Διαδικασία : 2019/2651(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0239/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0239/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 51k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού</Commission>

Αρμόδιος βουλευτής: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών

(2019/2651(DEA))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)1789),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς[1], και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 3,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS)[2] αναγνώρισε ότι η εσωτερική αγορά στον τομέα των C-ITS διατρέχει κίνδυνο κατακερματισμού και ότι είναι αναγκαία η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για τις υπηρεσίες C-ITS ώστε να διασφαλιστεί η συντονισμένη και συνεκτική τους εγκατάσταση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αξιοποίησε την εξουσία που της εκχωρεί η οδηγία 2010/40/ΕΕ και εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών C-ITS κατά την ανάπτυξη και τη λειτουργική χρήση τους σε επίπεδο Ένωσης με βάση την αξιόπιστη και ασφαλή επικοινωνία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιδιώκει να προωθήσει τη χρήση μιας προσέγγισης «υβριδικής επικοινωνίας» που θα συνδυάζει δύο είδη τεχνολογιών: τεχνολογίες επικοινωνίας μικρής εμβέλειας και τεχνολογίες επικοινωνίας μεγαλύτερης εμβέλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιλεγεί το πρότυπο ITS-G5 ως κύριο σημείο αναφοράς για την εγκατάσταση των C-ITS στις επικοινωνίες μικρής εμβέλειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματικά τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση θα συνεκτιμούσε όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και παρέχουν αμοιβαία διαλειτουργικότητα σε επίπεδο υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, επιτρέπουν να εισαχθούν όλες οι νέες τεχνολογίες επιπλέον του ITS-G5·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, με την απαίτηση της οπισθόδρομης συμβατότητας με το ITS-G5, περιορίζει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων C-ITS στον τομέα των μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός διαβιβάστηκε επισήμως λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου διακοπής των δραστηριοτήτων, και ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει λιγότερο από δύο μήνες για να προβεί σε έλεγχο και να αξιολογήσει την πράξη·

1. διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

[1]  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.

[2]  Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου