<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 42k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over digitale identiteit: een grondrecht van alle Europese burgers</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een universele digitale identiteit: een grondrecht van alle Europese burgers

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat een reeks door het EU-recht erkende rechten bedoeld zijn om op het internet te worden beschermd, met name artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VWEU) en artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

B. overwegende dat deze rechten, met name het recht op gegevensbescherming en privacy, het recht om te worden vergeten en recht op toegang tot het internet, onlosmakelijk verbonden zijn met het begrip digitale identiteit;

C. overwegende dat, zodra het is erkend, het recht op digitale identiteit een onvervreemdbaar recht wordt van een persoon, dat door de Unie verplicht moet worden gewaarborgd, ongeacht de banden van de belanghebbende met het rechtsstelsel van zijn land van herkomst;

1. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een wetgevingshandeling waarin het recht op digitale identiteit wordt erkend en de inhoud, de grenzen, de waarborgen en de verhouding tot andere grondrechten worden gespecificeerd; benadrukt dat het recht op digitale identiteit moet worden erkend als een grondrecht van iedereen, en als zodanig, moet worden beschermd door EU-recht, en aan eenieder moet worden toegekend die het EU-burgerschap heeft verworven;

2. dringt erop aan dat dit recht, dat door de Europese Unie als fundamenteel wordt erkend, wordt gehandhaafd en gewaarborgd in het kader van de lopende onderhandelingen, en het eventuele definitieve akkoord, over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

 

Laatst bijgewerkt op: 9 april 2019Juridische mededeling