<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 42k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le céannacht dhigiteach uilíoch:  ceart bunúsach do na saoránaigh Eorpacha go léir</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le céannacht dhigiteach uilíoch: ceart bunúsach do na saoránaigh Eorpacha go léir

Tá Parlaimint na hEorpa

 ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil sé beartaithe go gcloífí le réimse de chearta a aithnítear faoi dhlí an Aontais ar an idirlíon, go sonrach in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh;

B. de bhrí go bhfuil dlúthbhaint idir na cearta sin agus coincheap na céannachta digití, go háirithe an ceart chun sonraí a chosaint agus chun príobháideachta an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad, , agus ceart chun rochtana idirlín.

C. de bhrí, a luaithe a aithnítear é, go dtiocfaidh ceart chun céannachta digití a bheith ina cheart dosháraithe do dhuine aonair, a bhfuil an tAontas tiomanta dá ráthú, gan beann ar na ceangail atá ag an bpáirtí leasmhar le córas dlithiúil a thíre tionscnaimh;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún gníomh reachtach lena n-aithnítear an ceart chun céannachta digití a mholadh agus a hábhar, a theorainneacha agus choimircí, agus conas a idirghníomhaíonn sé le cearta bunúsacha eile a shonrú.  ag cur i bhfáth nach mór an ceart chun céannachta digití a aithint mar cheart bunúsach do gach duine, agus mar sin, nach mór é a chosaint faoi dhlí an Aontais agus é a dheonú d’aon duine a bhfuil saoránacht AE faighte aige.

2. ag tathant go ndeanfar an ceart sin, a aithnítear mar cheart bunúsach an Aontais Eorpaigh, a chothabháil agus a choimirciú i gcomhthéacs chaibidlíocht leanúnach tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach agus an  agus an chomhaontaithe deiridh a bhféadfadh a bheith ann ina leith .

 

An nuashonrú is déanaí: 9 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil