Procedūra : 2019/2651(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0239/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0239/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.7

Pieņemtie teksti :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0239/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 50k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu,</TitreRecueil>


<Titre>par Komisijas 2019. gada 13. marta deleģēto regulu, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporta un tūrisma komiteja</Commission>

Atbildīgais deputāts: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8-0239/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2019. gada 13. marta deleģēto regulu, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES

(2019/2651(DEA))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2019)1789),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem[1] un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu,

A. tā kā Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu (S-ITS) stratēģijā[2] tika apzināts iekšējā tirgus sadrumstalošanās risks S-ITS jomā un vajadzība noteikt minimālās prasības par S-ITS pakalpojumiem, lai tie tiktu ieviesti koordinēti un saskanīgi;

B. tā kā Komisija ir izmantojusi Direktīvā 2010/40/ES paredzētās pilnvaras pieņemt deleģētu aktu, lai nodrošinātu S-ITS pakalpojumu savietojamību, sadarbspēju un nepārtrauktību tādu Savienības mēroga S-ITS pakalpojumu ieviešanā un izmantošanā, kas balstīti uz uzticamu un drošu komunikāciju;

C. tā kā saskaņā ar Komisijas norādīto tās mērķis ir veicināt “hibrīdsakaru pieeju”, kas apvieno divu veidu tehnoloģijas — maza darbības attāluma un lielāka darbības attāluma sakaru tehnoloģijas; tā kā par galveno references punktu S-ITS ieviešanā maza darbības attāluma sakaru gadījumā ir izraudzīts ITS-G5;

D. tā kā tehnoloģiski patiešām neitrāla pieeja nozīmētu ņemt vērā visus ieviestos pakalpojumus, kas izmanto mobilo sakaru tīklus, un nodrošināt sadarbspēju pakalpojumu līmenī, ļaujot līdzās ITS-G5 ieviest visas jaunās tehnoloģijas;

E. tā kā Komisija nosaka ierobežojumus inovatīvu transporta S-ITS risinājumu ieviešanai Eiropā, paredzot prasību par atpakaļsaderību ar ITS-G5;

F. tā kā deleģētā regula oficiāli tika nosūtīta tikai dažas dienas pirms pārtraukuma sākuma un Parlamentam bija mazāk nekā divi mēneši laika izskatīt šo aktu, lai to novērtētu,

1. izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

[1]  OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.

[2]  Komisijas 2016. gada 30. novembra paziņojums “Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija — liels solis ceļā uz sadarbīgu, satīklotu un automatizētu pārvietošanos” (COM(2016)0766).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums