Процедура : 2019/2651(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0239/2019

Внесени текстове :

B8-0239/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.7

Приети текстове :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно делегирания регламент на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Комисия по транспорт и туризъм</Commission>

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: <Depute>Доминик Рике</Depute>


B8‑0239/2019

Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи

(2019/2651(DEA))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2019)1789),

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт[1], и по-специално член 6, параграф 3 от нея,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по транспорт и туризъм,

 като взе предвид член 105, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи (СИТС)[2] е установен риск от фрагментиране на вътрешния пазар в областта на СИТС и че е необходимо да бъдат определени минимални изисквания във връзка със СИТС услугите, за да се гарантира тяхното координирано и последователно внедряване;

Б. като има предвид, че Комисията се възползва от правомощието по силата на Директива 2010/40/ЕС да приеме делегиран акт, за да гарантира съвместимостта, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на СИТС услугите при внедряването и оперативното използване на СИТС услугите в целия Съюз, основани на надеждна и сигурна комуникация;

Б. като има предвид, че съгласно Комисията тя се стреми да насърчава използването на подхода на „хибридна комуникация“, която съчетава два вида технологии — комуникационни технологии с малък обсег на действие и комуникационни технологии с по-голям обсег; като има предвид, че технологията ITS-G5 е избрана за основна отправна точка за внедряването на СИТС в комуникацията с малък обсег на действие;

Г. като има предвид, че при един наистина технологично неутрален подход биха били разглеждани всички съществуващи приложения, използващи клетъчни мрежи, и би била предоставена взаимна оперативна съвместимост на нивото на услугата, което би позволило въвеждането на всички нови технологии в допълнение към ITS-G5;

Д. като има предвид, че чрез изискването относно обратната съвместимост с ITS-G5 Комисията определя ограничения за разработването на новаторски транспортни СИТС решения в цяла Европа;

Е. като има предвид, че делегираният регламент беше предаден официално само няколко дни преди началото на ваканцията на Европейския парламент, а Парламентът разполага с по-малко от два месеца за извършване на контрол за оценка на акта;

1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

[1]  ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.

[2]  Съобщение на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи – крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация