<Date>{06/05/2019}6.5.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0265/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om införande av damspel i skolundervisningen</Titre>


<Depute>Stefano Maullu</Depute>


B8‑0265/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om införande av damspel i skolundervisningen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 6 och 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av den skriftliga frågan Ε-000860/2018,

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Dam är ett spel som är tillgängligt för barn från alla samhällsgrupper och som kan bidra till social sammanhållning och till att uppnå sådana strategiska mål som social integration, bekämpning av diskriminering, minskning av antalet brott och bekämpning av olika former av missbruk.

B. Europeiska kommissionen har redan insett den roll som damspelet kan ha i undervisningen, i synnerhet när det gäller att utveckla barnens koncentrationsförmåga, tålamod och uthållighet, kreativitet, intuition och minnesförmåga. Transnationella projekt som inbegriper damspel i undervisnings- och idrottssyfte kan beviljas finansiering inom ramen för programmet Erasmus+.

1. Europaparlamentet begär att programmet ”Damspel i skolan” ska införas i medlemsstaternas utbildningssystem.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt nästa meddelande om idrott fästa nödvändig uppmärksamhet vid programmet ”Damspel i skolan” och se till att programmet får tillräcklig finansiering från och med 2020.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta resultaten från alla studier om programmets inverkan på barns utveckling.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande