<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно въвеждането на преподаване на играта на дама в училище</Titre>


<Depute>Стефано Маулу</Depute>


B8‑0265/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на преподаване на играта на дама в училище

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 6 и 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид въпрос E-000860/2018,

 като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че играта на дама е достъпна за децата от всяка социална група, и може да подпомогне социалното сближаване и да допринесе за постигането на цели на политиката, например социалната интеграция, борбата с дискриминацията, намаляването на престъпността и борбата срещу различни зависимости;

Б. като има предвид, че Европейската комисия вече е признала потенциала на играта на дама в образованието, по-специално по отношение на развиването на концентрация, търпение и постоянство, креативност, интуиция и памет при децата, както и като има предвид, че транснационалните проекти, свързани с играта на дама от образователна или спортна гледна точка, са допустими за финансиране от програмата „Еразъм +“;

1. призовава за въвеждането на програма „Дама в училище“ в образователните системи на държавите членки;

2. призовава Комисията в предстоящото си съобщение относно спорта да обърне дължимото внимание на програмата „Дама в училище“ и да осигури достатъчно финансиране за нея от 2020 г. нататък;

3. призовава Комисията да отчете резултатите от всякакви проучвания относно въздействието на тази програма върху развитието на децата.

Последно осъвременяване: 27 май 2019 г.Правна информация