Menettely : 2019/2651(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0239/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0239/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.7

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta 13. maaliskuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Liikenne- ja matkailuvaliokunta</Commission>

Asiasta vastaava jäsen: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta 13. maaliskuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta

(2019/2651(DEA))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)1789),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

 ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU[1] ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että eurooppalaisessa yhteistoiminnallisen älyliikennejärjestelmän (C‑ITS) strategiassa[2] pidettiin vaarana, että sisämarkkinat pirstoutuvat C-ITS:n alalla, ja tarpeellisena, että C-ITS-palveluille asetetaan vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan varmistaa niiden koordinoitu ja johdonmukainen käyttöönotto;

B. ottaa huomioon, että komissio käytti direktiivin 2010/40/EU mukaista valtuutusta antaa delegoitu säädös, jotta luotettavan ja turvallisen viestinnän pohjalta voidaan varmistaa C-ITS-palvelujen yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus unionin laajuisten C‑ITS-palvelujen käyttöönotossa ja operatiivisessa käytössä;

C. ottaa huomioon, että komission mukaan se pyrkii edistämään ”hybridiviestintä-lähestymistapaa”, jossa yhdistyy kaksi teknologiatyyppiä: lyhyen kantaman viestintäteknologiat ja pidemmän kantaman viestintäteknologiat; ottaa huomioon, että ITS-G5 on valittu keskeiseksi viitejärjestelmäksi C-ITS:n lyhyen kantaman viestinnän käytön osalta;

D. ottaa huomioon, että aidosti teknologianeutraalilla lähestymistavalla voitaisiin tarkastella kaikkia soluverkkoja käyttäviä nykyisiä järjestelmiä ja sallia palvelujen tasolla vastavuoroinen yhteentoimivuus, joka mahdollistaa ITS-G5:n lisäksi kaikkien uusien teknologioiden kokeilun;

E. ottaa huomioon, että jos komissio vaatii aiempien järjestelmien yhteensopivuutta ITS‑G5:n kanssa, se rajoittaa innovatiivisten C-ITS-liikenneratkaisujen kehittämistä kaikkialla Euroopassa;

F. ottaa huomioon, että delegoitu asetus toimitettiin virallisesti vain muutamaa päivää ennen lomakauden alkamista ja että parlamentilla on vähemmän kuin kaksi kuukautta aikaa arvioida säädöstä;

1. vastustaa komission delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

 

[1]  EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.

[2]  30. marraskuuta 2016 annettu komission tiedonanto ”Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten – ensimmäinen virstanpylväs matkalla kohti vuorovaikutteista, verkkoon liitettyä ja automatisoitua liikkumista” (COM(2016)0766).

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus