Procedūra : 2018/2965(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0230/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0230/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 28/03/2019 - 8.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0328

<Date>{26/03/2019}26.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0230/2019</NoDocSe>
PDF 224kWORD 71k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0017/2019, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,</TitreSuite>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu,</TitreRecueil>


<Titre>par stāvokli tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā</Titre>

<DocRef>(2018/2965(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sophia in ’t Veld</Depute>

<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0230/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā un Slovākijā

(2018/2965(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 4., 5., 6., 7., 9. un 10. pantu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 20. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6., 7., 8., 10., 11., 12. un 47. pantu,

 ņemot vērā Venēcijas komisijas atzinumu par Slovākijas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu iecelšanu, kas pieņemts tās 110. plenārsesijā (Venēcijā 2017. gada 10. un 11. martā),

 ņemot vērā Venēcijas komisijas atzinumu par konstitucionālo kārtību un varas dalījumu, kā arī tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu neatkarību Maltā, kas pieņemts tās 117. plenārsesijā (Venēcijā 2018. gada 14. un 15. decembrī),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 23. janvāra ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ieguldītājiem paredzētas sistēmas pilsonības un uzturēšanās atļaujas iegūšanai Eiropas Savienībā” (COM(2019)0012),

 ņemot vērā 2014. gada 16. janvāra rezolūciju par ES pilsonību par maksu[1] un Eiropas Komisijas un Maltas iestāžu 2014. gada 29. janvāra kopīgo paziņojumu presei par Maltas individuālu ieguldītāju programmu (IIP),

 ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi[2] un 2018. gada 14. novembra rezolūciju par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai[3],

 ņemot vērā 2017. gada 15. novembra rezolūciju par tiesiskumu Maltā[4],

 ņemot vērā 2018. gada 1. marta rezolūciju par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā[5], kā arī 2016. gada 13. aprīļa rezolūciju par stāvokli Polijā[6], 2016. gada 14. septembra rezolūciju par nesenajiem notikumiem Polijā un to ietekmi uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā[7], un 2017. gada 15. novembra rezolūciju par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā[8],

 ņemot vērā 2018. gada 19. aprīļa rezolūciju par pētniecisko žurnālistu aizsardzību Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta[9],

 ņemot vērā 2018. gada 3. maija rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību Eiropas Savienībā[10],

 ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība[11], kā arī 2015. gada 10. jūnija[12], 2015. gada 16. decembra[13] un 2017. gada 17. maija[14] rezolūcijas par stāvokli Ungārijā,

 ņemot vērā 2018. gada 13. novembra rezolūciju par tiesiskumu Rumānijā[15],

 ņemot vērā 2018. gada 22. marta ziņojumu par Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Budžeta kontroles komitejas ad hoc delegācijas vizīti Slovākijā 2018. gada 7.–9. martā,

 ņemot vērā 2019. gada 30. janvāra ziņojumu par Budžeta kontroles komitejas faktu konstatēšanas braucienu uz Slovākiju 2018. gada 17.–19. decembrī,

 ņemot vērā 2018. gada 11. janvāra ziņojumu par Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Izmeklēšanas komitejas, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (PANA komitejas), ad hoc delegācijas vizīti Maltā 2017. gada 30. novembrī un 1. decembrī,

 ņemot vērā 2018. gada16. novembra ziņojumu par Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ad hoc delegācijas vizīti Slovākijā 2018. gada 17.–20. septembrī,

 ņemot vērā uzklausīšanas un viedokļu apmaiņas, ko veica 2018. gada 4. jūnijā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas izveidotā Darba grupa ar vispārējām pilnvarām uzraudzīt situāciju tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanas jomā ES un risināt konkrētas situācijas, jo īpaši Maltā un Slovākijā (Tiesiskuma uzraudzības grupa), sevišķi ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju un tās Īpašo ekspertu komiteju pasākumu novērtēšanai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (MONEYVAL), valstu institūcijām un iestādēm, Eiropas Komisijas pārstāvjiem, ES aģentūrām, piemēram, Eiropolu, un dažādām citām ieinteresētajam personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un trauksmes cēlējiem Maltā un Slovākijā,

 ņemot vērā jautājumu Komisijai par stāvokli tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā (O-000015/2019 – B8-0017/2019),

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

 ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A. tā kā Tiesiskuma uzraudzības darba grupa (ROLMG) 2018. gada 4. jūnijā tika izveidota ar vispārējām pilnvarām uzraudzīt situāciju tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanas jomā ES un risināt konkrētas situācijas, jo īpaši Maltā un Slovākijā;

B. tā kā tiesiskums un demokrātijas, cilvēktiesību, pamatbrīvību un ES Līgumos un starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos iestrādāto vērtību un principu ievērošana ir Savienības un tās dalībvalstu pienākumi, kas ir jāpilda;

C. tā kā LES 6. panta 3. punktā ir apstiprināts, ka pamattiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (ECTK) un kas izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, ir Savienības tiesību vispārīgo principu pamats;

D. tā kā ES darbības pamatā ir savstarpējas uzticības pieņēmums, ka dalībvalstis rīkojas atbilstoši demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām, ko nosaka ECTK, Eiropas Savienības Pamattiesību harta un Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR);

E. tā kā sistemātisku dalībvalsts atteikšanos ievērot Eiropas Savienības pamatvērtības un Līgumus, kam tā brīvprātīgi pievienojusies, nevar attaisnot nedz ar valsts suverenitāti, nedz ar subsidiaritāti;

F. tā kā ROLMG ir rīkojusi vairākas sanāksmes ar dažādām ieinteresētajām personām, pamatā pievēršoties stāvoklim Maltā un Slovākijā; tā kā ROLMG rīkoja arī vienu viedokļu apmaiņu par žurnālistu drošību Bulgārijā pēc Viktoria Marinova slepkavības; tā kā minētajā sanāksmē tika apspriesta arī žurnālistu Attila Biro un Dimitar Stoyanov, kuri izmeklēja iespējamu krāpšanos ar ES līdzekļiem Rumānijā un Bulgārijā, pagaidu apcietināšana;

G. tā kā Daphne Caruana Galizia slepkavība Maltā, Ján Kuciak un viņa līgavas Martina Kušnírová slepkavība Slovākijā, kā arī Viktoria Marinova slepkavība Bulgārijā ir satricinājušas Eiropas sabiedrisko domu un stindzinoši iedarbojas uz ES žurnālistiem;

H. tā kā šo slepkavību izmeklēšanā pagaidām ir identificēti vairāki aizdomās turētie, taču nav izdarīti nekādi secinājumi par iespējamajiem slepkavību pasūtītājiem, lai gan tas ir svarīgākais, kas jānoskaidro; tā kā Maltā trim personām ir izvirzītas apsūdzības un miertiesas izmeklēšana par slepkavību joprojām norit;

I. tā kā ROLMG nevarēja noskaidrot izmeklēšanas stāvokli visos tās aspektos, jo iestādes atsaucās uz leģitīmu vajadzību nodrošināt konfidencialitāti, lai sargātu lietas progresu;

J. tā kā ROLMG ir bijusi iespēja izskatīt daudzus problemātiskus Maltas un Slovākijas tiesiskuma aspektus, it sevišķi jomās, uz kurām attiecās Daphne Caruana Galizia un Ján Kuciak veiktais darbs;

K. tā kā ROLMG regulāri saņēma informāciju — arī no Daphne Caruana Galizia radiniekiem — par prasību veikt pilnīgu un neatkarīgu publisku izmeklēšanu par viņas slepkavību, jo īpaši par apstākļiem, kas ļāva šādai slepkavībai notikt, valsts iestāžu reakciju uz to, kā arī pasākumiem, ko varētu ieviest, lai šāda slepkavība vairs nekad neatkārtotos;

L. tā kā līmenis, kādā šajās izmeklēšanās notiek sadarbība ar Eiropolu, karā izmeklēšanā ir citāds;

M. tā kā — jo īpaši Maltas gadījumā — iepriekšējais Eiropola direktors norādīja uz neoptimālu Maltas iestāžu un Eiropola sadarbības līmeni, savukārt viņa pēcteča vērtējumā situācija ir uzlabojusies līdz apmierinošam līmenim; tā kā Eiropola pārstāvji ROLMG norādīja, ka izmeklēšana ar trīs aizdomās turēto apcietināšanu vēl nenoslēdzās; tā kā Eiropola eksperti tika iecelti veikt konkrētus miertiesas izmeklēšanas uzdevumus;

N. tā kā attiecībā uz žurnālistes Pavla Holcová telefona konfiskāciju Slovākijā joprojām nav skaidrs, kā tas tika iegūts, un nav skaidrības arī par Eiropola piekļuvi datiem, kas no tā iegūti, lai gan Eiropols norādīja, ka atbalstītu telefona analīzi;

O. tā kā pastāv nopietnas bažas par korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanu Savienībā, tostarp Maltā un Slovākijā, un tā kā tas var graut iedzīvotāju uzticēšanos publiskajām institūcijām un potenciāli novest pie bīstamas saiknes starp noziedzīgām grupām un publiskajām iestādēm;

P. tā kā liels Eiropas pētniecisko žurnālistu konsorcijs ir veicis izpēti un publicējis daudz materiālu par pētniecisko darbu, ko publicēja Daphne Caruana Galizia;

Q. tā kā Savienībā jo īpaši nepietiekama ir cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, cita starpā tādēļ, ka pastāv nepilnības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas ES tiesību aktu īstenošanā, kuras nonākušas priekšplānā nesenos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas nepietiekamas izpildes gadījumos, kuros dažādās dalībvalstīs bija iesaistītas lielas banku iestādes;

R. tā kā Eiropas Banku iestāde (EBI) 2018. gada jūlija ieteikumā Maltas Finanšu izlūkošanas analīzes vienībai (FIAU) secināja, ka Maltā ir “vispārēji un sistemātiski nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas trūkumi”, it sevišķi attiecībā uz Pilatus Bank lietu, tomēr EBI arī atzina, ka FIAU rīcības plāns ir “solis pareizajā virzienā”; tā kā Komisija pēc tam secināja, ka “Maltas FIAU neievēroja savus pienākumus”, ko tai uzliek ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas tiesību akti, un ka tā nepilnīgi īstenoja EBI ieteikumu; tā kā tāpēc Komisija 2018. gada novembrī pieņēma atzinumu par šo lietu;

S. tā kā Maltā ir ļoti liela banku nozare, kurā ietilpst dažas konkrētas banku iestādes, kas neievēro visus regulatīvos standartus un prasības, un to apliecina tādi piemēri kā Pilatus Bank un fakts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) tai atņēma licenci;

T. tā kā publiski nav pieejams izmeklēšanas ziņojums par Egrant; tā kā pieejamie secinājumi neapstiprina, ka Egrant Inc. pieder Maltas premjerministram un viņa sievai; tā kā pilnīgs un necenzēts izmeklēšanas ziņojums ir pieejams tikai premjerministram, tieslietu ministram, premjerministra personāla vadītājam un premjerministra komunikācijas vadītājam;

U. tā kā nekādas pēcākas izmeklēšanas nav atklājušas Egrant faktiskās īpašumtiesības, kas joprojām ir jānoskaidro;

V. tā kā atklātībā nonākusī informācija par uzņēmuma 17 Black faktisko īpašnieku — tas esot Tumas Group izpilddirektors, kam Maltas valdība piešķīra tiesības slēgt līgumu par ElectroGas spēkstacijas būvniecību Maltā, — vēl skaidrāk parāda, kāpēc ir vajadzīga pārredzamība attiecībā uz finanšu interesēm un saiknēm ar valdības locekļiem, piemēram, premjerministra personāla vadītāju un pašreizējo tūrisma ministru un bijušo enerģētikas ministru;

W. tā kā premjerministra personāla vadītājs un pašreizējais tūrisma ministrs un bijušais enerģētikas ministrs ir vienīgās augsta līmeņa valdības amatpersonas, kas kādā ES dalībvalstī izrādījušās “Panamas dokumentos” atklātas juridiskas vienības faktiskie īpašnieki; tā kā pēdējā minētā persona deva liecību Eiropas Parlamenta delegācijai par savu uzņēmumu izmantošanu, kas ir pretrunā “Panamas dokumentu” publikācijām;

X. tā kā nepietiekama žurnālistu drošība un pilsoniskās sabiedrības telpas sarukšana vajāšanas un iebiedēšanas rezultātā noved pie vājākas pārraudzības pār izpildvaru un iedzīvotāju pilsoniskās iesaistes erozijas;

Y. tā kā žurnālisti, it īpaši, bet ne tikai pētnieciskie žurnālisti, aizvien vairāk saskaras ar tā saukto stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību (SLAPP), kas vērsta pret viņiem ar mērķi kavēt viņu darbu;

Z. tā kā Daphne Caruana Galizia ģimenei pat pēc viņas nāves ir nācies saskarties ar naida kampaņām un tiesvedību par apmelošanu, tostarp ar tādu, ko sākuši Maltas valdības locekļi, un premjerministra vietnieks ir norādījis, ka, viņaprāt, apturēt šos tiesvedības procesus nav nepieciešams;

AA. tā kā Daphne Caruana Galizia ģimene un draugi, kā arī pilsoniskās sabiedrības aktīvisti saskaras ar to, ka viņas improvizētajā piemiņas vietā pastāvīgi tiek novākti un iznīcināti piemiņas apliecinājumi;

BB. tā kā Venēcijas komisija atzinumā par Maltu, kas pieņemts tās 117. plenārsesijā 2018. gada 14. un 15. decembrī[16], ir uzsvērusi valstu pienākumu rīkoties, lai aizsargātu žurnālistus — kas ir tieši ar tiesiskumu saistīts jautājums —, un ir uzstājusi, ka “[Maltas] valdībai ir starptautiski noteikts pienākums nodrošināt, ka mediji un pilsoniskā sabiedrība var aktīvi darboties iestāžu atbildības panākšanā”[17];

CC. tā kā Venēcijas komisija ir uzsvērusi, ka Tiesnešu iecelšanas komitejas (TIK) izveide 2016. gadā bija pareizs Maltas iestāžu solis, un tā ir arī uzsvērusi, ka tiesu varas neatkarības ziņā vairāki aspekti joprojām tomēr raisa bažas, it sevišķi attiecībā uz prokuratūras pilnvaru organizāciju un tiesisko struktūru, kā arī attiecībā uz vispārējo varas dalījumu un līdzsvaru valstī, kas acīmredzami nosliecas par labu izpildvarai, īpaši premjerministram, kuram ir tālejošas pilnvaras, tostarp — dažādās iecelšanas procedūrās, arī tiesnešu iecelšanā, un ka trūkst pienācīgas līdzsvara un atsvara sistēmas[18];

DD. tā kā Venēcijas komisija ir norādījusi, ka pašreizējais Maltas prokuratūras pilnvaru dalījums starp policiju un ģenerālprokuratūru ir “neskaidra sistēma”, kas “no varas dalījuma perspektīvas ir problemātiska”; tā kā Venēcijas komisija ir norādījusi arī, ka ģenerālprokurora amats, kas ietver prokurora pilnvaras un reizē arī valdības juridiskā padomnieka funkciju un FIAU vadības funkciju, ir amats ar ārkārtīgi lielām pilnvarām, kas “ir problemātisks no demokrātiska līdzsvara un atsvara principa un varas dalījuma perspektīvas”[19];

EE. tā kā Venēcijas komisijas delegācija ir norādījusi, ka stingrāks ģenerālprokurora uzdevumu nodalījums “pēc Komisijas 2013. gada ziņojuma par holistisku tiesu sistēmas reformu Maltā ir kļuvis plaši pieņemts”[20];

FF. tā kā Venēcijas komisija ir norādījusi, ka līdzās ģenerālprokuroram un policijai esošajām prokuratūras pilnvarām arī miertiesneši var sākt izmeklēšanu un ka tādas izmeklēšanas un policijas izmeklēšanas, šķiet, netiek koordinētas[21];

GG. tā kā Venēcijas komisija ir arī uzsvērusi, ka Pastāvīgajai pretkorupcijas komisijai (PPK) ir trūkumi sastāva ziņā, proti, tās locekļu iecelšana ir atkarīga no premjerministra, pat ja viņam ir jāapspriežas ar opozīciju, un ziņojumu adresātu ziņā — tie ir adresēti tieslietu ministram, kam nav izmeklēšanas pilnvaru, līdz ar to tikai ļoti nelielā skaitā gadījumu ziņojumu rezultātā patiešām ir sākusies izmeklēšana un kriminālvajāšana[22];

HH. tā kā Venēcijas komisija ir secinājusi, ka policijas komisāra iecelšanas procedūras pamatā vajadzētu būt atklātam konkursam un ka policijas komisārs sabiedrībai būtu jāuztver kā politiski neitrāla amatpersona[23];

II. tā kā Malta ir sākusi konstitucionālo reformu izskatīšanu, kuru pārrauga prezidents un kurā piedalās dažādi politiskie spēki un pilsoniskā sabiedrība, un lielākajai daļai reformu būs vajadzīgs divu trešdaļu Parlamenta vairākums;

JJ. tā kā Eiropas Parlaments, sekodams līdzi aizvien sliktākajam tiesiskuma stāvoklim dalībvalstīs, pilda svarīgu Eiropas demokrātijas funkciju un tā kā Tiesiskuma uzraudzības grupas formāts Parlamentam dod iespēju rūpīgi sekot līdzi norisēm un sazināties ar dalībvalstu iestādēm un pilsonisko sabiedrību;

KK. tā kā par spīti plaši atbalstītajām Parlamenta rezolūcijām[24] Komisija joprojām nav nākusi klajā ar priekšlikumu par vispusīgu un neatkarīgu mehānismu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību situācijas ikgadējai uzraudzībai dalībvalstīs;

LL. tā kā ES dalībvalstis, izmantodamas “ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmas”, būtiski apdraud cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, grauj savstarpējo uzticību Šengenas zonā un tās integritāti, dod iespēju uzņemt trešo valstu valstspiederīgos uz viņu uzkrātās bagātības pamata vien, ne balstoties uz noderīgām zināšanām, prasmēm vai humanitāriem apsvērumiem, un noved pie faktiskas ES pilsonības pārdošanas; tā kā Komisija ir skaidri norādījusi, ka vairs neatbalsta Maltas ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmas;

MM. tā kā Komisija ir publicējusi ziņojumu par ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām, kurā apzinātas pastāvošās prakses un konkrēti riski, ko šādas shēmas rada Savienībai, it sevišķi drošības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un korupcijas ziņā;

NN. tā kā Maltas valdība ir noslēgusi konfidenciālu līgumu ar privātuzņēmumu Henley & Partners, lai īstenotu Maltas “ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmu”, tādējādi liedzot iespēju pārbaudīt, vai procedūras, par ko panākta vienošanās, pārdošanas apjoms un noteikumi atbilst Maltas, ES un starptautiskajām tiesībām un drošības apsvērumiem;

OO. tā kā dzīvesvietas prasības, ko pieteikumu iesniedzējiem nosaka Maltas ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēma, netiek īstenotas atbilstoši nosacījumiem, par kuriem attiecībā uz šādām shēmām 2014. gadā tika panākta vienošanās ar Komisiju; tā kā Komisija nav iedarbīgi rīkojusies, lai vērstos pret šo dzīvesvietas prasības neievērošanu;

PP. tā kā nav pilnīgi izmeklētas ziņas par to, ka Maltas amatpersonas esot pārdevušas medicīniskās un Šengenas vīzas Lībijā un Alžīrijā[25];

QQ. tā kā žurnālisti Slovākijā ROLMG delegācijas vizītes laikā norādīja, ka darbojas apstākļos, kuros ne vienmēr var būt garantēta pilnīga neatkarība un drošība; tā kā RTVS (Slovākijas Radio un televīzija) gadījumā Slovākijā vairākkārt bijusi vērojama politiska iejaukšanās žurnālistu darbā, piemēram, īsu ziņu vadlīniju izdošana;

RR. tā kā Slovākijā pašlaik tiek pārskatīts Preses likums, savukārt tas dod iespēju stiprināt mediju brīvību un žurnālistu drošību;

SS. tā kā ir ziņas par korupciju un krāpšanu Slovākijā, tostarp attiecībā uz ES lauksaimniecības līdzekļiem, kur iesaistīta lauksaimniecības maksājumu aģentūra, un šīs ziņas, no kurām daļu jau izmeklē OLAF un par kurām Parlamenta Budžeta kontroles komiteja 2018. gada decembrī devās faktu konstatēšanas braucienā uz Slovākiju, ir vērts padziļināti un neatkarīgi izmeklēt; tā kā Slovākijai no visām ES dalībvalstīm ir visaugstākais pārkāpumu un krāpšanas gadījumu skaits[26];

TT. tā kā ROLMG locekļiem ir bažas par tiesībaizsardzības iestāžu neitralitāti un tiesu varas neatkarību Slovākijā, jo īpaši sakarā ar politizāciju un pārredzamības trūkumu atlases un iecelšanas procesos, piemēram, policijas priekšnieka amata gadījumā;

UU. tā kā pēc Ján Kuciak slepkavības atkāpās Slovākijas premjerministrs un citi augsta ranga valdības locekļi, kā arī ģenerālprokurora vietnieks un policijas priekšnieks;

VV. tā kā Slovākijā nav noslēdzies leģislatīvais process attiecībā uz Konstitucionālās tiesas tiesnešu atlasi un gaidāmā deviņu Konstitucionālās tiesas tiesnešu atlase (kam jānotiek tiesnešu pensionēšanās dēļ) notiks saskaņā ar pastāvošajām procedūrām;

WW. tā kā ROLMG locekļi savos braucienos konstatēja Slovākijas valsts iestāžu darbinieku un pilsoniskās sabiedrības locekļu apņēmību ievērot tiesiskuma standartus;

XX. tā kā organizācijas “Reportieri bez robežām” 2018. gada pasaules preses brīvības indeksā Slovākija ir 27. vietā (2017. gadā tā bija 17. vietā), Malta — 65. vietā (kritums no 47. vietas), bet no ES dalībvalstīm viszemāk ierindojas Bulgārija, proti, 111. vietā (kritums no 109. vietas 2017. gadā);

YY. tā kā Transparency International ikgadējā korupcijas uztveres indeksā Maltu ierindoja 51. vietā (kritums no 46. vietas 2017. gadā), Slovākiju — 57. vietā (kritums no 54. vietas 2017. gadā), bet Bulgāriju — 77. vieta (kritums no 71. vietas 2017. gadā); tā kā šim trim valstīm rādītāji ir būtiski zem ES vidējā rādītāja[27],

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1. asi nosoda to, ka aizvien vairāk dalībvalstu valdību pastāvīgi cenšas vājināt tiesiskumu, varas sadalījumu un tiesu sistēmas neatkarību; pauž bažas par to, ka joprojām pastāv problēmas ar Eiropas Padomes standartu piemērošanu, lai gan vairākums dalībvalstu ir pieņēmušas tiesību aktus, ar ko nodrošināt tiesu sistēmas neatkarību un neitralitāti atbilstoši minētajiem standartiem;

2. atgādina, ka tiesiskums ir visu LES 2. pantā minēto vērtību aizsardzības daļa un priekšnoteikums; aicina visus attiecīgos ES un valsts līmeņa aktorus, tostarp valdības, parlamentus un tiesu iestādes, intensīvāk strādāt pie tiesiskuma ievērošanas un stiprināšanas;

3. ar lielām bažām norāda, ka žurnālisti un mediji saskaras ar aizvien lielāku apdraudējumu, šī profesija tiek sabiedriski nomelnota un vispārēji vājināta, nozarē vērojama aizvien izteiktāka ekonomiskā koncentrācija, palielinās dezinformācija; atgādina, ka spēcīga, tiesiskumā balstīta demokrātija nevar funkcionēt bez spēcīgas un neatkarīgas ceturtās varas;

4. mudina Padomi izskatīt Komisijas priekšlikumus par pārkāpuma procedūrām un LES 7. panta procedūrām un attiecīgi darboties, jo īpaši — ātri rīkoties, balstoties uz Komisijas 2017. gada 20. decembra pamatoto priekšlikumu par Poliju, kā arī Padomes darba kārtībā kā prioritāti iekļaut stāvokli Ungārijā, visos procedūras posmos nekavējoties un pilnīgi informējot Parlamentu un aicinot Parlamentu iepazīstināt Padomi ar savu pamatoto priekšlikumu par Ungāriju;

IZMEKLĒŠANA UN TIESĪBAIZSARDZĪBA

5. aicina Maltas valdību nekavējoties sākt pilnīgu un neatkarīgu publisku izmeklēšanu par Daphne Caruana Galizia slepkavību, jo īpaši par apstākļiem, kas ļāva šādai slepkavībai notikt, valsts iestāžu reakciju uz to, kā arī pasākumiem, ko varētu ieviest, lai šāda slepkavība vairs nekad neatkārtotos;

6. stingri mudina Maltas valdību publiski un nepārprotami nosodīt visu naida runu pret noslepkavoto Daphne Caruana Galizia un viņas piemiņas noniecināšanu; mudina asi vērsties pret ikvienu valsts amatpersonu, kas uzkurina naidu;

7. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi rast risinājumu Daphne Caruana Galizia piemiņas vietai Valletā, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un viņas ģimeni, tā, lai viņu varētu pieminēt netraucēti;

8. aicina attiecīgās Maltas iestādes publicēt pilnīgu un necenzētu miertiesas izmeklēšanas ziņojumu par Egrant lietu;

9. mudina Maltas un Slovākijas valdības nodrošināt, ka tiesībaizsardzības iestādes nekavējoties un pilnīgi izmeklē visas liecības par noziedzīgām darbībām, tostarp gadījumos, kad par tām ziņojuši trauksmes cēlēji un žurnālisti, jo īpaši iespējamos korupcijas, finanšu noziegumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas gadījumos, par ko ziņojusi Daphne Caruana Galizia un Ján Kuciak;

10. pauž nožēlu par to, ka ne visi Maltas valdības locekļi varēja tikties ar ROLMG delegāciju — arī ne tūrisma ministrs un bijušais enerģētikas ministrs — un ka nebija iespējams tikties arī ar Nexia BT pārstāvjiem, piemēram, uzņēmuma pārvaldošo partneri;

11. ar bažām norāda, ka Maltas iestādes tā arī neiesniedza oficiālu tiesiskās palīdzības pieprasījumu Vācijas Federālajai kriminālpolicijai (Bundeskriminalamt) par piekļuvi datiem, kas glabājas Daphne Caruana Galizia klēpjdatoros un cietajos diskos, pēc tam, kad viņas ģimene tos nodeva Vācijas iestādēm;

12. atzinīgi vērtē nesenos izmeklēšanas iznākumus un izrietošo četru personu apcietināšanu, kuriem tagad ir izvirzītas apsūdzības sakarā ar Ján Kuciak un Martina Kušnírová slepkavību 2018. gada septembrī; aicina tiesībaizsardzības iestādes turpināt izmeklēšanu gan valsts, gan starptautiskā līmenī, izmantojot visus pieejamos līdzekļus — arī pagarinot vienošanos par kopējo izmeklēšanas grupu uz laiku pēc 2019. gada aprīļa —, lai sauktu pie atbildības personas, kas pasūtīja slepkavību vai tajā iesaistījās;

13. norāda, ka Ján Kuciak un Martina Kušnírová slepkavības izmeklēšanā ir atklājušās citas noziedzīgas darbības, tostarp iespējams plāns noslepkavot prokurorus Peter Šufliarsky un Maroš Žilinka un advokātu Daniel Lipšic; atzīmē, ka pēdējā minētā izmeklēšana ar ģenerālprokurora un īpašā prokurora lēmumu ir uzdota Iekšlietu ministrijas Policijas inspekcijai, jo ir iespējams, ka policijas darbinieki bija iesaistīti datu meklēšanā par plānotajiem upuriem policijas datubāzēs; turpinās sekot līdzi jaunākajām norisēm;

14. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots Ján Kuciak pētnieciskais centrs, Daphne Project, ko 2018. gada nogalē izveidoja vairāki žurnālisti, un Forbidden Stories Daphne Project, ko 2018. gada martā izveidoja 18 pētniecisko žurnālistu konsorciji, lai turpinātu Daphne Caruana Galizia sākto darbu; atzīmē, ka sešus mēnešus pēc izveides Daphne Project savā pirmajā publikācijā nāca klajā ar jauniem atklājumiem;

15. aicina Komisiju un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai veikt padziļinātu izmeklēšanu par visiem gadījumiem, uz kuriem 2018. gadā vērsta Parlamenta ad hoc delegāciju uzmanība, proti, iespējamu korupciju un krāpšanu, tostarp attiecībā uz ES lauksaimniecības līdzekļiem, un iespējamus nepareizus stimulus sagrābt zemi;

16. aicina Maltas valdību sākt izmeklēšanu par “Panamas dokumentu” atklājumiem un saiknēm starp Dubaijā bāzēto uzņēmumu 17 Black un tūrisma ministru un bijušo enerģētikas ministru, kā arī premjerministra personāla vadītāju;

17. aicina Maltas un Slovākijas valdības, kā arī visas ES dalībvalstis un to tiesībaizsardzības iestādes intensificēt cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju, lai atjaunotu sabiedrības uzticēšanos institūcijām;

18. ir ļoti nobažījies par Slovākijas valdības iespējamo lomu Vjetnamas pilsoņa nolaupīšanā Vācijā un aicina pastāvīgā sadarbībā ar Vācijas iestādēm izstrādāt vispusīgu izmeklēšanas ziņojumu, arī par bijušā iekšlietu ministra iesaisti;

19. pauž bažas par iespējamu korupciju, interešu konfliktiem, nesodāmību un virpuļdurvju efektu Slovākijas varas aprindās; ir satriekts par to, ka augsta ranga Valsts kriminālaģentūras (NAKA) policijas amatpersona un policijas priekšnieks pēc atkāpšanās tika iecelti par iekšlietu ministra padomniekiem, tostarp Čehijas Republikā; atzīmē, ka pēc tam, kad presē izskanēja ziņa par Ján Kuciak datu meklēšanu — ko esot pavēlējis veikt bijušais policijas priekšnieks — policijas datubāzē pirms viņa slepkavības, bijušais policijas priekšnieks atkāpās no iekšlietu ministra padomnieka amata;

20. atzinīgi vērtē Slovākijas un Maltas iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu cīņā par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām; mudina Slovākijas un Maltas valdības pilnībā atbalstīt šo pilsonisko iesaistīšanos, kā arī neatturēt no šādas iesaistīšanās;

21. aicina Maltas, Slovākijas un Bulgārijas valdības turpināt sekmēt visu sadarbību ar Eiropolu, tostarp — pilnībā iesaistot Eiropolu un proaktīvi dodot aģentūrai pilnīgu piekļuvi ar izmeklēšanām saistītajiem dokumentiem;

22. aicina Komisiju nodrošināt skaidras vadlīnijas par kārtību un tiesisko regulējumu attiecībā uz datu un pierādījumu apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un ar ES aģentūrām, tostarp — izmantojot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu;

23. konstatē, ka pašreizējie Eiropola un Eurojust budžeta resursi, cilvēkresursi un pilnvaras nav pietiekamas, lai šīs aģentūras varētu nodrošināt pilnīgu un proaktīvu ES pievienoto vērtību tādās izmeklēšanās kā Daphne Caruana Galizia slepkavības lietā un Ján Kuciak un Martina Kušnírová slepkavības lietā;

24. uzsver, ka dalībvalstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādes ietilpst ES sadarbības sistēmā; uzskata, ka tāpēc ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām būtu proaktīvi jārīkojas, lai novērstu valsts iestāžu trūkumus, un ar bažām raugās uz to, ka šāda ES iestāžu, struktūru un aģentūru rīcība regulāri tiek sākta vien pēc tam, kad informāciju atklājuši žurnālisti un trauksmes cēlēji;

25. aicina Komisiju un Padomi palielināt Eiropola budžetu atbilstoši operatīvajām un stratēģiskajām vajadzībām, kas apzinātas sarunās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam, un uzlabot Eiropola pilnvaras, lai tas varētu proaktīvāk piedalīties izmeklēšanās, kas vērstas pret galvenajām noziedzīgajām organizācijām dalībvalstīs, ja pastāv lielas šaubas par izmeklēšanas neatkarību un kvalitāti, piemēram, proaktīvi sākt kopēju izmeklēšanas grupu izveidi šādās lietās;

26. aicina Eurojust un gaidāmo Eiropas Prokuratūru (EPPO) optimāli sadarboties izmeklēšanā, kas attiecas uz ES finanšu interesēm, īpaši attiecībā uz dalībvalstīm, kas nav pievienojušās EPPO; šajā nolūkā aicina dalībvalstis un ES iestādes sekmēt strauju EPPO izveidi un uzskata, ka visām dalībvalstīm, kas nav paziņojušas par nolūku pievienoties EPPO, tas būtu jādara;

27. aicina Komisiju rīkoties, kā aicināts Parlamenta rezolūcijās par izmeklēšanas metožu paraugprakses apzināšanu Savienībā nolūkā sekmēt kopēju izmeklēšanas prakšu izstrādi Savienībā[28];

KONSTITUCIONĀLIE IZAICINĀJUMI MALTĀ UN SLOVĀKIJĀ

28. atzinīgi vērtē Maltas valdības paziņojumus, ka tā īstenos nesen pieņemtajā Venēcijas komisijas ziņojumā sniegtos ieteikumus;

29. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota konstitucionālo reformu izskatīšanas grupa, kurā darbojas gan valdības, gan opozīcijas pārstāvji;

30. aicina Maltas valdību un parlamentu īstenot visus Venēcijas komisijas ieteikumus bez izņēmuma, attiecīgā gadījumā arī atpakaļejoši, lai tādējādi nodrošinātu, ka līdzšinējie un pašreizējie lēmumi, pozīcijas un struktūras tiek saskaņotas ar šiem ieteikumiem, jo īpaši:

 stiprināt Maltas Pārstāvju palātas neatkarību, uzraudzības pilnvaras un spējas, it sevišķi — padarot stingrākus noteikumus par nesaderību un piedāvājot labāku atalgojumu un neitrālu atbalstu;

 publiski izziņot tiesnešu amatu vakances (44. punkts);

 mainīt TIK sastāvu, paredzēt, ka vismaz pusi locekļu, kas ir tiesneši, var ievēlēt to kolēģi, un piešķirt TIK kompetenci klasificēt kandidātus uz nopelnu pamata un šos kandidātus tieši piedāvāt iecelšanai prezidentam, arī virstiesneša iecelšanas gadījumā (44. punkts);

 pilnvaras atsaukt tiesnešus un miertiesnešus piešķirt Tiesu darbības komisijai un paredzēt iespēju minētas komisijas noteiktus disciplinārpasākumus pārsūdzēt tiesā (53. punkts);

 izveidot neatkarīga prokuratūru direktora (PD) biroju, kas būtu atbildīgs par visām prokuratūrām un pārņemtu pašreizējos ģenerālprokurora prokuratūras uzdevumus, kā arī policijas prokuratūras uzdevumus un miertiesnešu izmeklēšanas, kā ieteikusi Venēcijas komisija (61.–73. punkts); aicina Maltas valdību paredzēt, ka šo potenciālo jauno PD var pakļaut izskatīšanai tiesā, it sevišķi attiecībā uz lēmumiem neveikt kriminālvajāšanu (68. un 73. punkts);

 reformēt PPK, gan nodrošinot, ka iecelšanas process ir mazāk atkarīgs no izpildvaras, sevišķi premjerministra, gan nodrošinot, ka PPK ziņojumu rezultātā patiešām tiek veikta kriminālvajāšana; būtu jāizskata arī iespēja, ka PPK varētu tieši ziņot jaunizveidotajam PD (72. punkts);

 sākt konstitucionālo reformu, lai nodrošinātu, ka Konstitucionālās tiesas spriedumu rezultātā — bez vajadzības iejaukties parlamentam — noteikumi, kas atzīti par nekonstitucionāliem, tiktu pasludināti par spēkā neesošiem (79. punkts);

 izbeigt praksi, kas pieļauj nepilna laika parlamenta deputātus, palielināt deputātu algu, ierobežot deputātu iecelšanu oficiāli ieceltās struktūrās, nodot deputātu rīcībā pietiekamu palīgpersonālu un neatkarīgas zināšanas un konsultācijas, kā arī atturēties no pārmērīga deleģēto tiesību aktu izmantojuma (94. punkts);

 nodrošināt, ka iestādes pilnībā ievēro ombuda informācijas pieprasījumus, ka ombuda ziņojumi tiek apspriesti parlamentā, ka ombuda birojs tiek reglamentēts konstitucionālā līmenī un ka tiek atjaunināts Informācijas brīvības likums (100.–101. punkts);

 pārveidot procesu, kā tiek iecelti pastāvīgie sekretāri, tā, lai atlasi uz nopelnu pamata veiktu neatkarīga civildienesta komisija, nevis premjerministrs (119.–120. punkts);

 būtiski ierobežot “uzticamu amatu vai personu” praksi un ieviest skaidrus noteikumus un konstitucionālu grozījumu, kas būtu pamats šīs prakses reglamentēšanai (129. punkts);

 mainīt policijas komisāra iecelšanas procedūru tā, lai tā būtu uz nopelnu pamata, izveidojot atklātu konkursu (134. punkts);

31. norāda, ka Slovākijā risinās Konstitucionālā tiesas tiesnešu atlases un nominācijas procedūra, jo februārī pilnvaru termiņš beigsies deviņiem no 13 tiesnešiem; uzsver, ka regulējumam, kas attiecas uz šo atlases un nominācijas procesu, kā arī kvalifikācijām un prasībām, ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem pārredzamības, uzraudzības un pārskatatbildības ziņā, kā šajā jautājumā secinājusi Venēcijas komisija[29];

32. aicina ātri pieņemt pārredzamus, nepārprotamus un objektīvus noteikumus un procedūras jaunā Slovākijas policijas priekšnieka atlasei 2019. gadā, kas nodrošinātu amata neatkarību un neitralitāti;

IEGULDĪTĀJU PILSONĪBA, UZTURĒŠANĀS SHĒMAS UN VĪZAS

33. aicina Maltas valdību izbeigt savu ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmu un pasūtīt neatkarīgu un starptautisku pētījumu par to, kā šī pārdošana ir ietekmējusi Maltas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas spējas, pārrobežu noziedzību un Šengenas zonas integritāti;

34. aicina Maltas valdību ik gadu publicēt atsevišķu sarakstu ar visām personām, kas iegādājušās Maltas un ES pilsonību, un nodrošināt, ka šie pircēji netiek uzskaitīti kopā ar personām, kas Maltas pilsonību ieguvušas citādi; aicina Maltas valdību nodrošināt, ka visi šie jaunie pilsoņi pirms pirkšanas patiešām ir veselu gadu dzīvojuši Maltā, kā panākta vienošanās ar Komisiju pirms programmas sākuma; aicina Komisiju darīt visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu, ka turpmāk tiek ievērota sākotnējā vienošanās šajā jautājumā;

35. atzinīgi vērtē to, ka uz aicinājumu sniegt precizējumus Komisija 2019. gada februārī skaidri norādīja, ka nekādā ziņā neatbalsta Maltas ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmu;

36. aicina Maltas valdību pilnībā publiskot un izbeigt līgumu ar Henley & Partners — privātuzņēmumu, kas pašlaik īsteno Maltas ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmu, — šādas izbeigšanas vai apturēšanas gadījumā nekādi neietekmējot publiskās finanses;

37. aicina Komisiju izskatīt, vai dalībvalsts iestāžu un privātuzņēmumu līgumi, kas reglamentē un nodod ārpakalpojumu sniedzējiem ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmas, ir saderīgi ar ES un starptautiskajām tiesībām un drošības apsvērumiem;

38. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir publicējusi ziņojumu par ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām, taču pauž bažas par to, ka ziņojumā trūkst datu; aicina Komisiju turpināt uzraudzīt, kāds mērogs un ietekme ir dažādajām ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām ES, īpaši pievēršoties pienācīgas rūpības procesiem, saņēmēju profiliem un darbībām, potenciālajai ietekmei uz pārrobežu noziedzību un Šengenas zonas integritāti; aicina Komisiju ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām tieši pievērsties Šengenas izvērtēšanas mehānismā un nākt klajā ar leģislatīvā akta priekšlikumu, kur būtu skaidri noteikti ierobežojumi ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām;

40. aicina Komisiju, balstoties uz ziņojumu par ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām dažādās ES dalībvalstīs, īpaši izskatīt, kā Maltas ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēma ietekmē Šengenas zonas integritāti;

41. aicina Eiropolu un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru kopīgi veikt draudu novērtējumu par to, kā ES dalībvalstu ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmas ietekmē organizētās noziedzības apkarošanu un Šengenas zonas integritāti;

42. aicina Maltas valdību pilnībā izmeklēt apsūdzības par Šengenas un medicīnisko vīzu masveida pārdošanu, tostarp par bijušo vai pašreizējo augsta ranga Maltas valdības amatpersonu, piemēram, premjerministra personāla vadītāja un Neville Gafa, iespējamo iesaisti;

ŽURNĀLISTU DROŠĪBA UN MEDIJU NEATKARĪBA

43. aicina Slovākijas valdību gādāt par žurnālistu drošību; nosoda mediju īpašumtiesību pārredzamības trūkumu; apšauba sabiedrisko mediju neatkarību un kvalitāti pēc vairāku RTVS žurnālistu aiziešanas no darba;

44. ir nobažījies par Slovākijas politiķu izteikumiem, kas apšauba neatkarīgas žurnālistikas un sabiedrisko mediju vērtību, piemēram, izteikumiem, ko publiski paudis bijušais premjerministrs, piemēram, 2018. gada 2. oktobra preses konferencē;

45. vēlreiz aicina visus attiecīgos Maltas valdības locekļus nodrošināt, ka nekavējoties tiek atsaukti tiesas procesi par apmelošanu, kas vērsti pret sērojošo Daphne Caruana Galizia ģimeni, atturēties no šādas tiesvedības izmantošanas nolūkā iesaldēt kritisku žurnālistu bankas kontus un reformēt tiesību aktus par apmelošanu, kuri tiek izmantoti, lai kavētu žurnālistu darbu;

46. aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem, kā novērst tā saukto stratēģisko tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību (SLAPP);

ES ATBILDES REAKCIJAS

47. vēlreiz aicina Komisiju sākt dialogu ar Maltas valdību tiesiskuma mehānisma kontekstā;

48. ņem vērā Komisijas un Padomes centienus nodrošināt, ka visas dalībvalstis pilnībā ievēro tiesiskumu, demokrātiju un pamattiesības; tomēr ir nobažījies par Komisijas tiesiskuma mehānisma un līdz šim saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu sākto procedūru ierobežoto ietekmi; uzsver, ka pastāvīgā bezdarbība attiecībā uz vēršanos pret smagajiem un noturīgajiem LES 2. pantā minēto vērtību pārkāpumiem ir iedrošinājusi citas dalībvalstis rīkoties līdzīgi; pauž nožēlu par Komisijas lēmumu tiesiskuma mehānisma stiprināšanas priekšlikumu publicēšanu atlikt uz 2019. gada jūliju;

49. atgādina par nepieciešamību objektīvi un regulāri novērtēt tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību situāciju visās dalībvalstīs; uzsver, ka šāda novērtējuma pamatā jābūt objektīviem kritērijiem; vēlreiz vērš uzmanību uz 2016. gada 10. oktobra un 2018. gada 14. novembra rezolūcijām, kurās aicināts izveidot visaptverošu, pastāvīgu un objektīvu ES mehānismu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai; uzskata, ka tas būtu taisnīgs, līdzsvarots, regulārs un preventīvs mehānisms LES 2. pantā norādīto vērtību pārkāpumu novēršanai, un uzsver, ka šāds mehānisms tagad ir vajadzīgs vēl steidzamāk nekā agrāk;

50. pauž nožēlu par to, ka Komisija vēl joprojām nav nākusi klajā ar šādu priekšlikumu par visaptverošu ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānismu, un aicina to darīt laikus, jo īpaši — ierosinot pieņemt iestāžu nolīgumu par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību paktu;

51. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju dalībvalstu tiesiskuma trūkumu gadījumā, vēlreiz vērš uzmanību uz ziņojumu, ko par šo tēmu 2019. gada janvārī pieņēma Parlaments, un mudina Padomi pēc iespējas drīz konstruktīvi sākt sarunas par to;

52. uzsver, ka Parlamenta sūtītās ad hoc delegācijas uz dalībvalstīm ir svarīgas kā efektīvs instruments, ar ko sekot līdzi demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību pārkāpumiem; iesaka Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā izveidot pastāvīgu struktūru, kas sekotu līdzi šādiem pārkāpumiem dalībvalstīs;

53. aicina ES iestādes un dalībvalstis apņēmīgi cīnīties pret sistēmisku korupciju un izstrādāt efektīvus instrumentus korupcijas novēršanai, apkarošanai un sankciju piemērošanai korupcijas gadījumā un krāpšanas apkarošanai, kā arī regulāri pārbaudīt publiskā finansējuma izmantošanu; vēlreiz pauž nožēlu par to, ka Komisija pēdējos gados nolēma nepublicēt ES pretkorupcijas ziņojumu, un uzsver, ka ar pretkorupcijas faktu lapām Eiropas pusgada ietvaros nepietiek, lai nodrošinātu, ka korupcijas problēma ir skaidri iekļauta darba kārtībā; tāpēc aicina Komisiju nekavējoties atsākt ikgadējo pretkorupcijas uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz visām dalībvalstīm un ES iestādēm;

54. atzinīgi vērtē ECB un valsts uzraudzības iestāžu vienošanos par jaunu sadarbības mehānismu informācijas apmaiņas vajadzībām; mudina visas iesaistītās iestādes plaši izmantot šo mehānismu, lai sadarbība nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā būtu ātra un efektīva;

55. atgādina priekšsēdētājam, ka jau sen bija jāīsteno aicinājums izveidot Eiropas Daphne Caruana Galizia balvu pētnieciskajā žurnālistikā, kas būtu ik gadu jāpiešķir par izcilu pētnieciskās žurnālistikas darbu Eiropā;

56. atzinīgi vērtē Parlamenta lēmumu tā pētnieciskās žurnālistikas praktikantu programmu nosaukt Ján Kuciak vārdā;

57. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai.

[1] OV C 482, 23.12.2016., 117. lpp.

[2] OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0456.

[4] Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0438.

[5] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0055.

[6] OV C 58, 15.2.2018., 148. lpp.

[7] OV C 204, 13.6.2018., 95. lpp.

[8] Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0442.

[9] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0183.

[10] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0204.

[11] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0340.

[12] OV C 407, 4.11.2016., 46. lpp.

[13] OV C 399, 24.11.2017., 127. lpp.

[14] Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0216.

[15] Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0446.

[16] Malta — Venēcijas komisijas atzinums par konstitucionālo kārtību un varas dalījumu, kas pieņemts tās 117. plenārsesijā (Venēcijā 2018. gada 14. un 15. decembrī).

[17] Venēcijas komisijas atzinums, 142. punkts.

[18] Turpat, 107.–112. punkts.

[19] Turpat, 54. punkts.

[20] Turpat, 59. punkts.

[21] Turpat, 71. punkts.

[22] Turpat, 72. punkts.

[23] Turpat, 132. punkts.

[24] 2016. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi, OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp.; 2018. gada 14. novembra rezolūcija par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai, pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0456.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. martsJuridisks paziņojums