Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0044/2019

Ingivna texter :

B9-0044/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0044/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 53k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av frågan för muntligt besvarande B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0040/2019

B9‑0044/2019

Europaparlamentets resolution om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt

(2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt[1],

 med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter[2],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[3], som fastställer principer om patenterbarhet för människokroppen och dess delar samt för djur och växter, och särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte är patenterbara,

 med beaktande av konventionen om meddelande av europeiska patent (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

 med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC av den 5 oktober 1973, särskilt regel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

 med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från Europeiska patentverkets förvaltningsråd som innebär en ändring av reglerna 27 och 28 i den europeiska patentkonventionens tillämpningsföreskrifter (CA/D 6/17),

 med beaktande av hänskjutandet av en rättsfråga till den stora besvärskammaren av Europeiska patentverkets ordförande (artikel 112.1 b i EPC),

 med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tillgången till biologiskt växtmaterial och material för djuravel är absolut nödvändig för att stimulera innovation och utveckling av nya växtsorter och djurraser, så att man kan trygga den globala livsmedelsförsörjningen och förhindra monopol inom djuravels- och växtförädlingssektorerna och samtidigt ge små och medelstora företag samt bönder större möjligheter.

B. Bönder och förädlare av utsäde behöver enkel tillgång till avelsmaterial för att förädla växter i lokala och ultralokala förhållanden i syfte att stärka deras motståndskraft mot klimatförändringarnas effekt på vädret och vattentillgången samt mot hot från nya parasiter och nya växtsjukdomar.

C. Växtförädling och djuravel är en process som har tillämpats – och fortfarande tillämpas – av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse, och opatenterade växtsorter, djurraser och förädlings- och avelsmetoder är viktiga för den genetiska mångfalden.

D. Patent kan meddelas inom genteknik, men förbudet mot patent på växtsorter och djurraser måste säkerställas.

E. Produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäden och inhemska egenskaper eller gener, bör inte vara patenterbara.

F. I direktiv 98/44/EG lagstiftas det om biotekniska uppfinningar, särskilt genteknik, men det var inte lagstiftarens avsikt att medge patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inom ramen för direktivets tillämpningsområde.

G. Åtskilliga ansökningar om produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt väntar för närvarande på beslut från Europeiska patentverket (EPO). EPO måste omgående förtydliga sina regler på området.

H Tredje parter kan fram till den 1 oktober 2019 skicka sina synpunkter till den stora besvärskammaren angående de frågor som EPO:s ordförande skickat dit för att få ett rättsligt klargörande av patenterbarheten för väsentligen biologiska förfaringssätt.

1. Europaparlamentet är djupt bekymrat över beslutet av den 5 december 2018 från EPO:s tekniska besvärskammare om växters patenterbarhet (T 1063/18) som föreskriver möjligheten att meddela patent på naturliga egenskaper som införts i nya sorter och raser genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

2. Europaparlamentet anser inte att EPO:s interna beslutsregler får urholka den demokratiska politiska kontrollen av den europeiska patenträtten och dess tolkning eller lagstiftarens avsikt såsom den klargörs i kommissionens meddelande om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[4].

3. Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att i allmänhetens och användarna av det europeiska patentsystemets intresse återställa rättssäkerheten genom att bifalla de två frågorna i EPO-ordförandens hänskjutande av en rättsfråga till den stora besvärskammaren (artikel 112.1 b i EPC).

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inge de synpunkter och inlagor som krävs för att EPO:s stora besvärskammare åter ska bekräfta att det inte bör meddelas några patent på produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval, till exempel på naturliga egenskaper som införs i växter genom sådana förfaringssätt.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom tidsfristen skicka synpunkter till EPO:s stora besvärskammare avseende mål G3/19 om patent på växter som uteslutande framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt, med anledning av slutsatserna i sitt ovannämnda meddelande.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid diskussioner om harmonisering av multilateral patentlagstiftning arbeta för att väsentligen biologiska förfaringssätt inte ska vara patenterbara.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid förhandlingar med tredjeländer om handels- och partnerskapsavtal arbeta för att väsentligen biologiska förfaringssätt och produkter som framställts med hjälp av dessa inte ska vara patenterbara.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att unionen skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling, så att man inte – i tillämpliga fall – hindrar den praxis som innebär att det garanteras undantag för förädlare.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik i enlighet med skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningarna i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt och den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska patentverket.

[1] EUT C 261E, 10.9.2013, s. 31.

[2] EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] EUT C 411, 8.11.2016, s. 3.

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande