Postup : 2019/2651(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0239/2019

Předložené texty :

B8-0239/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.7

Přijaté texty :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pro dopravu a cestovní ruch</Commission>

Odpovědný poslanec: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů

(2019/2651(DEA))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)1789),

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy1[1], a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

 s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že evropská strategie pro spolupracující inteligentní dopravní systémy (C-ITS)[2] identifikovala riziko roztříštění vnitřního trhu v oblasti C-ITS a potřebu stanovit minimální požadavky pro služby C-ITS, aby se zajistilo jejich koordinované a konzistentní zavádění;

B. vzhledem k tomu, že Komise využila zmocnění podle směrnice 2010/40/EU, k přijetí aktu v přenesené pravomoci, aby zajistila kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu služeb C-ITS během jejich zavádění a provozního využívání na území celé Unie na základě důvěryhodné a bezpečné komunikace;

C. vzhledem k tomu, že Komise se snaží prosadit strategii tzv. hybridní komunikace, která kombinuje dva typy technologií – komunikační technologie krátkého a většího dosahu; vzhledem k tomu, že ITS-G5 byla vybrána jako hlavní reference pro zavádění systému C-ITS v komunikaci krátkého dosahu;

D. vzhledem k tomu, že technicky skutečně neutrální přístup by zohledňoval všechny stávající nasazené technologie, které používají celulární sítě, a zajistil by vzájemnou interoperabilitu na úrovni služeb, jež by umožňovala zavádět  kromě ITS-G5 všechny další nové technologie;

E. vzhledem k tomu, že Komise svým požadavkem na zpětnou kompatibilitu s ITS-G5 omezuje rozvoj inovativních řešení C-ITS na území Evropy;

F. vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci bylo formálně předáno pouze několik dní před zahájením přestávky a že Parlament má méně než dva měsíce na posouzení aktu;

1. vyslovuje námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

[1]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).

[2] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě“, COM(2016) 766 final

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění