<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0236/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o univerzální digitální identitě: základním právu pro všechny evropské občany</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8-0236/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o univerzální digitální identitě: základním právu pro všechny evropské občany

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že škála práv uznávaných EU má být dodržována i na internetu, konkrétně článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 8 Listiny základních práv Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že tato práva, zejména právo na ochranu osobních údajů a soukromí, právo být zapomenut a právo na přístup k internetu, jsou neoddělitelně spjata s pojmem digitální identity;

C. vzhledem k tomu, že jakmile je uznáno, stává se právo na digitální identitu nezcizitelným právem jednotlivce, které má Unie povinnost zaručit, a to bez ohledu na vazby zainteresované strany s právním systémem její země původu;

1. vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní akt, kterým bude uznáno právo na digitální identitu a bude stanoven jeho obsah, meze a záruky a jeho vzájemný vztah s jinými základními právy; zdůrazňuje, že právo na digitální identitu musí být uznáno jako základní právo pro všechny lidi a jako takové musí být chráněno právem EU a přiznáno každému, kdo získal občanství EU;

2. naléhavě žádá, aby bylo toto právo, které Evropská unie uznává jako jedno ze základních práv, zachováno a zaručeno v rámci probíhajících jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unit a v případném konečném znění příslušné dohody.

Poslední aktualizace: 15. dubna 2019Právní upozornění