Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0040/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0040/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 48k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας με σκοπό την υποβολή γραπτής δήλωσης στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (υπόθεση G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2019

B9‑0040/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά  με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας με σκοπό την υποβολή γραπτής δήλωσης στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (υπόθεση G3/19)

(2019/2800(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2012, σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας[2],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με την έννομη προστασία των εφευρέσεων βιοτεχνολογίας[3], και ιδίως το άρθρο 4, το οποίο ορίζει ότι τα προϊόντα από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2016, για ορισμένα άρθρα της οδηγίας 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων[4],

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ), της 5ης Οκτωβρίου 1973, και ιδίως το άρθρο 53 στοιχείο β),

 έχοντας υπόψη τους κανόνες εφαρμογής της ΣΕΔΕ και ιδίως το άρθρο 26, το οποίο ορίζει ότι, για αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, η οδηγία 98/44/ΕΚ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο ερμηνείας,

 έχοντας υπόψη της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 29ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση των άρθρων 27 και 28 των κανόνων εφαρμογής της ΣΕΔΕ (CA/D 6/17)[5],

 έχοντας υπόψη την παραπομπή πολλών ερωτήσεων που αφορούν την απόφαση T1063/18 του τεχνικού συμβουλίου προσφυγών 3.3.04 του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) της 5ης Δεκεμβρίου 2018 στο διευρυμένο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ, από τον πρόεδρο του ΕΓΔΕ[6],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό υλικό, περιλαμβανομένων των φυτικών χαρακτηριστικών, είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων εντός του τομέα βελτίωσης φυτικών ποικιλιών, και για την παροχή περισσότερων ευκαιριών για τις ΜΜΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας συνιστούν σημαντικά μέσα προστασίας των οικονομικών κινήτρων για την ανάπτυξη νέων φυτικών προϊόντων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα που προέρχονται από συμβατική βελτίωση φυτικών ποικιλιών ή για γενετικό υλικό που είναι απαραίτητο για συμβατική βελτίωση φυτικών ποικιλιών μπορούν να υπονομεύσουν την εξαίρεση που εισάγουν το άρθρο 53 στοιχείο β) της ΣΕΔΕ και το άρθρο 4 της οδηγίας 98/44/ΕΚ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των φυτών αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που εφαρμοζόταν ανέκαθεν από τους γεωργούς και τις γεωργικές κοινότητες στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων, και ότι η απρόσκοπτη χρήση των ποικιλιών που δεν κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και των μεθόδων βελτίωσης είναι σημαντική για τη γενετική ποικιλομορφία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και ιδιαίτερα για τη γενετική μηχανική, αλλά ότι - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2016 - δεν ήταν πρόθεση του νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντων τα οποία λαμβάνονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα στην ΣΕΔΕ κράτη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους όσον αφορά την ανασφάλεια δικαίου που προκαλείται από την απόφαση Τ 1063/18[7] της 5ης Δεκεμβρίου 2018, με την οποία το τεχνικό συμβούλιο αποφάσισε ότι ο κανόνας εφαρμογής 28 παράγραφος 2 πρέπει να θεωρηθεί άκυρος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή παραπέμφθηκε στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του ΕΓΔΕ από τον Πρόεδρο του ΕΓΔΕ κατά την 159η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2019·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες αιτήσεις που αφορούν προϊόντα που προέρχονται από ουσιαστικά βιολογικές διεργασίες αναμένουν απόφαση του ΕΓΔΕ, αφήνοντας τους αιτούντες, καθώς και όσους θα επηρεαστούν από αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στην απόλυτη ανάγκη μιας νομικά δεσμευτικής απόφασης σχετικά με την εγκυρότητα του άρθρου 28 παράγραφος 2)·

1. επαναλαμβάνει την ένστασή του στη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όταν πρόκειται για φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία εισάγονται σε νέες ποικιλίες μέσω καθαρά βιολογικών μεθόδων όπως η διασταύρωση και η επιλογή·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν τη νομική σαφήνεια όσον αφορά την απαγόρευση της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το ΕΓΔΕ προϊόντων που προέρχονται από ουσιαστικά βιολογικές διεργασίες·

3. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει γραπτή δήλωση στη Γραμματεία του Διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ έως την 1η Οκτωβρίου 2019 για να προστατεύσει την καινοτόμο ικανότητα του ευρωπαϊκού φυτοκομικού τομέα και το γενικό δημόσιο συμφέρον και να διευκρινίσει ότι δεν ήταν ποτέ την πρόθεση των συννομοθετών να επιτρέπουν τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φυσικά χαρακτηριστικά που εισάγονται στα φυτά μέσω ουσιαστικά βιολογικών διεργασιών όπως η διασταύρωση και η επιλογή·

4. καλεί το Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του ΕΓΔΕ να διευκρινίσει τη θέση του σχετικά με την εγκυρότητα του άρθρου 28 παράγραφος 2 απαντώντας στις ερωτήσεις που του υπέβαλε ο Πρόεδρος του ΕΓΔΕ·

5. καλεί το Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών να επιβεβαιώσει ότι όσον αφορά το άρθρο 164, παράγραφος 2, της ΣΕΔΕ, η έννοια και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 53 της ΣΕΔΕ μπορούν να αποσαφηνιστούν στους κανονισμούς εφαρμογής της ΣΕΔΕ, χωρίς αυτή η διευκρίνιση να περιορίζεται a priori από την ερμηνεία του άρθρου σε προγενέστερες αποφάσεις των επιτροπών προσφυγών ή του  Διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών·

6. καλεί το Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών να επιβεβαιώσει ότι ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυτών που παράγονται αποκλειστικά μέσω μιας ουσιαστικά βιολογικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ είναι πλήρως σύμφωνη με το άρθρο 53 στοιχείο β) της ΣΕΔΕ·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

 

[1] ΕΕ CE 261, της 10.9.2013, σ. 31.

[2] ΕΕ C 399, της 24.11.2017, σ. 188.

[3] ΕΕ L 213, της 30.7.1998, σ. 13.

[4] ΕΕ L 411, της 8.12.2016, σ. 3.

[5] Επίσημη Εφημερίδα του ΕΓΔΕ, A56, 31.7.2017.

[6] Επίσημη Εφημερίδα του ΕΓΔΕ, A52, 31.5.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου