Procedūra : 2019/2651(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0239/2019

Pateikti tekstai :

B8-0239/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.7

Priimti tekstai :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporto ir turizmo komitetas</Commission>

Atsakingas narys: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo

(2019/2651(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2019)1789),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos[1], ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A. kadangi Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (S-ITS) strategijoje[2] įvardyta vidaus rinkos S-ITS srityje susiskaldymo rizika ir būtinybė nustatyti minimalius S-ITS paslaugų reikalavimus, kad būtų užtikrintas suderintas ir nuoseklus diegimas;

B. kadangi Komisija pasinaudojo Direktyvoje 2010/40/ES numatytu įgaliojimu priimti deleguotąjį aktą S-ITS paslaugų suderinamumui, sąveikumui ir tęstinumui užtikrinti vykstant Sąjungos masto S-ITS paslaugų diegimo ir naudojimo procesui, grindžiamam patikima ir saugia komunikacija;

C. kadangi, pasak Komisijos, ji siekia skatinti vadovautis mišriojo ryšio principu, kuriuo yra derinamos dviejų tipų – trumpojo nuotolio ryšio ir ilgesniojo nuotolio ryšio technologijos; kadangi pagrindine S-ITS diegimo trumpojo nuotolio ryšio srityje nuoroda buvo pasirinktos ITS-G5 priemonės;

D. kadangi vadovaujantis išties technologiškai neutraliu požiūriu būtų svarstomi visi esami diegimo variantai naudojant judriojo ryšio tinklus ir užtikrinamas abipusis sąveikumas paslaugų lygmeniu, be ITS-G5 leidžiant naudoti visas naujas technologijas;

E. kadangi Komisija, taikydama atgalinio suderinamumo su ITS-G5 reikalavimą, nustato inovatyvių S-ITS sprendimų vystymo visoje Europoje ribas;

F. kadangi deleguotasis reglamentas buvo oficialiai perduotas likus tik keletui dienų iki darbo pertraukos laikotarpio, ir Parlamentas turi mažiau nei du mėnesius patikrinimui atlikti ir aktui įvertinti;

1. pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

[1]  OL L 207, 2010 8 6, p. 1.

[2] 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatas „Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija – svarbus žingsnis į sąveikųjį, susietąjį ir automatizuotą judumą“ (COM(2016)0766),

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas