<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 42k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 133</TitreRecueil>


<Titre>om universel digital identitet: en grundlæggende rettighed for alle EU-borgere</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om universel digital identitet: en grundlæggende rettighed for alle EU-borgere

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at en række rettigheder, som er anerkendt i EU-retten, også skal respekteres på internettet, navnlig artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at disse rettigheder, navnlig retten til databeskyttelse og privatlivets fred, retten til at blive glemt og retten til internetadgang, alle er uløseligt forbundet med begrebet digital identitet;

C. der henviser til, at retten til digital identitet, når den først er anerkendt, bliver en umistelig ret for enhver person, som Unionen har forpligtet sig til at garantere, uanset hvilken tilknytning den pågældende har til retssystemet i sit hjemland;

1. opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovgivningsmæssig retsakt, der anerkender retten til digital identitet og præciserer dens indhold, begrænsninger og garantier, og hvordan den interagerer med andre grundlæggende rettigheder; understreger, at retten til digital identitet skal anerkendes som en grundlæggende rettighed for alle mennesker og som sådan skal beskyttes af EU-retten og gives til alle, der har erhvervet unionsborgerskab;

2. opfordrer indtrængende til, at denne ret, der er anerkendt som en grundlæggende rettighed af Den Europæiske Union, opretholdes og beskyttes i forbindelse med den igangværende forhandling om og eventuelle endelig aftale om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

 

Seneste opdatering: 12. april 2019Juridisk meddelelse