Menettely : 2019/2800(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0044/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0044/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0044/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 53k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>suullisesti vastattavan kysymyksen B9‑0051/2019 johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0040/2019

B9‑0044/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta

(2019/2800(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista[1],

 ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman patenteista ja kasvinjalostajan oikeuksista[2],

 ottaa huomioon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6. heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY[3], jossa vahvistetaan ihmiskehon ja sen osien, eläinten ja kasvien patentoitavuutta koskevat periaatteet, ja erityisesti sen 4 artiklan, jossa todetaan, että patenttia ei myönnetä olennaisesti biologisillä menetelmillä saaduille tuotteille,

 ottaa huomioon 5. lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan patenttisopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan b kohdan,

 ottaa huomioon 5. lokakuuta 1973 vahvistetut Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräykset ja erityisesti niiden 26. säännön, jossa määrätään, että bioteknologian keksintöjä koskevissa eurooppapatenttihakemuksissa ja eurooppapatenteissa on käytettävä direktiiviä 98/44/EY täydentävänä tulkintakeinona,

 ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2017 tehdyn Euroopan patenttiviraston hallintoneuvoston päätöksen Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräysten 27. ja 28. säännön muuttamisesta (CA/D 6/17),

 ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston pääjohtajan päätöksen saattaa oikeuskysymys laajennetun valituslautakunnan ratkaistavaksi (Euroopan patenttisopimuksen 112 artiklan 1 kohdan b alakohta),

 ottaa huomioon kysymyksen komissiolle kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että biologisen kasvimateriaalin ja eläinten jalostusmateriaalin saanti on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan edistää innovointia ja uusien lajikkeiden ja rotujen kehittämistä, mikä on tarpeen, jotta voidaan taata globaali elintarviketurva, estää monopolit eläin- ja kasvinjalostuksen aloilla ja tarjota samalla enemmän mahdollisuuksia pk-yrityksille ja maatalousyrittäjille;

B. toteaa, että viljelijöiden ja siemenjalostajien on saatava helposti käyttöönsä jalostusmateriaalia voidakseen jalostaa kasveja paikallisissa ja ultrapaikallisissa olosuhteissa kasvien sietokyvyn parantamiseksi, jotta se selviävät ilmastonmuutoksen vaikutuksista säähän ja veden saatavuuteen sekä uusien loisien ja kasvitautien aiheuttamista uhista;

C. ottaa huomioon, että kasvin- ja eläinjalostus on prosessi, jota viljelijät ja viljelijäyhteisöt ovat harjoittaneet maatalouden synnystä lähtien ja harjoittavat edelleenkin, ja toteaa, että patentoimattomat lajikkeet ja jalostusmenetelmät ovat tärkeitä geneettisen monimuotoisuuden kannalta;

D. toteaa, että geenitekniikan alalla voidaan myöntää patentteja, mutta kasvilajikkeita ja eläinrotuja koskevien patenttien kielto on turvattava;

E. toteaa, että patentoitavuuden ulkopuolelle olisi jätettävä olennaisesti biologisilla menetelmillä saadut tuotteet, kuten kasvit, siemenet, luontaiset ominaisuudet ja geenit;

F. ottaa huomioon, että direktiivissä 98/44/EY säädetään bioteknologian keksinnöistä ja erityisesti geenitekniikan sovellutuksista mutta lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut sallia direktiivin soveltamisalaan kuuluvien olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen tuotteiden patentoitavuutta;

G. toteaa, että Euroopan patenttiviraston päätöstä on odottamassa lukuisia patenttihakemuksia, jotka koskevat olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotettuja tuotteita; katsoo, että Euroopan patenttiviraston on kiireesti selvennettävä tätä koskevia sääntöjään;

H ottaa huomioon, että kolmannet osapuolet voivat toimittaa 1. lokakuuta 2019 mennessä laajennetulle valituslautakunnalle huomionsa kysymyksistä, jotka Euroopan patenttiviraston pääjohtaja on esittänyt lautakunnalle ja joissa lautakuntaa pyydetään antamaan oikeudellinen selvennys olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuudesta;

1. on syvästi huolissaan Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan kasvien patentoitavuudesta 5. joulukuuta 2018 tekemästä päätöksestä (T 1063/18), jonka mukaan on mahdollista myöntää patentteja, jotka koskevat uusiin lajikkeisiin olennaisesti biologisilla menetelmillä, kuten risteytys ja valinta, siirrettyjä luontaisia ominaisuuksia;

2. katsoo, että Euroopan patenttiviraston sisäistä päätöksentekoa koskevilla säännöillä ei voida heikentää eurooppalaiseen patenttilainsäädäntöön ja sen tulkintaan kohdistuvaa demokraattista poliittista valvontaa eikä horjuttaa lainsäätäjän tavoitetta, sellaisena kuin se on määritetty komission tiedonannossa bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista[4];

3. kehottaa Euroopan patenttiviraston laajennettua valituslautakuntaa palauttamaan eurooppalaisen patenttijärjestelmän käyttäjien ja kansalaisten edun vuoksi oikeusvarmuuden vastaamalla myönteisesti kahteen kysymykseen, jotka on esitetty Euroopan patenttiviraston pääjohtajan päätöksessä saattaa oikeuskysymys laajennetun valituslautakunnan ratkaistavaksi (Euroopan patenttisopimuksen 112 artiklan 1 kohdan b alakohta);

4. kehottaa komissiota esittämään asiaankuuluvat huomautukset ja lausunnot, jotta patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle tehdään uudelleen selväksi, että patentteja ei pitäisi myöntää olennaisesti biologisilla menetelmillä, kuten risteytys ja valinta, saaduille tuotteille eli esimerkiksi kasveihin tällaisia menetelmiä käyttäen siirretyille luontaisille ominaisuuksille;

5. kehottaa komissiota – jatkotoimena edellä mainitun tiedonantonsa päätelmille – lähettämään määräajassa huomautuksensa Euroopan patenttiviraston laajennettuun valituslautakuntaan asiassa G3/19, joka koskee yksinomaan olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen kasvien patentoimista;

6. kehottaa komissiota edistämään monenvälisen patenttioikeuden yhdenmukaistamisesta käytävien keskustelujen yhteydessä sitä, että olennaisesti biologiset menetelmät suljetaan patentoitavuuden ulkopuolelle;

7. kehottaa komissiota kolmansien maiden kanssa kauppa- ja kumppanuussopimusneuvotteluja käydessään edistämään sitä, että olennaisesti biologiset menetelmät ja niillä saadut tuotteet jätetään patentoitavuuden ulkopuolelle;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että unioni turvaa olennaisesti biologisilla menetelmillä saadun materiaalin taatun saatavuuden ja käytön kasvinjalostusta varten, jotta ei puututa mahdollisiin käytäntöihin, joilla varmistetaan uusien lajikkeiden jalostajille kuuluva vapaus;

9. kehottaa komissiota raportoimaan patenttioikeuden kehittymisestä ja vaikutuksista bioteknologian ja geenitekniikan alalla, kuten direktiivin 98/44/EY 16 artiklan c alakohdassa edellytetään ja kuten parlamentti on pyytänyt olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista 10. toukokuuta 2012 ja patenteista ja kasvinjalostajan oikeuksista 17. joulukuuta 2015 antamissaan päätöslauselmissa;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan patenttivirastolle.

[1] EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[2] EUVL C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] EUVL C 411, 8.11.2016, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus