Procedure : 2019/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0043/2019

Indgivne tekster :

B9-0043/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/09/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0043/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 54k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 136, stk. 5</TitreRecueil>


<Titre>om patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anthea McIntyre, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0040/2019

B9‑0043/2019

Europa-Parlamentets beslutning om patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer

(2019/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder[1] og af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder[2],–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[3], særlig artikel 4, hvorefter produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres,

 der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b) og artikel 33, litra b),

 der henviser til Kommissionens notat af 8.£ november 2016 om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[4],

 der henviser til Rådets konklusioner af 1. marts 2017 om Kommissionens meddelelse om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser,

 der henviser til afgørelsen truffet af Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation af 29. juni 2017 om ændring af artikel 27 og 28 i gennemførelsesforskrifterne til den europæiske patentkonvention (CA/D 6/17),

 der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26 og 28, stk. 2, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser (artikel 26),

 der henviser til afgørelsen truffet af Den Europæiske Patentmyndigheds tekniske appelkammer om patenterbarheden af planter af 8. december 2018 (sag T 1063/18),

 der henviser til EPO's præsidents indbringelse af et retsspørgsmål for det udvidede appelkammer i marts 2019,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (i det følgende benævnt "Rådets forordning (EF) nr. 2100/94")[5], særlig artikel 15, litra c) og d),

 der henviser til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder handel med forfalskede varemærkevarer (TRIPS), navnlig artikel 27, stk. 3,

 der henviser til forespørgslen til Kommissionen om patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at uhindret adgang til plantematerialer (herunder planteegenskaber) er af essentiel betydning for den europæiske planteavlssektor, dens globale konkurrenceevne og udviklingen af nye plantevarianter med henblik på at sikre global fødevaresikkerhed, håndtere klimaforandringer og samtidig skabe øgede muligheder for SMV'er;

B. der henviser til, at enhver indskrænkning af eller forsøg på at hindre adgang til genetiske ressourcer kan føre til en uforholdsmæssig markedskoncentration inden for planteavl, til skade for markedskonkurrencen, forbrugerne og EU's indre marked;

C. der henviser til, at planteavl er en innovativ proces, der er blevet praktiseret af landbrugere og landbrugssamfund siden landbrugskulturens opståen; der henviser til, at ikke-patenterede varianter og avlsmetoder er vigtige for den genetiske variation;

D. der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtige for at kunne bevare det økonomiske incitament til at udvikle nye planteprodukter og fremme konkurrenceevnen;

E. der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især gensplejsning;

F. der henviser til, at Kommissionen i sit notat af 8. november 2016 konkluderede, at EU's lovgivningsmyndigheds intention med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, fra patenterbarhed;

G. der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 3. februar 2017 hilser Kommissionens notat velkommen; der henviser til, at samtlige lovgivende parter indblandet på EU-plan har gjort det helt klart, at EU-lovgivningsmyndighedens intention med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, fra patenterbarhed;

H. der henviser til, at patenter på produkter fremstillet ved konventionel avl eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel avl, undergraver forbuddet i artikel 53, litra b) i EPK og artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

I. der henviser til, at Administrationsrådet for Den Europæiske Patentmyndighed den 29. juni 2017 ændrede artikel 27 og 28 i gennemførelsesforordningerne til den europæiske patentkonvention[6] og fastslog, at patenter på planter og dyr er forbudt;

J. der henviser til, at de 38 kontraherende stater til EPC har bekræftet, at deres nationale ret og praksis er afstemt således, at de reelt udelukker produkter frembragt ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, fra patenterbarhed;

K. der henviser til, at EPO's tekniske appelkammer den 5. december 2018 anfægtede gyldigheden af artikel 28, stk. 2, i gennemførelsesforskrifterne til den europæiske patentkonvention[7];

L. der henviser til, at præsidenten for EPO i marts 2019 indbragte to lovspørgsmål vedrørende patenterbarheden af planter og dyr frembragt ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, for den udvidede appelret;

M. der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konvention 1991 og i EU-systemet baseret på Rådets forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en plantesortsrettighed ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plante til yderligere forædling;

1. gentager, at plantevarianter, processer der i al væsentlighed er af biologisk art, såvel som produkter frembragt gennem sådanne processer ikke på nogen måde må være patenterbare, som fastsat i direktiv 98/44/EF og i overensstemmelse med EU-lovgivningsmyndighedens intention;

2. mener, at ethvert forsøg på at patentere produkter frembragt ved konventionel avl eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel avl, undergraver forbuddet i artikel 53, litra b) i EPK og artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

3. glæder sig over Kommissionens notat af 8. november 2016, der tydeliggør, at EU-lovgivningsmyndighedens intention med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, fra patenterbarhed; glæder sig over tilpasningen af national ret og praksis foretaget af de kontraherende stater til den europæiske patentkonvention og over afgørelsen fra EPO's administrationsråd til afklaring af anvendelsesområdet for og meningen med artikel 53, litra b), i den europæiske patentkonvention vedrørende undtagelser for patenterbarhed i henhold til artikel 28, stk. 2, i konventionen;

4. udtrykker dyb bekymring over, at afgørelsen fra EPO's tekniske appelkammer af 5. december 2018 om at anfægte gyldigheden af artikel 28, stk. 2, i patentkonventionen, som er blevet vedtaget af administrationsrådet, forårsager unødig forlængelse af usikkerhedsperioden vedrørende undtagelser fra patenterbarheden af disse produkter;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indgive amicus curiae-indlæg til EPO's udvidede appelkammer inden den 1. oktober 2019 med bekræftelse af de konklusioner, den drager i sit notat af 2016 om, at EU-lovgivningsmyndighedens intention med vedtagelsen af direktiv 98/44/EF var at udelukke produkter frembragt ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, fra at blive patenteret, og til at vedlægge sin meddelelse denne beslutning;

6. opfordrer Kommissionen til at beskytte den europæiske avlssektors innovationskapacitet og offentlighedens interesse inden for EPO's udvidede appelkammer og til at genskabe balancen mellem patentlovgivning og plantevariationsrettigheder såvel som til med jævne mellerum at aflægge rapport om den seneste udvikling til Parlamentet;

7. opfordrer indtrængende det udvidede appelkammer til så hurtigt som muligt at bekræfte gyldigheden af artikel 28, stk. 2, i den europæiske patentkonvention og til at genskabe retssikkerheden til gavn for brugere af det europæiske patentsystem, avlere, landbrugere og offentligheden;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU på effektiv vis værner om garantien for adgang til og anvendelse af materiale, der er fremskaffet ved processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, med henblik på – i relevant omfang – ikke at intervenere i praksisser, der garanterer fritagelse for avlere;

9. opfordrer Kommissionen til aktivt at gå i dialog med tredjelande, når den forhandler handels- og partnerskabsaftaler, med henblik på at sikre, at processer, der i al væsentlighed er af biologisk art, og produkter heraf udelukkes fra patentering;

10. opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om udviklingen vedrørende og implikationerne af patentret inden for bioteknologi og gensplejsning som krævet i henhold til artikel 16, stk. c), i direktiv 98/44/EF og som anmodet om af Parlamentet i dets beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteavleres rettigheder og til yderligere at analysere spørgsmål relateret til omfanget af patentbeskyttelse;

11. pålægger sin formand at forelægge denne beslutning som en skriftlig meddelelse for EPO's udvidede appelkammer inden 1. oktober 2019 og sende den til Rådet og Kommissionen.

 

[1] EUT C 399 af 24.11.2017, s. 188.

[2]EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 31.

[3] EUT L 213 af 30.7.2018, s 13.

[5] EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

[6] Den europæiske Patentmyndigheds Meddelelsesblad, juli 2017 (CA/D 6/17).

[7] EPO's appelkammer, skriftlig afgørelse (T 1063/18).

Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse