Процедура : 2019/2679(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0234/2019

Внесени текстове :

B8-0234/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0331

<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0234/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 51k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ</TitreType>

<TitreRecueil>внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент</Titre>

<DocRef>((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: <Depute>Роберто  Гуалтиери</Depute>


B8‑0234/2019

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент

((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид Делегиран регламент (C(2019)02530) на Комисията,

 като взе предвид писмото на Комисията от 28 март 2019 г., с което се отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

 като взе предвид писмото на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии от 1 април 2019 г.,

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции[1], и по-специално член 11, параграф 5 и член 82, параграф 6 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент[2],

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

 като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A. като има предвид, че в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията регламентът се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, или ако двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, е бил продължен;

Б. като има предвид, че на 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476[3], взето в съгласие с Обединеното кралство, за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че следователно второто условие за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/397, а именно, че двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е бил продължен, няма да бъде спазено;

В. като има предвид, че основанията за Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 ще останат, независимо от продължаването на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че Парламентът обяви на 13 февруари 2019 г., че няма възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2019/397;

Г. като има предвид, че Парламентът продължава да е съгласен, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно да бъдат освободени някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27, и в този контекст приветства делегирания регламент от 28 март 2019 г., с който се обръща внимание на новото развитие – продължаването на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС с Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет;

1. заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

 

[1] OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

[2] ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 15.

[3] Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80I, 22.3.2019 г., стр. 1),

Последно осъвременяване: 2 април 2019 г.Правна информация