<Date>{02/04/2019}2.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0236/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 42k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om universell digital identitet: en grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare</Titre>


<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo</Depute>


B8‑0236/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om universell digital identitet: en grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En rad rättigheter som erkänns i EU-rätten är avsedda att upprätthållas på internet, särskilt artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B. Dessa rättigheter, särskilt rätten till dataskydd och privatliv, rätten att bli bortglömd och rätten till tillgång till internet, är alla oupplösligt förenade med begreppet digital identitet.

C. När man väl har erkänt rätten till en digital identitet blir den en oförytterlig rättighet för en person, som unionen har åtagit sig att garantera, oberoende av den berörda partens anknytning till rättssystemet i hans eller hennes ursprungsland.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en lagstiftningsakt som erkänner rätten till en digital identitet och specificera dess innehåll och begränsningar samt skyddsåtgärderna för den, och hur den samspelar med andra grundläggande rättigheter. Parlamentet betonar att rätten till en digital identitet måste erkännas som en grundläggande rättighet för alla människor, och som sådan måste den skyddas genom EU-rätten och beviljas alla som har fått unionsmedborgarskap.

2. Europaparlamentet efterlyser med eftertryck att denna rättighet, som erkänns som en grundläggande rättighet av Europeiska unionen, upprätthålls och skyddas i samband med de pågående förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och ett eventuellt slutgiltigt avtal om detta.

 

Senaste uppdatering: 15 april 2019Rättsligt meddelande