<Date>{07/05/2019}7.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0264/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 48k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om bevarande av det europeiska religiösa arvet</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B8‑0264/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om bevarande av det europeiska religiösa arvet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

 med beaktande av Unescos (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv,

 med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings rekommendation nr 2038 (2014),

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Omkring hälften av de kultur- och naturarv som förtecknas på Unescos världsarvslista finns i Europa[1]. Bland dessa finns framför allt många katedraler. Enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen 466 från december 2017 ansåg 84 % av de svarande att kulturarvet var viktigt för dem personligen[2], och enligt en undersökning som gjordes 2014 av föreningen ”Future for Religious Heritage” ansåg 4 av 5 av de tillfrågade att religiösa byggnader var betydelsefulla[3].

B. Enligt det franska observatoriet för kulturarv hotas 500 franska religiösa byggnader att förfalla, medan omkring 5 000 byggnader redan har förfallit. Enligt tidningen Le Figaro utgör det religiösa arvet mer än två tredjedelar av projekten för stiftelsen ”Fondation du patrimoine”[4].

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stärka EU:s insatser för att bevara det religiösa arvet, särskilt det kristna arvet, med full respekt för medlemsstaternas befogenheter.

Senaste uppdatering: 20 maj 2019Rättsligt meddelande