Förfarande : 2019/2651(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0239/2019

Ingivna texter :

B8-0239/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.7

Antagna texter :


<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0239/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om kommissionens delegerade förordning av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem</Titre>

<DocRef>(2019/2651(DEA))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Utskottet för transport och turism</Commission>

Ansvarig ledamot: <Depute>Dominique Riquet</Depute>


B8‑0239/2019

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem

(2019/2651(DEA))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2019)1789),

 med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag[1], särskilt artikel 6.3,

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för transport och turism,

 med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I den europeiska strategin för samverkande intelligenta transportsystem (samverkande ITS)[2] fastställes att det finns en risk för splittring på den inre marknaden för samverkande ITS, och man lade därför fast minimikrav för samverkande ITS-tjänster i syfte att se till att de införs på ett samordnat och konsekvent sätt.

B. Kommissionen använde bemyndigandet i direktiv 2010/40/EU för att anta en delegerad akt i syfte att nå kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet för samverkande ITS-tjänster med avseende på införande och operativ användning av unionsövergripande samverkande ITS-tjänster som bygger på tillförlitlig och säker kommunikation.

C. Kommissionen uppger att den vill främja användningen av en ”hybridkommunikationsmetod”, som kombinerar två typer av teknik: teknik för kortdistanskommunikation och teknik för långdistanskommunikation. ITS-G5 har valts ut som den viktigaste referenspunkten för användningen av samverkande ITS inom kortdistanskommunikation.

D. För att nå verklig teknikneutralitet bör all befintlig användning som inbegriper mobilnät utredas, och genom ömsesidig driftskompatibilitet för tjänsterna ska det vara möjligt att inte bara införa ITS-G5 utan även all annan ny teknik.

E. Genom kravet på bakåtkompatibilitet med ITS-G5 hämmar kommissionen utvecklingen av innovativa lösningar för samverkande ITS inom transportbranschen i hela Europa.

F. Den delegerade förordningen översändes formellt endast några få dagar innan uppehållet och parlamentet har mindre än två månader på sig att utvärdera rättsakten.

1. Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

[1]  EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.

[2]  Kommissionens meddelande av den 30 november 2016 om en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem, en milstolpe mot samverkande, uppkopplad och automatiserad rörlighet (COM(2016)0766).

Senaste uppdatering: 12 april 2019Rättsligt meddelande