Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0044/2019

Внесени текстове :

B9-0044/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0044/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Паоло Де Кастро</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0040/2019

B9‑0044/2019

Резолюция на Европейския парламент относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси

(2019/2800(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси[1],

 като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения[2],

 като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[3], в която се установяват принципите за патентоспособност на човешкото тяло и на неговите части, на животни и на растения, и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни,

 като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) от нея,

 като взе предвид Правилника за прилагане на ЕПК от 5 октомври 1973 г., и по-специално правило 26 от него, в което се посочва, че Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на европейските патентни заявки и патентите, отнасящи се до биотехнологични изобретения,

 като взе предвид решението на Административния съвет на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) от 29 юни 2017 г. за изменение на правила 27 и 28 от Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция (CA/D 6/17),

 като взе предвид факта, че председателят на Европейското патентно ведомство е сезирал Разширената колегия по жалбите с правен въпрос (член 112, параграф 1, буква б) от ЕПК),

 като взе предвид въпроса до Комисията относно патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че достъпът до биологичен материал за селекция на растителни сортове и породи животни е абсолютно необходим с оглед на насърчаването на иновациите и за развитие на нови сортове и раси, така че да се гарантира световната продоволствена сигурност и да се предотврати създаването на монополи в секторите на селекционирането на породи животни и на растителни сортове, като същевременно се предоставят повече възможности за МСП и земеделски стопани;

Б. като има предвид, че земеделските стопани и селекционерите на семена се нуждаят от лесен достъп до материал за селекция с цел селекциониране на растителни сортове в местни условия и в условията на непосредствената естествена среда, за да се повиши устойчивостта предвид свързаните с изменението на климата последствия за атмосферните условия и наличността на водни ресурси, както и предвид заплахите от появата на нови паразити и нови заболявания по растенията;

В. като има предвид, че селекцията на растения и животни е процес, който се е прилагал и продължава да се прилага от земеделските стопани и земеделските общности от самото възникване на селското стопанство, и като има предвид, че непатентованите сортове и методи за селекция са важни за генетичното разнообразие;

Г. като има предвид, че в областта на генното инженерство патенти може да се издават, но забраната за патенти за сортове растения и породи животни трябва да бъде запазена;

Д. като има предвид, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, като например растения, семена, местни характеристики и гени, следва да бъдат изключени от патентоспособност;

Е. като има предвид, че Директива 98/44/ЕО законодателства за биотехнологичните изобретения, и по-специално генното инженерство, но намерението на законодателя не е било да разреши в рамките на приложното поле на директивата патентоспособността на продукти, получени от биологични по своята същност процеси;

Ж. като има предвид, че понастоящем многобройни заявки, отнасящи се до продукти, получени от биологични по своята същност процеси, очакват решение от ЕПВ; като има предвид, че ЕПВ трябва спешно да изясни правилата си в това отношение;

З. като има предвид, че до 1 октомври 2019 г. трети страни могат да отправят до Разширената колегия по жалбите своите коментари, свързани с въпросите, изпратени до нея от председателя на ЕПВ, за изясняване от правна гледна точка на въпроса относно патентоспособността на биологичните по своята същност процеси;

1. изразява дълбоката си загриженост, че решението на Техническата колегия по жалбите на ЕПВ относно патентоспособността на растенията от 5 декември 2018 г. (T 1063/18) предвижда възможността за издаване на патенти по отношение на естествените характеристики, въведени в нови сортове чрез биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция;

2. счита, че вътрешните правила за вземане на решения на Европейското патентно ведомство не може да подкопават демократичния политически контрол на европейското патентно право и неговото тълкуване или намерението на законодателя, уточнено в известието на Комисията относно някои разпоредби от Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[4];

3. призовава Разширената колегия по жалбите на ЕПВ да възстанови правната сигурност в интерес на ползвателите на европейската патентна система и на обществеността, като даде положителен отговор на двата правни въпроса, отправени от председателя на ЕПВ до Разширената колегия по жалбите (член 112, параграф 1, буква б) от ЕПК);

4. призовава Комисията да представи необходимите наблюдения и изявления, за да се потвърди отново в Разширената колегия по жалбите на ЕПВ, че не следва да се издават патенти за продуктите от биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция, например за естествени характеристики, които се въвеждат в растенията чрез такива процеси;

5. призовава Комисията да изпрати – въз основа на заключенията в гореспоменатото известие – до Разширената колегия по жалбите на ЕПВ в рамките на определения срок своите забележки във връзка с дело G3/19 относно патентоването на растителни сортове, получени изключително чрез биологичен по своята същност процес,

6. призовава Комисията да се стреми към изключване от патентоспособност на биологични по своята същност процеси в контекста на разискванията за хармонизация на многостранното патентно право;

7. призовава Комисията при воденето на преговори за сключване на търговски и партньорски споразумения с трети държави да се застъпва за изключване от патентоспособност на биологични по своята същност процеси, както и на продуктите от тях;

8. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Съюзът ще обезпечи гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, както и използването на такъв материал, за селекция на растения, с цел – когато е приложимо – да не се нарушават практиките за предоставяне на освобождаване на селекционерите;

9. призовава Комисията да докладва относно развитието и последиците на патентното право в областта на биотехнологията и генното инженерство, както се изисква по член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и както беше поискано от Парламента в неговите резолюции от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси и от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейското патентно ведомство.

[1] ОВ C 261E, 10.9.2013 г., стр. 31.

[2] ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 188.

[3] ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.

[4] OВ C 411, 8.11.2016 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 18 септември 2019 г.Правна информация