Menetlus : 2019/2698(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0240/2019

Esitatud tekstid :

B8-0240/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0408

<Date>{11/04/2019}11.4.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0240/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 51k

<TitreType>ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklitele 212 ja 214</TitreRecueil>


<Titre>parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2698(RSO))</DocRef>


<Commission>Esimeeste konverents</Commission>


B8-0240/2019

Euroopa Parlamendi otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta

(2019/2698(RSO))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

 võttes arvesse Euroopa Liidu assotsieerimis-, koostöö- ja muid lepinguid kolmandate riikidega,

 võttes arvesse kodukorra artikleid 212 ja 214,

A. soovides tugevdada parlamentaarset demokraatiat pideva parlamentidevahelise dialoogi abil,

1. otsustab määrata parlamentidevaheliste delegatsioonide arvu ja nende piirkondliku rühmitamise kindlaks järgmiselt:

a) Euroopa, Lääne-Balkani riigid ja Türgi

delegatsioonid:

 ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

 ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

b) Venemaa ja idapartnerluse riigid

delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

delegatsioon ELi–Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

delegatsioon ELi–Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

delegatsioon ELi–Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi–Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi–Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

c) Magribi riigid, Mašriki riigid, Iisrael ja Palestiina

delegatsioonid suhtlemiseks:

 Iisraeliga

 Palestiinaga

 Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides

 Mašriki riikidega

d) Araabia poolsaare riigid, Iraak ja Iraan

delegatsioonid suhtlemiseks:

 Araabia poolsaare riikidega

 Iraagiga

 Iraaniga

e) Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika

delegatsioonid suhtlemiseks:

 Ameerika Ühendriikidega

 Kanadaga

 Brasiilia Liitvabariigiga

 Kesk-Ameerika riikidega

 Andide Ühenduse riikidega

 Mercosuri riikidega

delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis

f) Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riigid

delegatsioonid suhtlemiseks:

 Jaapaniga

 Hiina Rahvavabariigiga

 Indiaga

 Afganistaniga

 Lõuna-Aasia riikidega

 Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN)

 Korea poolsaare riikidega

 Austraalia ja Uus-Meremaaga

delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani, ELi–Usbekistani ja ELi–Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

g) Aafrika

delegatsioonid suhtlemiseks:

 Lõuna-Aafrika Vabariigiga

 Üleaafrikalise Parlamendiga

h) Mitmepoolsed assambleed

delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks;

2. otsustab, et majanduspartnerluslepingute alusel loodud parlamendikomisjonidesse valitakse liikmed ainult rahvusvahelise kaubanduse komisjonist ja arengukomisjonist, millega tagatakse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kui vastutava komisjoni juhtrolli säilimine, ning tegevust tuleks aktiivselt kooskõlastada AKV–ELi parlamentaarse ühisassambleega;

3. otsustab, et Vahemere Liidu, Euroopa – Ladina-Ameerika ja Euronesti parlamentaarsetesse assambleedesse valitakse liikmed ainult assambleega hõlmatud kahepoolsetest või allpiirkondade delegatsioonidest;

4. otsustab, et NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks loodud delegatsiooni valitakse liikmed ainult julgeoleku ja kaitse allkomisjonist;

5. otsustab, et delegatsioonide juhtide konverents peaks koostama kuuekuulise töökalendri projekti pärast konsulteerimist väliskomisjoni, arengukomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga. See projekt tuleks koostada tihedas koostöös komisjonide esimeeste konverentsi koostatava komisjonide delegatsioonide kuuekuulise töökalendriga, võttes arvesse ka demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma iga-aastast tööprogrammi, et tagada ühtne lähenemisviis. Seejärel esitatakse see ühine kuuekuulise töökalendri projekt kinnitamiseks esimeeste konverentsile. Esimeeste konverents võib esitatud töökalendri projekti muuta, et reageerida poliitilistele sündmustele ja tagada kõigi parlamendi välistegevuste sidusus;

6. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi nimel tohivad tegutseda ja parlamendi ametlikke seisukohti esindada ainult esimeeste konverentsi poolt nõuetekohaselt volitatud ametlikud delegatsioonid;

7. otsustab, et fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed määravad igasse delegatsiooni alalised asendajad ja nende arv ei või olla suurem kui täisliikmete arv, kes esindavad fraktsioone või fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeid;

8. otsustab, et alaliste parlamentidevaheliste delegatsioonide täisliikmetel on õigus osaleda parlamentidevahelistel kohtumistel väljaspool parlamendi töökohti. Kui täisliikmel ei ole võimalik sõita, võib teda asendada üks selle fraktsiooni nimetatud alalistest asendusliikmetest, mille koosseisu täisliige kuulub, või kui asendusliikmel ei ole võimalik sõita, võib teda asendada parlamentidevahelise assamblee delegatsiooni liige, kelle on nimetanud fraktsioon, mille koosseisu täisliige kuulub. Kui parlamentidevahelise assamblee delegatsiooni liikmel pole võimalik sõita, võivad osaleda väliskomisjoni, arengukomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liikmed;

9. on seisukohal, et enne parlamentidevahelist kohtumist partneritega (parlamentaarne stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee, parlamentaarne ühiskomisjon, parlamentaarne assotsieerimiskomitee, parlamentaarne koostöökomisjon, parlamentidevaheline kohtumine jne) või enne mis tahes delegatsiooni lähetamist peaks toimuma tihe konsultatsioon asjaomas(t)e komisjoni(de)ga võimalikel poliitilistel teemadel või seadusandliku kontrolli küsimustes, mida delegatsioonil tuleks käsitleda kohtumistel asjaomase riigi partneritega;

10. püüab praktilisel tasandil tagada, et üks või mitu komisjoni raportööri või esimeest võivad samuti osa võtta delegatsioonide, parlamentaarsete ühiskomisjonide, parlamentaarsete koostöökomisjonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede tööst, ning otsustab ühtlasi, et president annab asjaomaste delegatsiooni ja komisjoni esimeeste ühisel taotlusel loa seda liiki lähetusteks;

11. otsustab, et käesolev otsus jõustub parlamendi üheksanda koosseisu esimesel osaistungjärgul;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele.

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2019Õigusalane teave