Menetlus : 2019/2651(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0239/2019

Esitatud tekstid :

B8-0239/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.7

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 125kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3</TitreRecueil>


<Titre>komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transpordi- ja turismikomisjon</Commission>

Vastutav parlamendiliige: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega

(2019/2651(DEA))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2019)1789),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega[1], eriti selle artikli 6 lõiget 3,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A. arvestades, et Euroopa sidusate intelligentsete transpordisüsteemide (C-ITS) strateegias[2] toodi esile siseturu killustumise oht C-ITS-süsteemide valdkonnas ning vajadus kehtestada C-ITS-teenuste miinimumnõuded, et tagada nende kooskõlastatud ja sidus kasutuselevõtt;

B. arvestades, et komisjon kasutas direktiivi 2010/40/EL kohast volitust võtta vastu delegeeritud õigusakt, et tagada kogu ELi hõlmavate, usaldusväärsel ja turvalisel teabevahetusel põhinevate C-ITS-teenuste kasutuselevõtmisel ja kasutamisel C-ITS-teenuste ühilduvus, koostalitlusvõime ja järjepidevus;

C. arvestades, et komisjoni väitel soovib ta edendada nn hübriidsete sidelahenduste käsitlust, mis ühendab endas kaht liiki tehnoloogia – lähitoime- ja kaugsidetehnoloogia; arvestades, et lähitoimetehnoloogia valdkonnas on C-ITS-süsteemide kasutuselevõtu peamiseks aluseks valitud ITS-G5;

D. arvestades, et tõeliselt tehnoloogianeutraalse käsitluse korral võetaks arvesse kõiki mobiilsidevõrkude praeguseid kasutusviise ja tagataks teenuste tasandil vastastikune koostalitlusvõime, mis võimaldaks lisaks ITS-G5-le kasutusele võtta kõiki uusi tehnoloogiaid;

E. arvestades, et ITS-G5ga tagasiühilduvuse nõudega seab komisjon kogu Euroopas piirangud innovaatiliste C-ITS-transpordilahenduste väljatöötamisele;

F. arvestades, et delegeeritud määrus edastati ametlikult vaid mõned päevad enne parlamenditöö vaheaega ja Euroopa Parlamendile jääb õigusakti hindamiseks vähem kui kaks kuud;

1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.

[2] Komisjoni 30. novembri 2016. aasta teatis „Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa

strateegia – samm koostoimelise, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse tagamise suunas“ (COM(2016)0766).

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2019Õigusalane teave