<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0236/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 42k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par universālu digitālo identitāti — visu Eiropas pilsoņu pamattiesībām</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8-0236/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par universālu digitālo identitāti — visu Eiropas pilsoņu pamattiesībām

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā internetā ir paredzēts nodrošināt virkni tiesību, kas atzītas ES tiesību aktos, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantu;

B. tā kā šīs tiesības, jo īpaši tiesības uz datu aizsardzību un privātumu, tiesības tikt aizmirstam un tiesības uz piekļuvi internetam, ir cieši saistītas ar digitālās identitātes jēdzienu;

C. tā kā tiesības uz digitālo identitāti pēc to atzīšanas kļūst par indivīda neatņemamām tiesībām, ko Savienība ir apņēmusies nodrošināt neatkarīgi no ieinteresētās personas saiknēm ar tās izcelsmes valsts tiesību sistēmu,

1. aicina Komisiju ierosināt tiesību aktu, kurā būtu atzītas tiesības uz digitālo identitāti un precizēts to saturs, ierobežojumi un aizsardzības pasākumi, kā arī tas, kā tās mijiedarbojas ar citām pamattiesībām; uzsver, ka tiesības uz digitālo identitāti jāatzīst par visu cilvēku pamattiesībām un tāpēc tās ir jāaizsargā ar ES tiesību aktiem un jāpiešķir ikvienam, kurš ir ieguvis ES pilsonību;

2. mudina saglabāt un nodrošināt šīs tiesības, ko Eiropas Savienība atzinusi par būtiskām, saistībā ar notiekošajām sarunām par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un iespējamo galīgo vienošanos par to.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. aprīlisJuridisks paziņojums