Διαδικασία : 2019/2689(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0001/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0001/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2019 - 13.1
CRE 03/07/2019 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0001

<Date>{01/07/2019}1.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0001/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών</Titre>

<DocRef>(2019/2689(RSO))</DocRef>


<Commission>Διάσκεψη των Προέδρων</Commission>


B9‑0001/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών

(2019/2689(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 206 του Κανονισμού του,

1. αποφασίζει να ορίσει την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών και των υποεπιτροπών ως εξής:

 I. Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων: 71 μέλη,

 II. Επιτροπή Ανάπτυξης: 26 μέλη,

 III. Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: 41 μέλη,

 IV. Επιτροπή Προϋπολογισμών: 41 μέλη,

 V. Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: 30 μέλη,

 VI. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής: 60 μέλη,

 VII. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: 55 μέλη,

 VIII. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων: 76 μέλη,

 IX. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας: 72 μέλη,

 X. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: 45 μέλη,

 XI. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού: 49 μέλη,

 XII. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: 43 μέλη,

 XIII. Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου: 48 μέλη,

 XIV. Επιτροπή Αλιείας: 28 μέλη,

 XV. Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας: 31 μέλη,

 XVI. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων: 25 μέλη,

 XVII. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: 68 μέλη,

 XVIII. Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων: 28 μέλη,

 XIX. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: 35 μέλη,

 XX. Επιτροπή Αναφορών: 35 μέλη,

 Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 30 μέλη,

 Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: 30 μέλη.

2. αποφασίζει, σε συνάρτηση με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη σύνθεση των προεδρείων επιτροπών, ότι τα εν λόγω προεδρεία μπορούν να αποτελούνται από τέσσερις αντιπροέδρους κατ’ ανώτατο όριο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

[1]  ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 160.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου