Procedūra : 2019/2679(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0234/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0234/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0331

<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0234/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 50k

<TitreType>IETEIKUMS LĒMUMAM</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris</Titre>

<DocRef>(C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Atbildīgais deputāts: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8-0234/2019

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris

(C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2019)02530),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 28. marta vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 1. aprīļa vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem[1], un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu un 82. panta 6. punktu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/397, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris[2],

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A. tā kā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/397 4. pantu regula ir jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta 3. punktu Līgumi vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tajā, ja vien līdz minētajai dienai nav stājies spēkā izstāšanās līgums vai nav pagarināts divu gadu laikposms, kas minēts Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā;

B. tā kā Eiropadome 2019. gada 22. martā pieņēma Lēmumu (ES) 2019/476[3], ar ko, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu, un tā kā līdz ar to netiks izpildīts otrais nosacījums Deleģētās regulas (ES) 2019/397 piemērošanai, proti, ka nav pagarināts divu gadu laikposms, kas minēts LES 50. panta 3. punktā;

C. tā kā iemesli, kas ir pamatā Deleģētajai regulai (ES) 2019/397, saglabāsies neatkarīgi no LES 50. panta 3. punktā minētā laikposma pagarinājumiem un tā kā Parlaments 2019. gada 13. februārī paziņoja, ka neizsaka iebildumus pret Deleģēto regulu (ES) 2019/397;

D. tā kā Parlaments joprojām piekrīt tam, ka kompetentajām iestādēm un finanšu tirgiem ir svarīgi paredzēt atkāpi attiecībā uz noteiktiem darījumiem, kas izriet no pārjaunojuma, ierobežotā 12 mēnešu laikposmā, ja Apvienotajā Karalistē reģistrētais darījumu partneris tiek mainīts uz darījumu partneri ES-27 valstīs, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, kura attiecas uz izmaiņām saistībā ar laikposma pagarinājumu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu atbilstīgi Eiropadomes Lēmumam (ES) 2019/476,

1. paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

[1] OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

[2] OV L 71, 13.3.2019., 15. lpp.

[3] Eiropadomes 2019. gada 22. marta Lēmums (ES) 2019/476, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 801, 22.3.2019., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums