Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0043/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0043/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0043/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 56k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anthea McIntyre, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2019

B9‑0043/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

(2019/2800(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας[1] και της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας[2],–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 1998, για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων[3], και ιδίως το άρθρο 4, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες δεν μπορούν να κατοχυρωθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ), της 5ης Οκτωβρίου 1973, και ιδίως το άρθρο 53 στοιχείο β) και το άρθρο 33 στοιχείο β),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2016, για ορισμένα άρθρα της οδηγίας 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων[4],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για ορισμένα άρθρα της οδηγίας 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), της 29ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση των άρθρων 27 και 28 του κανονισμού εφαρμογής της Σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (CA/D 6/17),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό εφαρμογής της ΣΕΔΕ, και ιδίως το άρθρο 26 και το άρθρο 28 παράγραφος 2, σύμφωνα με τα οποία η οδηγία 98/44/ΕΚ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο ερμηνείας όσον αφορά αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις (άρθρο 26),

 έχοντας υπόψη την απόφαση του τεχνικού συμβουλίου προσφυγών του ΕΓΔΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης φυτών (υπόθεση T 1063/18),

 έχοντας υπόψη την παραπομπή νομικού ζητήματος στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών, την οποία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΕΓΔΕ τον Μάρτιο του 2019,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (εφεξής «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου»)[5], και ιδίως το άρθρο 15 στοιχεία γ) και δ),

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης (TRIPS), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 3,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε φυτικό υλικό (μεταξύ άλλων και σε φυτικά γνωρίσματα) είναι ουσιαστικής σημασίας για την καινοτόμο ικανότητα του ευρωπαϊκού τομέα βελτίωσης φυτών, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά του και την ανάπτυξη νέων φυτικών ποικιλιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες στις ΜΜΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοσδήποτε περιορισμός της πρόσβασης σε γενετικούς πόρους, ή οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισής της, ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς στον τομέα της βελτίωσης φυτών σε βάρος του αγοραίου ανταγωνισμού, των καταναλωτών και της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση φυτών είναι μια καινοτόμος διαδικασία την οποία εφαρμόζουν οι γεωργοί και οι γεωργικές κοινότητες από τις απαρχές της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποικιλίες και οι μέθοδοι βελτίωσης φυτών που δεν κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι σημαντικές για τη γενετική ποικιλότητα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικά για τη διασφάλιση των οικονομικών κινήτρων με στόχο την ανάπτυξη νέων φυτικών προϊόντων και την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ ρυθμίζει τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, και ιδίως τη γενετική μηχανική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της της 8ης Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ κατά την έκδοση της οδηγίας 98/44/ΕΚ ήταν να εξαιρούνται από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 3ης Φεβρουαρίου 2017, το Συμβούλιο επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα εμπλεκόμενα νομοθετικά όργανα της ΕΕ έχουν καταστήσει ρητά σαφές ότι η πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ κατά την έκδοση της οδηγίας 98/44/ΕΚ ήταν να εξαιρούνται από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεσιτεχνιακή κατοχύρωση των προϊόντων που προκύπτουν από συμβατική βελτίωση φυτών ή του γενετικού υλικού που απαιτείται για τη συμβατική βελτίωση φυτών υπονομεύει την εξαίρεση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 53 στοιχείο β) της ΣΕΔΕ και στο άρθρο 4 της οδηγίας 98/44/ΕΚ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΓΔΕ τροποποίησε τα άρθρα 27 και 28 του κανονισμού εφαρμογής της ΣΕΔΕ[6] και αποφάσισε να απαγορεύεται η ευρεσιτεχνιακή κατοχύρωση φυτών και ζώων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 38 συμβαλλόμενα κράτη της ΣΕΔΕ επιβεβαίωσαν ότι η εθνική τους νομοθεσία ευθυγραμμίζεται με την πρακτική τους, με αποτέλεσμα τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες να εξαιρούνται ουσιαστικά από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2018, το τεχνικό συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ πρόσβαλε την εγκυρότητα του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής της ΣΕΔΕ[7]·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2019, ο πρόεδρος του ΕΓΔΕ παρέπεμψε δύο νομικά ζητήματα στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών όσον αφορά τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης φυτών και ζώων που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών που βασίζεται στη Σύμβαση UPOV του 1991, αλλά και του ενωσιακού συστήματος που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, είναι το γεγονός ότι ο κάτοχος δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας δεν μπορεί να στερεί από τρίτους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το προστατευόμενο φυτό για περαιτέρω δραστηριότητες βελτίωσης·

1. επαναλαμβάνει ότι οι φυτικές ποικιλίες και οι κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες, καθώς και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές, δεν μπορούν με κανένα τρόπο να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με την οδηγία 98/44/ΕΚ και την πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ·

2. θεωρεί ότι κάθε απόπειρα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης των προϊόντων που προκύπτουν από συμβατική βελτίωση φυτών ή του γενετικού υλικού που απαιτείται για τη συμβατική βελτίωση φυτών υπονομεύει την εξαίρεση που κατοχυρώνεται στο άρθρο 53 στοιχείο β) της ΣΕΔΕ και στο άρθρο 4 της οδηγίας 98/44/ΕΚ·

3. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2016, η οποία αποσαφηνίζει ότι η πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ κατά την έκδοση της οδηγίας 98/44/ΕΚ ήταν να εξαιρούνται από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες· επικροτεί την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των συμβαλλόμενων κρατών της ΣΕΔΕ με την πρακτική τους, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΓΔΕ να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής και την έννοια του άρθρου 53 στοιχείο β) της ΣΕΔΕ όσον αφορά την εξαίρεση από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ·

4. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η απόφαση του τεχνικού συμβουλίου προσφυγών του ΕΓΔΕ, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να προσβάλει την εγκυρότητα του άρθρου 28 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, την οποία ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΓΔΕ, έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται δίχως λόγο η αβεβαιότητα όσον αφορά την εξαίρεση των προαναφερθέντων προϊόντων από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης·

5. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει υπόμνημα φιλικού χαρακτήρα στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ πριν από την 1η Οκτωβρίου 2019, με το οποίο θα επιβεβαιώνει το συμπέρασμά της που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016, δηλαδή ότι η πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ κατά την έκδοση της οδηγίας 98/44/ΕΚ ήταν να εξαιρεθούν από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης τα προϊόντα που προκύπτουν από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες, και να επισυνάψει το παρόν ψήφισμα στη δήλωσή της·

6. καλεί την Επιτροπή να προστατεύσει την καινοτόμο ικανότητα του ευρωπαϊκού τομέα βελτίωσης φυτών και το γενικό δημόσιο συμφέρον ενώπιον του ανώτατου συμβουλίου προσφυγών του ΕΓΔΕ και να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στο δίκαιο ευρεσιτεχνίας και στα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, καθώς και να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο περιοδικές εκθέσεις για τις τελευταίες εξελίξεις·

7. καλεί κατεπειγόντως το ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ να επιβεβαιώσει χωρίς καθυστέρηση την εγκυρότητα του άρθρου 28 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ και να αποκαταστήσει την ασφάλεια δικαίου προς το συμφέρον των χρηστών του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των βελτιωτών φυτών, των γεωργών και του κοινού·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η Ένωση να εξασφαλίζει αποτελεσματικά την πρόσβαση σε υλικό, καθώς και τη χρήση αυτού, το οποίο προκύπτει από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες με σκοπό τη βελτίωση φυτών, προκειμένου –κατά περίπτωση– να μην θίγονται πρακτικές που εγγυώνται την εξαίρεση για τους βελτιωτές φυτών·

9. καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται ενεργά με τρίτες χώρες κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών εταιρικής σχέσης, με γνώμονα να διασφαλίζεται η εξαίρεση από τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτές·

10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη και τις επιπτώσεις του δικαίου ευρεσιτεχνίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής, όπως απαιτεί το άρθρο 16 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/44/ΕΚ και όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας, και να αναλύσει περαιτέρω τα ζητήματα που συνδέονται με το πεδίο εφαρμογής της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υποβάλει το παρόν ψήφισμα ως γραπτή δήλωση στο ανώτατο συμβούλιο προσφυγών έως την 1η Οκτωβρίου 2019, και να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 188.

[2] ΕΕ C 261 Ε της 10.9.2013, σ. 31.

[3] ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13.

[5] ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.

[6] Επίσημη Εφημερίδα του ΕΓΔΕ, Ιούλιος του 2017 (CA/D 6/17).

[7] Γραπτή απόφαση του συμβουλίου προσφυγών του ΕΓΔΕ (Τ 1063/18).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου