Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0041/2019

Внесени текстове :

B9-0041/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 52k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно патентоване на биологични по своята същност процеси</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Мартин Хойслинг</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Дино Джарусо</Depute>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Резолюция на Европейския парламент относно патентоване на биологични по своята същност процеси

(2019/2800(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси[1],

 като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения[2],

 като взе предвид известието на Комисията относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (2016/C 411/03),

 като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[3], и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни,

 като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) от нея,

 като взе предвид решение T1063/18 на Техническата колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) по дело G3/19 относно патентоването на растения, получени изключително чрез биологичен по своята същност процес,

 като взе предвид патентите, издадени от ЕПВ, за производство на конвенционално развъждани животни, като селекция на пола и материал за разплод, използвани при конвенционално развъждане (EP 1263521, EP 1257168), селекция на млечни крави (EP 1330552) и животновъдно производство (EP 1506316),

 като взе предвид Правилника за прилагане на ЕПК, и по-специално член 26 от него, в който се посочва, че Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на европейските патентни заявки и патентите, отнасящи се до биотехнологичните изобретения,

 като взе предвид решението на Административния съвет на ЕПВ от 29 юни 2017 г. за изменение на членове 27 и 28 от Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция (CA/D 6/17),

 като взе предвид факта, че на 4 април 2019 г. председателят на Европейското патентно ведомство е сезирал Разширената колегия по жалбите с правен въпрос в съответствие с член 112, параграф 1, буква б) от ЕПК,

 като взе предвид въпроса до Комисията относно патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (O-000026/2019 – B9‑2019),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че достъпът до биологичен материал за селекция на сортове растения и породи животни е абсолютно необходим за насърчаване на иновациите и за разработване на нови сортове, породи и раси, за да се гарантира световната продоволствена сигурност и да се предотвратят монополите в сектора на селекционирането на сортове растения и породи животни, като същевременно се предоставят повече възможности за МСП и земеделските стопани;

Б. като има предвид, че селекционирането на сортове растения в местни и тясно определени местни условия е особено необходимо като средство за борба с въздействието на изменението на климата върху атмосферните условия и влажността в допълнение към появата на нови паразити и нови епидемични заболявания по растенията; като има предвид, че това изисква земеделските стопани и селекционерите на семена да имат отворен достъп до материал за селекция;

В. като има предвид, че селекцията на сортове растения и породи животни представлява иновативен процес, който е прилаган и продължава да се прилага от земеделските стопани и земеделските общности още от възникването на селското стопанство, и като има предвид, че непатентованите сортове, породи и методи за селекция са важни за генетичното разнообразие;

Г. като има предвид, че патенти може да се издават в областта на генното инженерство, но забраната за патентоване на сортове растения и породи животни трябва да бъде запазена;

Д. като има предвид, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, като например растения, семена, местни характеристики и гени, следва да бъдат изключени от патентоспособност;

Е. като има предвид, че Директива 98/44/ЕО урежда областта на биотехнологичните изобретения, и по-специално генното инженерство, но намерението на законодателя не е било да допусне в рамките на приложното поле на директивата патентоспособността на продукти, получени от биологични по своята същност процеси;

Ж. като има предвид, че понастоящем многобройни заявки, отнасящи се до продукти, получени от биологични по своята същност процеси, очакват решение от ЕПВ; като има предвид, че поради това ЕПВ трябва спешно да изясни правилата си в това отношение;

1. изразява своята загриженост, че неотдавнашното решение Техническата колегия по жалбите на ЕПВ по дело G3/19 би могло да доведе до увеличаване на броя на издадените от ЕПВ патенти за естествени характеристики, които са въведени в новите сортове и породи посредством биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция;

2. счита, че решенията, взети от технически орган на ЕПВ, не следва да могат да имат превес над решения на Административния съвет, който е единственият орган, получил законодателни правомощия по силата на Европейската патентна конвенция с подкрепата на всички 38 договарящи се държави;

3. счита, че вътрешните правила за вземане на решения на ЕПВ не могат да подкопават демократично легитимния политически контрол върху европейското патентно право, неговото тълкуване и намерението на законодателя, изяснено с Известие на Комисията 2016/C 411/03;

4. призовава Разширената колегия по жалбите на ЕПВ да даде положителен отговор на двата правни въпроса, с които я е сезирал председателят на Европейското патентно ведомство;

5. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Съюзът ще защити гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, за селекция на сортове растения и породи животни, както и неговото използване, с цел – когато е приложимо, да не се нарушават практиките, гарантиращи освобождаването на селекционерите и правата на земеделските стопани;

6. призовава Комисията, вследствие на заключенията на Известие 2016/C 411/03, да изпрати наблюдатели в Разширената колегия по жалбите на ЕПВ във връзка с дело G3/19 относно патентоването на сортове растения, получени изключително чрез биологичен по своята същност процес,

7. призовава Комисията да се стреми към изключване от патентоспособност на биологични по своята същност процеси в контекста на разискванията за хармонизация на многостранното патентно право;

8. призовава Комисията да докладва относно развитието и последиците от патентното право в областта на биотехнологиите и генното инженерство, както се изисква в член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейското патентно ведомство.

 

[1] ОВ C 261 E, 10.9.2013 г., стр. 31.

[2] OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 188.

[3] ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.

Последно осъвременяване: 18 септември 2019 г.Правна информация