<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 133</TitreRecueil>


<Titre>om indførelse af undervisning i dam i skolen</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af undervisning i dam i skolen

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 6 og 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forespørgsel E-000860/2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at damspillet er tilgængeligt for børn fra alle sociale grupper og kan bidrage til social samhørighed og til opfyldelsen af strategiske mål såsom social integration, bekæmpelse af forskelsbehandling, nedbringelse af kriminalitetsraten og bekæmpelse af forskellige former for afhængighed;

B. der henviser til, at Kommissionen allerede har anerkendt damspillets undervisningsmæssige potentiale, især med hensyn til at udvikle børns koncentrationsevne, tålmodighed og vedholdenhed, kreativitet, intuition og hukommelse, og til, at tværnationale projekter, hvor dam anvendes inden for uddannelse og sport, er berettigede til at modtage støtte fra programmet Erasmus+;

1. opfordrer til indførelse af programmet "Dam i Skolen" i medlemsstaternes uddannelsessystemer;

2. opfordrer Kommissionen til i sin kommende meddelelse om sport at tage hensyn til programmet "Dam i Skolen" i fornødent omfang og garantere en tilstrækkelig finansiering af det fra 2020 og frem;

3. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til resultaterne af alle undersøgelser af dette programs indvirkning på børns udvikling.

Seneste opdatering: 23. maj 2019Juridisk meddelelse