Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0041/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0041/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 53k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

(2019/2800(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2012, σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας[2],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για ορισμένα άρθρα της οδηγίας 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων (2016/C 411/03),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων[3], και ιδίως το άρθρο 4, το οποίο ορίζει ότι τα προϊόντα από κυρίως βιολογικές μεθόδους δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ), της 5ης Οκτωβρίου 1973, και ιδίως το άρθρο 53 στοιχείο β),

 έχοντας υπόψη την απόφαση T1063/18 του τεχνικού συμβουλίου προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) στην υπόθεση G3/19 σχετικά με την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυτών που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών,

 έχοντας υπόψη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν από το ΕΓΔΕ για την παραγωγή ζώων με συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής, όπως επιλογή φύλου και γενετικό υλικό που χρησιμοποιείται στη συμβατική αναπαραγωγή (EP 1263521, EP 1257168), επιλογή γαλακτοφόρων αγελάδων (EP 1330552) και ζωική παραγωγή (EP 1506316),

 έχοντας υπόψη τους κανόνες εφαρμογής της ΣΕΔΕ και ιδίως το άρθρο 26, το οποίο ορίζει ότι, για αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, η οδηγία 98/44/ΕΚ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο ερμηνείας,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΓΔΕ, της 29ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση των άρθρων 27 και 28 του κανονισμού εφαρμογής της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (CA/D 6/17),

 έχοντας υπόψη την παραπομπή ενός νομικού ζητήματος στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΣΕΔΕ,

 έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών και φυλών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων εντός του τομέα βελτίωσης ζωικών και φυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα θα προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τους γεωργούς·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση φυτών σε τοπικές και εξαιρετικά τοπικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα απαραίτητη ως μέσο για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στον καιρό και στην υγρομετρία αλλά και της εμφάνισης νέων παρασίτων επιδημιών φυτικών ασθενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το σκοπό αυτό οι αγρότες και οι βελτιωτές σπόρων χρειάζονται ελεύθερη πρόσβαση σε αναπαραγωγικό υλικό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση φυτών και ζώων αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που εφαρμοζόταν ανέκαθεν – και εξακολουθεί να εφαρμόζεται – από τους γεωργούς και τις γεωργικές κοινότητες στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων και ότι οι ποικιλίες που δεν κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι μέθοδοι βελτίωσης είναι σημαντικές για τη γενετική ποικιλομορφία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της γενετικής μηχανικής, αλλά πρέπει να διασφαλίζεται η απαγόρευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φυτικές και ζωικές ποικιλίες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ νομοθετεί όντως για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, και ιδίως για τη γενετική μηχανική, αλλά δεν ήταν πρόθεση του νομοθέτη να επιτρέψει τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντων που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμούν επί του παρόντος πολυάριθμες αιτήσεις σχετικά με προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες εν αναμονή απόφασης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι επείγει συνεπώς να αποσαφηνίσει το ΕΓΔΕ τους κανόνες του στο θέμα αυτό·

1. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόσφατη απόφαση του τεχνικού συμβουλίου προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην υπόθεση G3/19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το ΕΓΔΕ όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία εισάγονται σε νέες ποικιλίες μέσω καθαρά βιολογικών μεθόδων όπως η διασταύρωση και επιλογή·

2. θεωρεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από ένα τεχνικό όργανο του ΕΓΔΕ δεν θα πρέπει να υπερισχύουν του διοικητικού συμβουλίου που είναι το μόνο όργανο στο οποίο έχουν δοθεί νομοθετικές εξουσίες από τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με τη στήριξη και των 38 συμβαλλόμενων κρατών·

3. θεωρεί ότι οι εσωτερικοί κανόνες λήψης αποφάσεων του ΕΓΔΕ δεν μπορούν να υπονομεύουν τον δημοκρατικά νομιμοποιημένο πολιτικό έλεγχο του ευρωπαϊκού δικαίου ευρεσιτεχνίας και την ερμηνεία του ούτε την πρόθεση του νομοθέτη, όπως διευκρινίζεται με την ανακοίνωση 2016/C 411/03 της Επιτροπής·

4. καλεί το ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ να απαντήσει θετικά στα δύο ερωτήματα που τίθενται στην παραπομπή νομικού ζητήματος από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η Ένωση να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση σε υλικά, καθώς και τη χρήση των υλικών αυτών που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες για βελτίωση φυτικών και ζωικών ποικιλιών, προκειμένου – κατά περίπτωση – να μη θίγονται τυχόν πρακτικές που διασφαλίζουν την εξαίρεση των βελτιωτών φυτικής ποικιλίας και τα δικαιώματα των γεωργών·

6. καλεί την Επιτροπή να στείλει παρατηρητές στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ όσον αφορά την υπόθεση G3/19 σχετικά με την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των φυτών που παράγονται αποκλειστικά μέσω κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών, κατόπιν των συμπερασμάτων της ανακοίνωσης 2016/C 411/03·

7. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, στο πλαίσιο συζητήσεων για την εναρμόνιση του πολύπλευρου δικαίου περί ευρεσιτεχνιών, να μην κατοχυρώνονται οι κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του δικαίου περί ευρεσιτεχνιών και τις συνέπειές του στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής, όπως απαιτείται στο άρθρο 16 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/44/ΕΚ και όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

 

[1] ΕΕ C 261 E, της 10.9.2013, σ. 31.

[2] ΕΕ C 399, της 24.11.2017, σ. 188.

[3] ΕΕ L 213, 30.7.1998, σ. 13.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου