Procedura : 2019/2651(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0239/2019

Teksty złożone :

B8-0239/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.7

Teksty przyjęte :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 51k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Komisja Transportu i Turystyki</Commission>

Poseł odpowiedzialny: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych

(2019/2651(DEA))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2019)1789),

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu[1], w szczególności jej art. 6 ust. 3,

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Transportu i Turystyki,

 uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS)[2] wykazano ryzyko fragmentacji rynku wewnętrznego w dziedzinie C-ITS oraz konieczność ustanowienia minimalnych wymogów dotyczących usług C-ITS w celu zapewnienia ich skoordynowanego i spójnego wdrażania;

B. mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą 2010/40/UE Komisja skorzystała z uprawnienia do przyjęcia aktu delegowanego w celu zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości usług C-ITS przy wdrażaniu i eksploatacji ogólnounijnych usług C-ITS w oparciu o zaufaną i bezpieczną komunikację;

C. mając na uwadze, że Komisja twierdzi, iż stara się promować stosowanie podejścia opartego na „komunikacji hybrydowej”, łączącego w sobie dwa rodzaje technologii: technologie komunikacyjne krótkiego zasięgu i technologie komunikacyjne o zasięgu dłuższym; mając na uwadze, że ITS-G5 został wybrany jako główny punkt odniesienia dla wdrażania C-ITS w komunikacji krótkiego zasięgu;

D. mając na uwadze, że prawdziwie neutralne technologicznie podejście uwzględniałoby wszelkie obecne zastosowania z wykorzystaniem sieci komórkowych oraz zapewniałoby wzajemną interoperacyjność na poziomie usług, co pozwoliłoby na wprowadzenie wszystkich nowych technologii obok ITS-G5;

E. mając na uwadze, że Komisja, poprzez wprowadzenie wymogu zgodności wstecznej z ITS-G5, wprowadza ograniczenia dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie C-ITS w całej Europie;

F. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane zostało formalnie przekazane zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem przerwy w pracach, i Parlament ma niecałe dwa miesiące na przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny tego aktu;

1. wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

[1]  Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1.

[2]  Komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2016 r. pt. „Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych – ważny krok w kierunku mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych” (COM(2016)0766).

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019Informacja prawna