<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o zavedení výuky hry dáma na školách</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zavedení výuky hry dáma na školách

Európsky parlament,

 so zreteľom na články 6 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na otázku E-000860/2018,

 so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže dáma je hrou prístupnou pre deti každej sociálnej skupiny a môže podporiť sociálnu súdržnosť a prispieť k dosiahnutiu strategických cieľov, ako je sociálna integrácia, boj proti diskriminácii, znižovanie miery kriminality a boj proti rozličným závislostiam;

B. keďže Európska komisia už uznala potenciál hry dáma vo vzdelávaní, najmä pokiaľ ide o rozvoj koncentrácie, trpezlivosti, vytrvalosti, kreatívnosti, intuície a pamäti u detí, a keďže nadnárodné projekty, ktoré zahŕňajú hru dáma zo vzdelávacieho alebo športového hľadiska, sú oprávnené na financovanie v rámci programu Erasmus +;

1. žiada o zahrnutie programu „Dáma na školách“ do vzdelávacích systémov členských štátov;

2. vyzýva Komisiu, aby vo svojom pripravovanom oznámení o športe venovala náležitú pozornosť programu „Dáma na školách“ a aby naň počnúc rokom 2020 zabezpečila dostatočné finančné prostriedky;

3. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila výsledky všetkých uskutočnených štúdií o vplyvoch tohto programu na vývoj detí;

Posledná úprava: 3. júna 2019Právne oznámenie