<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 42k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį</TitreRecueil>


<Titre>Visuotinė skaitmeninė tapatybė. Pagrindinė visų ES piliečių teisė</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos „Visuotinė skaitmeninė tapatybė. Pagrindinė visų ES piliečių teisė“

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A. kadangi internete ketinama paisyti įvairių ES teisėje pripažįstamų teisių, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio nuostatų;

B. kadangi šios teisės, visų pirma teisė į duomenų apsaugą ir privatumą, teisė būti pamirštam ir teisė į prieigą prie interneto, yra glaudžiai susijusios su skaitmeninės tapatybės sąvoka;

C. kadangi pripažinus teisę į skaitmeninę tapatybę, ji tampa neatšaukiama asmens teise, kurią Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti, nepaisant suinteresuotosios šalies ryšių su jos kilmės šalies teisine sistema;

1. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų pripažįstama teisė į skaitmeninę tapatybę ir patikslintas jos turinys, ribos ir apsaugos priemonės, taip pat tai, kaip ji susijusi su kitomis pagrindinėmis teisėmis; pabrėžia, kad teisė į skaitmeninę tapatybę turi būti pripažįstama kaip pagrindinė visų žmonių teisė ir, kaip tokia, turi būti apsaugota ES teise ir užtikrinta kiekvienam asmeniui, kuris yra ES pilietis;

2. primygtina ragina išlaikyti ir apsaugoti šią Europos Sąjungos pripažįstamą pagrindinę teisę, atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir galimą galutinį susitarimą šiuo klausimu.

 

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 15 d.Teisinis pranešimas