<Date>{15/02/2019}15.2.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0002/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>raviplaani järgimise Euroopa päeva kehtestamise kohta</Titre>


<Depute>Aldo Patriciello, Salvatore Cicu, Raffaele Fitto, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Giovanni La Via, Francis Zammit Dimech, Lorenzo Cesa, Antonio Panzeri, David‑Maria Sassoli, Mercedes Bresso, Luigi Morgano, Theresa Griffin, Alessandra Mussolini, José Inácio Faria, Elena Gentile, Patrizia Toia, Pina Picierno, Remo Sernagiotto, Georgios Epitideios, Lara Comi, Pavel Svoboda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alberto Cirio, Massimiliano Salini, Innocenzo Leontini, Oscar Lancini, Romana Tomc, Rolandas Paksas, Adina‑Ioana Vălean, Brando Benifei, Daniele Viotti, Anna Záborská</Depute>


B9‑0002/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek raviplaani järgimise Euroopa päeva kehtestamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8, 9 ja 168,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 35,

 võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) aruannet pikaajaliste raviplaanide järgimise ja sekkumise vajalikkuse kohta[1],

 võttes arvesse raviplaani järgimise Euroopa hartat[2],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et hiljutised demograafilised suundumused kujutavad endast tervishoiusüsteemide jaoks väljakutset, kuna kasvab niisuguste eakate kodanike osakaal, kes peavad silmitsi seisma komorbiidsuse ja krooniliste haigustega[3];

B. arvestades, et raviplaani puudulikul järgimisel on lisaks patsientide elukvaliteedi halvendamisele (kuna see suurendab soovimatute nähtude esinemise ja haiglaravi vajalikkuse ohtu) ka olulised majanduslikud tagajärjed ning see on tänapäeval tegelikkuses üks peamisi tarbetute tervishoiukulude põhjuseid[4];

1. palub, et kehtestataks raviplaani järgimise Euroopa päev, et suurendada teadlikkust raviplaani puuduliku järgimise kahjulikust mõjust ning sellest, milliseid eeliseid annab kvaliteetse ja isikustatud tervishoiuteenuse keskse elemendina raviplaani ulatuslikum järgimine.

Viimane päevakajastamine: 30. juuli 2019Õigusalane teave