

 като взе предвид становището относно конституционните разпоредби и разделението на властите и независимостта на съдебната система и на правоприлагащите органи в Малта, прието от Венецианската комисия на нейното 117-о пленарно заседание (Венеция, 14 – 15 декември 2018 г.),

 като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавен „Режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване в ЕС“ от 23 януари 2019 г. (COM(2019)0012),

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан[1] и съвместното изявление за пресата от 29 януари 2014 г. на Комисията и на малтийските органи относно програмата на Малта за индивидуални инвеститори,

 като взе своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права[2], както и своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права[3];

 като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта[4],

 като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша[5], както и предходните си резолюции от 13 април 2016 г. относно положението в Полша[6], от 14 септември 2016 г. относно неотдавнашните събития в Полша и тяхното въздействие върху основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз[7], и от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша[8],

 като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова[9],

 като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз[10],

 като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът[11], както и предходните си резолюции от 10 юни 2015 г.[12], от 16 декември 2015 г.[13] и от 17 май 2017 г.[14] относно положението в Унгария,

 като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2018 г. относно принципите на правовата държава в Румъния[15],

 като взе предвид доклада от 22 март 2018 г. относно посещението на посещението на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на комисията по бюджетен контрол в Словакия, проведено от 7 до 9 март 2018 г.,

 като взе предвид доклада от 30 януари 2019 г. относно констативната командировка на комисията по бюджетен контрол в Словакия, проведена от 17 до 19 декември 2018 г.,

 като взе предвид доклада от 11 януари 2018 г. относно посещението на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA) в Малта, проведено от 30 ноември до 1 декември 2017 г.,

 като взе предвид доклада от 16 ноември 2018 г. относно посещението на посещението на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Малта и Словакия, проведено от 17 до 20 септември 2018 г.,

 като има предвид изслушванията и размяната на мнения, проведени от работната група с общ мандат за наблюдение на положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата с корупцията в рамките на ЕС и разглеждането на конкретни ситуации, по-специално Малта и Словакия (Група за наблюдение на принципите на правовата държава), създадена на 4 юни 2018 г. от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, по-специално с участието на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и нейната експертна комисия за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), национални институции и органи, представители на Европейската комисия, агенции на ЕС, например Европол, и различни заинтересовани лица, включително представители на гражданското общество и лица, сигнализиращи за нередности, в Малта и Словакия,

 като взе предвид въпроса до Комисията относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (O-000015/2019 – B8-0017/2019),

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Група за наблюдение на принципите на правовата държава беше създадена на 4 юни 2018 г. с общ мандат за наблюдение на положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата с корупцията в рамките на ЕС и за разглеждане на конкретни ситуации, по-специално в Малта и Словакия,

Б. като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава и зачитането на демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и на ценностите и принципите, заложени в договорите на ЕС и в международните инструменти в областта на правата на човека, са задължения на Съюза и на неговите държави членки и трябва да бъдат спазвани;

В. като има предвид, че разпоредбите на член 6, параграф 3 от ДЕС потвърждават, че основните права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и произтичащи от общите конституционни традиции на държавите членки, са част от правото на Съюза в качеството им на общи принципи;

Г. като има предвид, че принципите на правовата държава са в основата на презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки действат в съответствие с принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR);

Д. като има предвид, че нито националният суверенитет, нито принципът на субсидиарност могат да оправдаят системния отказ на дадена държава членка да спазва основните ценности на Европейския съюз и Договорите, към които доброволно се е присъединила;

Е. като има предвид, че Групата за наблюдение на принципите на правовата държава проведе редица срещи с различни заинтересовани лица, като основният акцент беше поставен върху положението в Малта и Словакия, като има предвид, че групата също така проведе размяна на мнения относно сигурността на журналистите в България след убийството на Виктория Маринова; като има предвид, че временното задържане на журналистите Атила Биро и Димитър Стоянов, които са разследвали твърдения за измама със средства на ЕС в Румъния и България, също е било обсъдено на посоченото заседание;

Ж. като има предвид, че убийствата на Дафне Каруана Галиция в Малта и на Ян Куцяк и годеницата му Мартина Кушнирова в Словакия, както и убийството на Виктория Маринова в България, бяха шокиращи за общественото мнение в Европа и имат сплашващо въздействие върху журналистите в ЕС;

З. като има предвид, че разследванията на тези убийства до момента са довели до идентифицирането на няколко заподозрени лица, без обаче да се стигне до заключения относно лицата, които евентуално са организирали убийствата, въпреки че това е най-важният елемент, който трябва да бъде изяснен; като има предвид, че в Малта са предявени обвинения срещу три лица, а разследванията на полицията и на магистратите във връзка с убийството продължават;

И. като има предвид, че ROLMG не беше в състояние да провери състоянието на разследванията във всичките им аспекти, тъй като органите се позоваха на основателна необходимост да се гарантира поверителност, за да се запази напредъкът в подобни дела за убийство;

Й. като има предвид, че ROLMG успя да разгледа редица проблемни области във връзка с принципите на правовата държава в Малта и Словакия, по-специално в областите, обхванати от работата на Дафне Каруана Галиция и на Ян Куцяк;

К. като има предвид, че ROLMG беше редовно информирана, включително от близките на Дафне Каруана Галиция, по отношение на искането за пълно и независимо публично разследване на нейното убийство, по-специално относно обстоятелствата, които са го осигурили възможност то да бъде извършено, реакцията на публичните органи и мерките, които могат да бъдат въведени, за да се гарантира, че подобно убийство няма да се повтори;

Л. като има предвид, че равнището на сътрудничество с Европол в тези разследвания е различно в отделните разследвания;

М. като има предвид, че по-специално по отношение на Малта бившият директор на Европол е посочил неоптимално равнище на сътрудничество между органите на Малта и Европол — положение, което неговият наследник впоследствие оцени като подобрено до степен „задоволително“; като има предвид, че представителите на Европол са уведомили членовете на ROLMG, че разследването не е приключило с арестуването на тримата предполагаеми извършители; като има предвид, че бяха определени експерти на Европол, които да изпълняват специфични задачи в рамките на съдебното разследване;

Н. като има предвид, че що се отнася до изземването на телефона на журналистката Павла Холцова в Словакия, продължава да липсва яснота относно начина, по който това е било извършено, както и относно достъпа на Европол до данните, извлечени от телефона, въпреки че Европол посочва, че ще подпомага анализа на телефона;

О. като има предвид, че съществуват сериозни опасения относно борбата срещу корупцията и организираната престъпност в ЕС, включително в Малта и Словакия, и като има предвид, че това заплашва да подкопае доверието на гражданите в публичните институции, което би могло да доведе до опасно взаимосвързване между престъпни групи и публични органи;

П. като има предвид, че голям европейски консорциум от разследващи журналисти е проучил и публикувал широко информация относно разследванията, публикувани от Дафне Каруана Галиция;

Р. като има предвид по-специално, че равнището на борбата срещу изпирането на пари в ЕС е незадоволително, наред с другото поради съществуващите пропуски в прилагането на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари, както се онагледява от неотдавнашните случаи на недостатъчно правоприлагане за борба с изпирането на пари, включващи големи банкови институции в различни държави членки;

С. като има предвид, че в своята препоръка от юли 2018 г., адресирана до Малтийския отдел за анализ към финансовото разузнаване (FIAU), Европейският банков орган (ЕБО) е стигнал до заключението, че съществуват „общи и систематични пропуски в борбата срещу изпирането на пари“ в Малта, по-специално що се отнася до случая с малтийската „Пилатус банк“,  като същевременно се признава, че планът за действие на FIAU е „стъпка в правилната посока“; като има предвид, че Комисията впоследствие е установила, че „Малтийският отдел за анализ към финансовото разузнаване (FIAU) е нарушил задълженията си“ по линия на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари и че не е изпълнил изцяло препоръката на ЕБО; като има предвид, че съответно Комисията прие становището си по този случай през ноември 2018 г.;

Т. като има предвид, че в Малта съществува голям банков сектор, който включва някои конкретни банкови институции, които не спазват всички регулаторни стандарти и изисквания, както се вижда от случая с банката „Пилатус“ и отнемането на нейния лиценз от Европейската централна банка (ЕЦБ);

У. като има предвид, че анкетният доклад „Егрант“ (Egrant) не е публично достъпен; като има предвид, че наличните заключения не потвърждават твърденията, които свързват собствеността на Egrant Inc. с министър-председателя на Малта и неговата съпруга; като има предвид, че само министър-председателят, министърът на правосъдието, началникът на кабинета на министър-председателя и ръководителят на комуникациите на министър-председателя имат достъп до пълната нередактирана версия на анкетния доклад;

Ф. като има предвид, че впоследствие не е започнато разследване за разкриване на действителния собственик на Egrant Inc., което все още предстои да бъде изяснено;

Х. като има предвид, че разкритията относно действителния собственик на дружеството 17 Black, за когото понастоящем се твърди, че е главният изпълнителен директор на Tumas Group, на която малтийското правителство е възложило договор за строежа на електроцентралата Electrogas в Малта, подчертават допълнително необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на финансовите интереси и връзки с членове на правителството, като началника на кабинета на министър-председателя и настоящия министър на туризма и бивш министър на енергетиката;

Ц. като има предвид, че началникът на кабинета на министър-председателя и настоящият министър на туризма и бивш министър на енергетиката са единствените действащи високопоставени правителствени служители в която и да било държава — членка на ЕС, за които е установено, че са действителни собственици на правен субект, изобличен в „Досиетата от Панама“; като има предвид, че последният е дал свидетелски показания пред делегация на Европейския парламент относно използването на своите субекти, като е направил изявления, които противоречат на документите, публикувани в „Досиетата от Панама“;

Ч. като има предвид, че липсата на безопасност за журналистите и стесняването на пространството за гражданското общество поради тормоз и сплашване подкопават надзора над изпълнителната власт и уронват гражданската ангажираност на гражданите;

Ш. като има предвид, че журналистите, и по-специално, но не и изключително разследващите журналисти, все повече се сблъскват с т. нар. „стратегически съдебни процеси срещу участието на обществеността“ (SLAPP) срещу тях, които имат за цел единствено да осуетяват тяхната работа;

Щ. като има предвид, че семейството на Дафне Каруана Галиция трябва да търпи кампании, подбуждащи към омраза, и съдебни дела за клевета, дори и след нейната кончина, включително от членове на малтийското правителство, и като има предвид, че заместник министър-председателят е посочил, че не смята за необходимо оттеглянето на тези дела за клевета;

АА. като има предвид, че семейството и приятелите на Дафне Каруана Галиция, както и активистите на гражданското общество, също трябва да се справят с все още продължаваща ситуация, свързана с премахването и унищожаването на предмети в памет на покойната журналистка, оставени на нейния импровизиран паметник;

ББ. като има предвид, че в своето становище относно Малта, прието на 117-ата пленарна сесия на 14 и 15 декември 2018 г.[16], Венецианската комисия подчерта положителното задължение на държавите да защитават журналистите като въпрос, пряко свързан с принципите на правовата държава, и настоя, че „е международно задължение на правителството [на Малта] да гарантира, че медиите и гражданското общество могат да играят активна роля в търсенето на отговорност от органите“[17];

ВВ. като има предвид, че Венецианската комисия подчерта, че създаването на Комитет по назначенията в съдебната система (JAC) през 2016 г. е положителна стъпка, предприета от малтийските органи, и също така подчерта, че въпреки това продължават да съществуват редица поводи за загриженост в контекста на принципа на независимост на съдебната власт, по-специално по отношение на организацията на правомощията на прокуратурата и съдебната структура, и във връзка с цялостното разделение и баланс на правомощията в държавата, които очевидно клонят към изпълнителната власт, и по-специално към министър-председателя, който разполага с широк набор от правомощия, включително в различни процедури за назначаване, като например за членове на съдебната система, и че това не е съчетано със солидни механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване[18];

ГГ. като има предвид, че Венецианската комисия заяви, че съществуващото разпределение на прокурорските правомощия между полицията и главния прокурор в Малта представлява „нееднозначна система“, която „създава проблеми от гледна точка на разделението на властите“; като има предвид, че Венецианската комисия също така отбеляза, че главният прокурор, който има прокурорски правомощия, като същевременно е правен съветник на правителството и ръководител на FIAU, заема една свързана с огромни правомощия длъжност, която е „проблематична от гледна точка на принципа на наличност на демократични механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване и на принципа на разделение на властите“[19];

ДД. като има предвид, че делегацията на Венецианската комисия отбеляза, че едно бъдещо разделение на функциите на главния прокурор „вече е широко прието в Малта след доклада на Венецианската комисия от 2013 г. за цялостна реформа на съдебната система“[20];

ЕЕ. като има предвид, че Венецианската комисия заяви, че в допълнение към прокурорските задачи на главния прокурор и полицията, магистратите също имат възможност да дават ход на разследвания и че „изглежда не съществува координация между  разследванията от този вид и полицейските разследвания“[21];

ЖЖ. като има предвид, че Венецианската комисия също така подчерта, че Постоянната комисия за борба с корупцията (PCAC) страда от недостатъци по отношение на своя състав, тъй като назначенията на членовете зависят от министър-председателя, макар той трябва да се консултира с опозицията, както и по отношение на адресатите на докладите на тази комисия, а именно министъра на правосъдието, който не разполага с правомощия за разследване, като резултатът е, че докладите водят до действителни разследвания и до съдебно преследване само в много ограничен брой случаи[22];

ЗЗ. като има предвид, че Венецианската комисия е установила, че процедурата по назначаване на началник на полицията следва да се основава на публична конкурсна процедура; началникът на полицията следва да се възприема от широката общественост като политически неутрално лице[23];

ИИ. като има предвид, че Малта започна процес на проучване на конституционни реформи под надзора на своя президент, в който участват различни политически сили и гражданското общество, и че за прилагането на повечето от тях ще е необходимо мнозинство от две трети в парламента;

ЙЙ. като има предвид, че мониторингът на влошаването на положението в областта на правовата държава в държавите членки от страна на Европейския парламент е жизненоважна част от европейската демокрация, както и че форматът на Групата за наблюдение на принципите на правовата държава дава възможност на Парламента да следи отблизо и да осъществява връзка с органите на държавите членки и с гражданското общество;

КК. като има предвид, че въпреки радващите се на широка подкрепа резолюции на Европейския парламент[24], Комисията все още не е представила предложение за всеобхватен и независим механизъм за мониторинг на положението, що се отнася до демокрацията, принципите на правовата държава и основните права във всички държави членки;

ЛЛ. като има предвид, че използването на „режими за предоставяне на  гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции“ от държавите — членки на ЕС, създава сериозни рискове за борбата срещу изпирането на пари, подкопава взаимното доверие и целостта на Шенгенското пространство, позволява допускането на граждани на трети държави само въз основа на натрупано богатство, а не въз основа на полезни знания, умения или хуманитарни съображения, и като има предвид, че това води на практика до продажба на гражданство на ЕС; като има предвид, че Комисията изрично заяви, че вече не одобрява малтийските режими за предоставяне на гражданство и на право на пребиваване на инвеститори;

ММ. като има предвид, че Комисията публикува доклад относно режимите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, в който се описват съществуващите практики и се посочват рисковете, които тези режими носят за ЕС, по-специално по отношение на сигурността, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и корупцията;

НН. като има предвид, че малтийското правителство е сключило поверително споразумение с частната фирма Henley & Partners за прилагане на малтийския „режим за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции“, в резултат на което става невъзможно да се провери дали договорените процедури, обемът на продажбите и допълнителните условия са в съответствие с малтийското право, със законодателството на ЕС и с международното право, както и със съображенията за сигурност;

ОО. като има предвид, че прилагането на изискванията за пребиваване за кандидатите по малтийския режим за гражданство и пребиваване срещу инвестиции не е в съответствие с договорените с Комисията през 2014 г. условия за такива режими; като има предвид, че Комисията не е предприела ефективни действия по отношение на това неспазване на изискванията за пребиваване;

ПП. като има предвид, че не е извършвано пълно разследване на твърденията относно продажба на медицински и шенгенски визи в Либия и Алжир от страна на малтийски длъжностни лица[25];

РР. като има предвид, че по време на посещението на делегацията на Групата за наблюдение на принципите на правовата държава (ROLMG) словашки журналисти посочиха, че работят в среда, в която невинаги може да се гарантира пълна независимост и безопасност; като има предвид, че в случая на RTVS (Радио и телевизия на Словакия) имаше възгледи, че съществува политическа намеса в журналистическата работа, например чрез издаването на кратки новинарски насоки;

СС. като има предвид, че Националният закон за печата е в процес на преразглеждане в Словакия и че това дава възможност за укрепване на свободата на медиите и безопасността на журналистите;

ТТ. като има предвид наличието на съобщения за корупция и измами в Словакия — включително със средства от земеделските фондове на ЕС с участието на разплащателната агенция в областта на земеделието — които заслужават задълбочени и независими разследвания, като всъщност някои от тях вече се разследват от OLAF, и по отношение на които комисията по бюджетен контрол на Парламента проведе проучвателна мисия в Словакия през декември 2018 г.; като има предвид, че в Словакия се наблюдава най-високият процент на разкриване на нередности и измами от всички държави — членки на ЕС[26];

УУ. като има предвид, че членовете на ROLMG имат опасения по отношение на безпристрастността на правоприлагането и независимостта на съдебната система в Словакия, особено по отношение на политизирането и липсата на прозрачност в процесите на подбор и назначаване, като например на длъжността началник на полицията;

ФФ. като има предвид, че министър-председателят на Словакия и други високопоставени членове на правителството, както и заместник-главният прокурор и началникът на полицията подадоха оставка след убийството на Ян Куцяк;

ХХ. като има предвид, че законодателният процес по реформата на избора на съдии в Конституционния съд в Словакия все още не е приключил, а предстоящият процес на подбор, с който да се заменят деветимата пенсиониращи се съдии в този съд, ще се проведе съгласно настоящите процедури;

ЦЦ. като има предвид, че по време на командировката си членовете на делегацията на ROLMG отбелязаха ангажимента, поет от различни служители на словашките публични органи и представители на гражданското общество за поддържане на стандартите на правовата държава;

ЧЧ. като има предвид, че в Световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2018 г. Словакия е класирана на 27-о място, при положение че е била на 17-о място през 2017 г., че Малта е паднала от 47-о на 65-о място и че България, страната от ЕС с най-ниско място в класацията, е паднала от 109-о място през 2017 г. на 111-то място;

ШШ. като има предвид, че в годишния индекс за възприемане на корупцията на организацията Transparency International („Прозрачност без граници“) Малта е паднала на 51-во място (от 46-о през 2017 г.), Словакия — на 57-о (от 54 през 2017 г.), а България — на 77-о място (от 71-во място през 2017 г.); като има предвид, че и трите държави са с резултат, значително по-нисък от средната стойност за ЕС[27];

ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ

1. решително осъжда непрекъснатите усилия на все по-голям брой правителства на държави членки да отслабят принципите на правовата държава, разделението на властите и независимостта на съдебната система; изразява загриженост, че въпреки факта, че повечето държави членки са приели законодателство за гарантиране на независимостта и безпристрастността на съдебната система в съответствие със стандартите на Съвета на Европа, продължават да съществуват проблеми в начина на прилагане на тези стандарти;

2. припомня, че принципите на правовата държава са част от и предпоставка за защитата на всички ценности, посочени в член 2 от ДЕС; призовава всички съответни участници на равнище ЕС и на национално равнище, включително правителствата, парламентите и съдебната власт, да увеличат усилията си за засилване и укрепване на принципите на правовата държава;

3. отбелязва с голяма загриженост нарастващите заплахи, свързани с журналистите и свободата на медиите, засилващото се обществено дискредитиране и общото отслабване на професията, увеличаващата се икономическа концентрация в сектора и нарастващата дезинформация; припомня, че без наличието на силна и независима „четвърта власт“ не може да има и солидна демокрация, основана на принципите на правовата държава;

4. настоятелно призовава Съвета да разгледа всички предложения на Комисията и Парламента по отношение на процедурите за нарушение и процедурата по член 7 от ДЕС и да предприеме бързи последващи действия във връзка с тях, по-специално въз основа на мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. относно Полша, а също и да разгледа положението в Унгария като въпрос от първостепенно значение в дневния ред на Съвета, като незабавно и изцяло информира Парламента на всички етапи от процедурата, и като покани Парламента да представи на Съвета своето мотивирано предложение относно Унгария;

РАЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ

5. призовава правителството на Малта незабавно да започне цялостно и независимо публично разследване на убийството на Дафне Каруана Галиция, по-конкретно с акцент върху обстоятелствата, които са позволили да се стигне до извършването му, реакцията на публичните органи и мерките, които могат да бъдат въведени, за да се гарантира, че подобно убийство няма да се повтори;

6. настоятелно призовава малтийското правителство да осъди публично и недвусмислено всички изказвания, подбуждащи към омраза и дискредитиране на личността на убитата Дафне Каруана Галиция; настоятелно призовава да се предприемат решителни действия срещу всички държавни служители, които подклаждат омраза;

7. Счита, че е от изключителна важност да се намери решение за мемориала в памет на Дафне Каруана Галиция във Валета, в сътрудничество с гражданското общество и с нейното семейство, така че паметта ѝ да може да бъде почитана безпрепятствено;

8. призовава съответните малтийски органи да публикуват пълния нередактиран доклад от магистратското разследване на „Егрант“ ;

9. настоятелно призовава правителствата на Малта и Словакия да гарантират, че всички показания за престъпни деяния своевременно и изцяло се разследват от правоприлагащите органи, включително когато тези показания се дават от лица, подаващи сигнали за нередности, и от журналисти, особено в предполагаеми случаи например на корупция, финансови престъпления, изпиране на пари, измами и отклонение от данъчно облагане, по каквито са публикували материали Дафне Каруана Галиция и Ян Куцяк;

10. изразява съжаление, че не всички членове на правителството на Малта, като министърът на туризма и бивш министър на енергетиката, са били на разположение, за да се срещнат с делегацията на ROLMG, както и че делегацията не е успяла да се срещне с представители на Nexia BT, например с управляващия партньор на дружеството;

11. отбелязва със загриженост, че малтийските органи в никакъв момент не са отправили официална молба за правна помощ до германската федерална криминална полиция („Bundeskriminalamt“), за да получат достъп до данните, съхранявани в лаптопите и твърдите дискове на компютрите на Дафне Каруана Галиция, след като те са били предадени на германските органи от семейството на убитата журналистка;

12. приветства последните заключения от разследването и последвалото задържане на четири лица, понастоящем обвинени във връзка с убийството на Ян Куцяк и Мартина Кушнирова през септември 2018 г.; призовава правоприлагащите органи да продължат разследването както на национално, така и на международно равнище, с всички налични средства, включително чрез удължаване на срока на действие на споразумението за съвместния екип за разследване след април 2019 г., за да бъдат подведени под отговорност лицата, поръчали или взели участие в убийството;

13. отбелязва, че разследването на убийството на Ян Куцяк и Мартина Кушнирова разкри и други престъпни дейности, включително евентуален заговор за убийство на прокурорите Петер Шуфлярски и Марош Жилинка и на адвоката Даниел Липшич; отбелязва, че със съвместно решение на главния прокурор и на специалния прокурор по-нататъшното разследване трябва да се извършва от инспектората на полицията към Министерството на вътрешните работи поради възможността полицейски служители да са намесени в проверки на базите данни на полицията във връзка с разследваните лица; и ще продължи да наблюдава развитието на този случай;

14. приветства създаването на Център за разследвания „Ян Куцяк“, на проекта „Дафне“, започнат от няколко журналисти в края на 2018 г., и на проекта „Daphne: Forbidden Stories“, основан от 18 консорциума от разследващи журналисти през март 2018 г. с цел да продължи работата на Дафне оттам, откъдето тя е спряла; отбелязва, че шест месеца след създаването си проектът „Дафне“ е направил нови разкрития в своята първа публикация;

15. призовава Комисията и Европейската служба за борба с измамите да извършат задълбочени разследвания на всички случаи, представени на вниманието на ad hoc делегациите на Парламента през 2018 г., а именно на твърденията за корупция и измами, свързани също така с фондове на ЕС за селското стопанство, и евентуални погрешни стимули за заграбването на земя;

16. призовава малтийското правителство да започне разследване на разкритията, свързани с „Досиетата от Панама“, и връзките между дружество 17 Black със седалище в Дубай и министъра на туризма и бивш министър на енергетиката и началника на кабинета на министър-председателя;

17. призовава правителствата на Малта и Словакия, както и всички държави – членки на ЕС, и техните правоприлагащи органи да засилят борбата срещу организираната престъпност и корупцията, за да се възстанови доверието на обществеността в техните институции;

18. изразява дълбока загриженост във връзка с възможната роля на словашкото правителство в отвличането на виетнамски гражданин от Германия и призовава за всеобхватен доклад за разследване, при трайно сътрудничество с германските органи, включително относно предполагаемото участие на бившия министър на вътрешните работи;

19. изразява загриженост относно твърденията за корупция, конфликти на интереси, безнаказаност и кадрова въртележка в кръговете на властта в Словакия; изразява изненада от факта, че след оставката си бивш висш полицейски служител от Националната агенция по престъпността (NAKA) и бивш началник на полицията бяха назначени за съветници на министъра на вътрешните работи, включително в Чешката република; отбелязва, че бившият началник на полицията сега се оттегля като съветник на министъра на вътрешните работи, след като се появи информация в пресата за търсене на Ян Куцяк в полицейска база данни преди убийството му, за което се твърди, че е разпоредено от бившия началник на полицията;

20. приветства ангажираността на гражданите на Словакия и Малта и на организациите на гражданското общество в борбата за демокрация, за принципите на правовата държава и основните права; настоятелно призовава правителствата на Словакия и Малта изцяло да подкрепят този граждански ангажимент и да се въздържат от разубеждаване;

21. призовава правителствата на Малта, Словакия и България да продължат да улесняват всяко сътрудничество с Европол, включително като включват изцяло агенцията и проактивно ѝ предоставят пълен достъп до досиетата, свързани с разследванията;

22. призовава Комисията да предостави ясни насоки относно условията и правната рамка по отношение на обмена на данни и доказателства между правоприлагащите органи на държавите членки, както и между тях и агенциите на ЕС, включително чрез прилагането на Европейската заповед за разследване;

23. отбелязва, че настоящите бюджетни и човешки ресурси и мандати на Европол и Евроюст не са достатъчни, за да могат тези агенции да предоставят пълна и проактивна добавена стойност от ЕС при провеждането на разследвания, като например в случаите на убийствата на Дафне Каруана Галиция и на Ян Куцяк и Мартина Кушнирова;

24. подчертава, че правоприлагащите и съдебните органи на държавите членки са част от система за сътрудничество на ЕС; счита, че поради това институциите, органите и агенциите на ЕС следва да действат проактивно, за да се справят със слабостите от страна на националните органи, и намира за тревожен факта, че подобни действия от страна на институциите, органите и агенциите на ЕС се предприемат редовно едва след разкриването на информация от журналисти и лица, подаващи сигнали за нередности;

25. призовава Комисията и Съвета да увеличат бюджета на Европол в съответствие с оперативните и стратегическите нужди, установени по време на преговорите за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., и да укрепят мандата на Европол, така че той да може да участва по-активно в разследвания на водещи групи на организираната престъпност в държави членки, в които съществуват сериозни съмнения относно независимостта и качеството на такива разследвания, например чрез възможността за проактивно създаване на съвместни екипи за разследване в такива случаи;

26. призовава Евроюст и бъдещата Европейска прокуратура да си сътрудничат оптимално в разследвания относно финансовите интереси на ЕС, особено по отношение на държавите членки, които не са се присъединили към Европейската прокуратура; за тази цел призовава държавите членки и институциите на ЕС да улеснят бързото създаване на Европейската прокуратура и счита, че всички държави членки, които все още не са обявили намерението си да се присъединят към Европейската прокуратура, следва да го направят;

27. призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с резолюциите на Парламента, които призоваха за картографиране на най-добрите практики в техниките за разследване в целия ЕС, за да се улесни развитието на общи практики за разследване в ЕС[28];

КОНСТИТУЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В МАЛТА И СЛОВАКИЯ

28. приветства изявленията на правителството на Малта във връзка с изпълнението на препоръките, изложени в неотдавнашния доклад на Венецианската комисия;

29. приветства създаването на група, в която членове както на правителството, така и на опозицията участват в проучването на възможностите за конституционна реформа;

30. призовава правителството и парламента на Малта да изпълнят всички препоръки на Венецианската комисия без изключение, също така с обратна сила, когато е уместно, за да се гарантира, че миналите и настоящите решения, позиции и структури са приведени в съответствие с тези препоръки, и по-специално,

 да укрепят независимостта, правомощията за надзор и възможностите на членовете на Камарата на представителите на Република Малта, по-специално чрез затягане на правилата относно несъвместимостта и чрез предвиждане на подходяща заплата и непартийна подкрепа;

 да обявяват публично свободните работни места в съдебната система (точка 44);

 да променят състава на съвместния консултативен комитет, за да стане възможно поне половината от членовете му да бъдат съдии, избрани от техни колеги, и да предоставят на този комитет правомощие да класира кандидатите въз основа на техните заслуги и да предлага тези кандидати директно на президента за назначаване, включително в случай на назначаване на председател на Върховния съд (точка 44);

 да дадат правомощия за отстраняване на съдии или магистрати на Комисията по правораздаване и да предвидят обжалване пред съда на дисциплинарни мерки, наложени от тази комисия (точка 53);

 да създадат служба на независим главен прокурор (Director of Public Prosecutions), който да отговаря за всички публични наказателни преследвания, като поеме текущите функции по разследване на настоящия главен прокурор (Attorney General), както и функциите по разследване на полицията и магистратските разследвания, както беше препоръчано от Венецианската комисия (точки 61 – 73); призовава правителството на Малта да подложи тази потенциално новосъздадена служба на главен прокурор на съдебен контрол, по-специално по отношение на решенията за отказ от наказателно преследване (точки 68 и 73);

 да реформират Постоянната комисия срещу корупцията (РСАС), като осигурят процедура на назначаване, която е по-малко зависима от изпълнителната власт, и по-специално от министър-председателя, и като гарантират, че докладите на PCAC водят до реални наказателни преследвания; също така да разгледат възможността за пряко предаване на доклада на PCAC на новосъздадената служба на главен прокурор (точка 72);

 да започнат конституционна реформа, за да се гарантира, че решенията на Конституционния съд ще водят, без необходимост от намеса от страна на парламента, до отмяна на разпоредбите, обявени за противоконституционни (точка 79);

 да премахнат практиката на работа на членове на парламента на непълен работен ден, да увеличат заплатата на членовете на парламента, да ограничат назначаването на членове на парламента в официално назначените органи, да предоставят на членовете на парламента достатъчен помощен персонал и независими знания и съвети и да се въздържат от широко използване на делегирано законодателство (точка 94);

 да гарантират, че исканията за информация от страна на омбудсмана се спазват в пълна степен от органите, че докладите на омбудсмана биват обсъждани в Парламента, че дейността на кабинета на омбудсмана се регулира на конституционно равнище и че Законът за свобода на информацията се актуализира (точки 100 – 101);

 да променят процедурата по назначаване на постоянни секретари, а именно въз основа на основан на заслуги подбор от страна на независима комисия на публичната администрация, а не от страна на министър-председателя (точки 119 – 120);

 да ограничат сериозно практиката на „доверени позиции или лица“ и да въведат ясни правни норми и промяна в конституцията, които да формират основата и рамката за регулиране на тази практика (точка 129);

 да променят процедурата за назначаване на началник на полицията, а именно като я направят основана на заслугите чрез въвеждане на публична конкурсна процедура (параграф 134);

31. отбелязва, че е в ход процедура по подбор и номиниране на съдии в Конституционния съд в Словакия, тъй като мандатът на девет от общо 13 съдии изтича през февруари; подчертава, че разпоредбите, които обхващат тази процедура по подбор и номиниране, както и квалификациите и изискванията, трябва да отговарят на възможно най-високите стандарти от гледна точка на прозрачността, контрола и отчетността, в съответствие със заключенията по този въпрос на Венецианската комисия[29];

32. призовава за бързото приемане на прозрачни, недвусмислени и обективни правила и процедури за подбора през 2019 г. на новия словашки началник на полицията, което ще гарантира независимостта и неутралността на службата;

РЕЖИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРАЖДАНСТВО, ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ И ВИЗИ СРЕЩУ ИНВЕСТИЦИИ

33. призовава правителството на Малта да прекрати своите режими за предоставяне на гражданство, право на пребиваване и визи срещу инвестиции, и да поръча независимо и международно разследване на въздействието на тези продажби върху способностите на Малта за правоприлагане в борбата с изпирането на пари, върху по-нататъшната трансгранична престъпност и върху целостта на Шенгенското пространство;

34. призовава правителството на Малта да публикува ежегодно отделен списък на всички лица, които са закупили малтийско гражданство и гражданство на ЕС, и да гарантира, че купувачите не се включват в същия списък като тези, които са придобили малтийското си гражданство по други начини; призовава правителството на Малта да гарантира, че всички тези нови граждани действително са пребивавали една пълна година в Малта преди закупуването, както е договорено с Комисията преди стартирането на програмата; призовава Комисията да направи всичко по силите си, за да гарантира, че в бъдеще първоначалната договорка по въпроса ще се спазва;

35. приветства факта, че през февруари 2019 г., когато Комисията беше потърсена за разяснения, тя ясно заяви, че по никакъв начин не одобрява малтийските режими за гражданство и пребиваване срещу инвестиции;

36. призовава правителството на Малта изцяло да разкрие и прекрати своя договор с Henley & Partners, частното дружество, което понастоящем прилага режимите на Малта за гражданство и пребиваване срещу инвестиции, без това да води до последствия за публичните финанси в случай на прекратяване или спиране;

37. призовава Комисията да проучи дали действащите договори между органи на държавите членки и частни дружества, които уреждат и възлагат на външни изпълнители режимите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции, са съвместими с правото на ЕС и с международното право, както и със съображенията за сигурност;

38. приветства публикуването на доклада на Комисията относно „режими за предоставяне на гражданство и пребиваване срещу инвестиции“, но изразява загриженост относно липсата на данни в него; призовава Комисията да продължи да наблюдава мащаба и въздействието на различните режими за гражданство и пребиваване срещу инвестиции в ЕС, като обръща специално внимание на процесите на надлежна проверка, профилите и дейностите на бенефициентите, потенциалните въздействия върху трансграничната престъпност и целостта на Шенгенското пространство; призовава Комисията изрично да обърне внимание на режимите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции в механизма за оценка по Шенген и да представи законодателно предложение, в което се определят ясни ограничения за режимите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции;

40. призовава Комисията, като се основава на своя доклад относно режимите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции в различни държави — членки на ЕС, да разгледа по-специално въздействието на режимите на малтийското правителство за гражданство и пребиваване срещу инвестиции върху целостта на Шенгенското пространство;

41. призовава Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана да извършат съвместна оценка на заплахите по отношение на последиците от режимите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции на държавите — членки на ЕС, по отношение на борбата с организираната престъпност и целостта на Шенгенското пространство;

42. призовава правителството на Малта да разследва изцяло твърденията за масова продажба на шенгенски и медицински визи, включително предполагаемото участие на бивши или настоящи високопоставени правителствени служители на Малта, като началника на кабинета на министър-председателя и Невил Гафа;

БЕЗОПАСНОСТ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И НЕЗАВИСИМОСТ НА МЕДИИТЕ

43. призовава правителството на Словакия да гарантира безопасността на журналистите; изразява съжаление относно липсата на прозрачност за собствеността върху медиите; поставя под въпрос независимостта и качеството на обществените медии след напускането на няколко журналисти на RTVS;

44. изразява загриженост относно изявленията на словашки политици, които поставят под въпрос стойността на независимата журналистика и независимите обществени медии, като тези, направени публично от бившия министър-председател, например на пресконференция на 2 октомври 2018 г.;

45. отново отправя своя призив към съответните членове на правителството на Малта да гарантират оттеглянето, с незабавно действие, на съдебните дела за клевета срещу семейството в траур на Дафне Каруана Галиция, да се въздържат от използване на законите срещу клеветата за замразяване на банкови сметки на критични журналисти и да реформират законите за клеветата, които се използват за възпрепятстване на работата на журналистите;

46. призовава Комисията да представи предложения за предотвратяване на т. нар. „Стратегически съдебни процеси срещу участието на обществеността“ (SLAPP);

РЕАКЦИИ НА ЕС

47. повтаря призива си към Комисията да започне диалог с правителството на Малта в контекста на уредбата за укрепване на принципите на правовата държава;

48. отбелязва усилията на Комисията и Съвета да гарантират, че всички държави членки спазват изцяло принципите на правовата държава, демокрацията и основните права; при все това изразява загриженост относно ограниченото въздействие на уредбата на Комисията за укрепване на принципите на правовата държава и процедурите, образувани в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС до този момент; подчертава, че продължаващото бездействие по сериозни и повтарящи се нарушения на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, насърчи и други държави членки да следват същия път; изразява съжаление за решението на Комисията да отложи публикуването на предложението си, с което се засилва уредбата за укрепване на принципите на правовата държава, за юли 2019 г.;

49. припомня необходимостта от безпристрастна и редовна оценка на положението с принципите на правовата държава, демокрацията и основните права във всички държави членки; подчертава, че тази оценка трябва да бъде въз основа на обективни критерии; отново привлича вниманието към своите резолюции от 10 октомври 2016 г. и 14 ноември 2018 г., в които се призовава за всеобхватен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; счита, че това би бил справедлив, балансиран, редовен и превантивен механизъм за третиране на евентуални нарушения на ценностите, изброени в член 2 от ДЕС, и подчертава, че сега подобен механизъм е по-спешно необходим от всякога;

50. изразява съжаление, че Комисията все още не е представила такова предложение за всеобхватен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и я призовава да представи такова предложение своевременно, по-специално като предложи приемането на междуинституционалното споразумение относно Пакта на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

51. приветства предложението на Комисията за регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, отново насочва вниманието към доклада по този въпрос, приет от Парламента през януари 2019 г., и настоятелно призовава Съвета да започне конструктивно преговори във възможно най-кратък срок;

52. подчертава, че е важно Парламентът да изпраща ad hoc делегации в държавите членки като ефективен инструмент за наблюдение на нарушения на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; препоръчва създаването на постоянна структура в рамките на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която да наблюдава подобни нарушения в държавите членки;

53. призовава институциите на ЕС и държавите членки да се борят решително срещу системната корупция и да разработят ефективни инструменти за предотвратяване, противодействие и санкциониране на корупцията и за борба с измамите, както и да осъществяват редовен мониторинг на използването на публичните средства; отново изразява съжаление, че през последните години Комисията реши да не публикува доклада на ЕС за борбата с корупцията, и подчертава, че наличието на информационни фишове за борбата с корупцията като част от европейския семестър не е достатъчно ефективна мярка, която да гарантира, че корупцията недвусмислено се включва в дневния ред; поради това призовава Комисията незабавно да възобнови годишния си мониторинг и докладване относно борбата с корупцията, като разглежда всички държави членки и институциите на ЕС;

54. приветства споразумението между ЕЦБ и националните надзорни органи за нов механизъм за сътрудничество за обмен на информация; насърчава всички участващи органи да използват широко този механизъм, за да се гарантира бързо и ефективно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари;

55. припомня на своя председател, че отдавна е време за изпълнение на призива на Парламента за създаване на „Европейска награда „Дафне Каруана Галиция“ за разследваща журналистика“, която да бъде присъждана всяка година за изключителни постижения в разследващата журналистика в Европа;

56. приветства решението на Парламента да наименува своята стажантска програма за разследващи журналисти на името на Ян Куцяк;

57. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

 

[1] OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 117.

[2] OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0456.

[4] Приети текстове, P8_TA(2017)0438.

[5] Приети текстове, P8_TA(2018)0055.

[6] ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 148.

[7] ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 95.

[8] Приети текстове, P8_TA(2017)0442.

[9] Приети текстове, P8_TA(2018)0183.

[10] Приети текстове, P8_TA(2018)0204.

[11] Приети текстове, P8_TA(2018)0340.

[12] ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 46.

[13] ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 127.

[14] Приети текстове, P8_TA(2017)0216.

[15] Приети текстове, P8_TA(2018)0446.

[16] Малта — Становище относно „Конституционни договорености и разделение на властите“, прието от Венецианската комисия на нейното 117-о пленарно заседание (Венеция, 14—15 декември 2018 г.).

[17] Становище на Венецианската комисия, точка 142.

[18] Пак там, точки 107 – 112.

[19] Пак там, точка 54.

[20] Пак там, точка 59.

[21] Пак там, точка 71.

[22] Пак там, точка 72.

[23] Пак там, точка 132.

[24] Резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права – Приети текстове, P8_TA(2018)0456.

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация