Postup : 2019/2651(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0239/2019

Predkladané texty :

B8-0239/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.7

Prijaté texty :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o delegovanom nariadení Komisie z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Výbor pre dopravu a cestovný ruch</Commission>

Zodpovedná poslankyňa: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov

(2019/2651(DEA))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)1789),

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy[1], a najmä na jej článok 6 ods. 3,

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

 so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A. keďže v rámci európskej stratégie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (IDS)[2] sa zistilo riziko fragmentácie vnútorného trhu v oblasti kooperatívnych IDS a poukázalo na potrebu stanoviť minimálne požiadavky na služby kooperatívnych IDS, aby sa zabezpečilo ich koordinované a jednotné zavádzanie;

B. keďže Komisia využila splnomocnenie podľa smernice 2010/40/EÚ na prijatie delegovaného aktu, aby zabezpečila kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu služieb kooperatívnych IDS pri zavádzaní a prevádzkovom používaní služieb kooperatívnych IDS na celom území Únie na základe dôveryhodnej a bezpečnej komunikácie;

C. keďže Komisia sa podľa vlastných slov snaží presadzovať využívanie „prístupu hybridnej komunikácie“, ktorý spočíva v kombinácii dvoch typov technológií: komunikačných technológií s krátkym dosahom a komunikačných technológií s väčším dosahom; keďže norma ITS-G5 bola zvolená ako hlavná referencia pre zavádzanie kooperatívnych IDS v komunikácii s krátkym dosahom;

D. keďže skutočne technologicky neutrálny prístup by zohľadňoval všetky existujúce zavedené systémy, ktoré využívajú mobilné siete, a umožňoval vzájomnú interoperabilitu na úrovni služieb, vďaka čomu by bolo možné popri ITS-G5 zaviesť všetky ďalšie nové technológie;

E. keďže Komisia prostredníctvom požiadavky na spätnú kompatibilitu s ITS-G5 obmedzuje vývoj inovačných riešení kooperatívnych IDS v celej Európe;

F. keďže delegované nariadenie bolo formálne zaslané len niekoľko dní pred začiatkom obdobia pracovného útlmu a Parlament má na preskúmanie aktu menej ako dva mesiace;

1. vznáša námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

[1]  Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.

[2]   Oznámenie Komisie z 30. novembra 2016 s názvom Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy – míľnik na ceste ku kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobilite (COM(2016)0766).

Posledná úprava: 12. apríla 2019Právne oznámenie