Menettely : 2019/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0041/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0041/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0041/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>suullisesti vastattavan kysymyksen B9‑0051/2019 johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0040/2019

B9‑0041/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista

(2019/2800(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista[1],

 ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman patenteista ja kasvinjalostajan oikeuksista[2],

 ottaa huomioon komission tiedonannon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista (2016/C 411/03),

 ottaa huomioon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6. heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY[3] ja erityisesti sen 4 artiklan, jossa todetaan, että patenttia ei myönnetä olennaisesti biologisille menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi,

 ottaa huomioon 5. lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan patenttisopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan b alakohdan,

 ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätöksen T1063/18 asiassa G3/19, joka koskee yksinomaan olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen kasvien patentoimista,

 ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston myöntämät patentit, jotka koskevat tavanomaisesti jalostettujen eläinten tuotantoa, kuten sukupuolen valintaa ja tavanomaisessa jalostuksessa käytettyä jalostusaineistoa (EP 1263521, EP 1257168), lypsylehmien valintaa (EP 1330552) ja kotieläintuotantoa (EP 1506316),

 ottaa huomioon Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräykset ja erityisesti niiden 26. säännön, jossa määrätään, että bioteknologian keksintöjä koskevissa eurooppapatenttihakemuksissa ja eurooppapatenteissa on käytettävä direktiiviä 98/44/EY täydentävänä tulkintakeinona,

 ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2017 tehdyn Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvoston päätöksen Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräysten 27. ja 28. säännön muuttamisesta (CA/D 6/17),

 ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2019 tehdyn Euroopan patenttiviraston pääjohtajan päätöksen saattaa oikeuskysymys laajennetun valituslautakunnan ratkaistavaksi Euroopan patenttisopimuksen 112 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

 ottaa huomioon suullisen kysymyksen komissiolle kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että biologisen kasvimateriaalin ja eläinten jalostusaineiston saanti on ehdottoman välttämätöntä innovoinnin edistämiseksi ja uusien lajikkeiden ja rotujen kehittämiseksi, jotta voidaan taata globaali elintarviketurva, estää monopolitilanteet eläin- ja kasvinjalostusaloilla ja tarjota samalla enemmän mahdollisuuksia pk-yrityksille ja maatalousyrittäjille;

B. toteaa, että kasvien jalostaminen paikallisissa ja ultralokaaleissa olosuhteissa on erityisen tärkeää, jotta voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia säähän ja ilmankosteuteen sekä uusien loiseläinten ja kasvitautiepidemioiden esiintymistä; toteaa tämän edellyttävän, että viljelijöillä ja siementen jalostajilla on avoin pääsy jalostusaineistoon;

C. ottaa huomioon, että kasvin- ja eläinjalostus on innovatiivinen prosessi, jota viljelijät ja viljelijäyhteisöt ovat harjoittaneet maatalouden synnystä lähtien ja harjoittavat edelleenkin, ja että patentoimattomat lajikkeet ja jalostusmenetelmät ovat tärkeitä geneettisen monimuotoisuuden kannalta;

D. toteaa, että geenitekniikan alalla voidaan myöntää patentteja, mutta kasvilajikkeita ja eläinrotuja koskevien patenttien kielto on turvattava;

E. toteaa, että patentoitavuuden ulkopuolelle olisi suljettava olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet, kuten kasvit, siemenet, luontaiset ominaisuudet ja geenit;

F. ottaa huomioon, että direktiivissä 98/44/EY säädetään bioteknologian keksinnöistä ja erityisesti geenitekniikan sovellutuksista mutta lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut sallia direktiivin soveltamisalalla olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen tuotteiden patentoitavuutta;

G. toteaa, että Euroopan patenttiviraston päätöstä on odottamassa lukuisia patenttihakemuksia, jotka koskevat olennaisesti biologisilla menetelmillä saatuja tuotteita; katsoo, että Euroopan patenttiviraston on kiireesti selvennettävä tätä koskevia sääntöjään;

1. ilmaisee huolensa siitä, että Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan äskettäinen päätös asiassa G3/19 voisi johtaa siihen, että Euroopan patenttivirasto myöntäisi enemmän patentteja luontaisille ominaisuuksille, joita on siirretty uusiin lajikkeisiin olennaisesti biologisilla menetelmillä, kuten risteytys ja valinta;

2. katsoo, että Euroopan patenttiviraston teknisen elimen päätöksillä ei saisi olla enemmän painoarvoa kuin Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvostolla, jolle on ainoana elimenä myönnetty lainsäädäntävalta Euroopan patenttisopimuksella kaikkien 38 sopimusvaltion tuella;

3. katsoo, että Euroopan patenttiviraston sisäistä päätöksentekoa koskevilla säännöillä ei voida heikentää eurooppalaiseen patenttioikeuteen ja sen tulkintaan kohdistuvaa demokraattisesti legitiimiä poliittista valvontaa eikä horjuttaa lainsäätäjän tavoitetta, sellaisena kuin sitä selkeytetään komission tiedonannossa 2016/C 411/03;

4. kehottaa Euroopan patenttiviraston laajennettua valituslautakuntaa vastaamaan myönteisesti kahteen kysymykseen, jotka on esitetty Euroopan patenttiviraston pääjohtajan päätöksessä saattaa oikeuskysymys laajennetun valituslautakunnan ratkaistavaksi;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että unioni turvaa jatkossakin olennaisesti biologisilla menetelmillä saadun aineiston taatun saatavuuden ja käytön kasvien ja eläinten jalostamiseksi, jotta ei puututa mahdollisiin käytäntöihin, joilla varmistetaan jalostajia koskeva poikkeus ja maatalousyrittäjien oikeudet;

6. kehottaa komissiota – jatkotoimena tiedonannon 2016/C 411/03 päätelmille – lähettämään tarkkailijoita Euroopan patenttiviraston laajennettuun valituslautakuntaan asiassa G3/19, joka koskee yksinomaan olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen kasvien patentoimista;

7. kehottaa komissiota edistämään monenvälisen patenttioikeuden yhdenmukaistamisesta käytävien keskustelujen yhteydessä sitä, että olennaisesti biologiset menetelmät suljetaan patentoitavuuden ulkopuolelle;

8. kehottaa komissiota raportoimaan patenttioikeuden kehittymisestä ja vaikutuksista bioteknologian ja geenitekniikan alalla, kuten direktiivin 98/44/EY 16 artiklan c alakohdassa edellytetään ja kuten parlamentti on pyytänyt olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista 10. toukokuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan patenttivirastolle.

 

[1] EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[2] EUVL C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus