<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 120kWORD 47k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le múineadh táiplise a thabhairt isteach i scoileanna</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le múineadh táiplise a thabhairt isteach i scoileanna

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagail 6 agus 165 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do cheist E-000860/2018,

 ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur cluiche do leanaí ó gach grúpa sóisialta í an táiplis agus gur féidir léi rannchuidiú le comhtháthú sóisialta agus le gnóthú cuspóirí straitéiseacha amhail lánpháirtiú sóisialta, an comhrac i gcoinne an idirdhealaithe, laghdú ar an ráta coireachta agus an comhrac i gcoinne cineálacha éagsúla andúile;

B. de bhrí go bhfuil an tairbhe a d’fhéadfadh teacht as an táiplis san oideachas aitheanta cheana ag an gCoimisiún Eorpach, go háirithe ó thaobh aird, foighne agus diongbháilteacht, cruthaitheacht, iomas agus cuimhne a fhorbairt i leanaí, agus go bhfuil tionscadail trasnáisiúnta a bhaineann le táiplis ó thaobh oideachais agus spóirt incháilithe do chistiú faoi chlár Erasmus+;

1. á éileamh go ndéanfaí an clár ‘Táiplis ar scoil’ a thabhairt isteach i gcórais oideachais na mBallstát;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún, sa chéad teachtaireacht eile uaidh maidir le spórt, an aird is gá a thabhairt ar an gclár ‘Táiplis ar scoil’ agus cistiú leormhaith a áirithiú dó ón mbliain 2020 ar aghaidh;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún torthaí aon staidéir i dtaca le héifeachtaí an chláir sin ar fhorbairt leanaí a chur san áireamh.

An nuashonrú is déanaí: 3 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil