<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 43k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно универсална цифрова идентичност: основно право на всички европейски граждани</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно универсална цифрова идентичност: основно право на всички европейски граждани

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че редица права, признати от правото на ЕС следва да бъдат зачитани в интернет пространството, по-специално член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б. като има предвид, че тези права, по-специално правото на защита на данните и на неприкосновеност на личния живот, правото „да бъдеш забравен“ и правото на достъп до интернет, са неразривно свързани с понятието цифрова идентичност;

В. като има предвид, че веднъж признато правото на цифрова идентичност се превръща в неотменимо право на човека, което Съюзът е длъжен за спазва, независимо от връзките на заинтересованата страна с правната система на своята държава на произход;

1. призовава Комисията да предложи законодателен акт, който да признава правото на цифрова идентичност и да уточнява неговото съдържание, ограничения и гаранции, както и начина, по който то взаимодейства с други основни права; подчертава, че правото на цифрова идентичност трябва да бъде признато като основно право на всички хора и в това си качество трябва да бъде защитено от правото на ЕС, и да бъде предоставено на всяко лице, придобило гражданство на ЕС;

2. настоятелно призовава това право, признато за основно от Европейския съюз, да бъде запазено и гарантирано в контекста на текущите преговори и евентуално окончателно споразумение относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

 

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация